90. Vården i livets slutskede blir bättre

Blommor. Vården i livets slutskede.

Ett av Kristdemokraternas vallöften inför 2010 års val var att utveckla vården i livets slutskede. När ingen bot finns att få är människovärdet intakt. Då träder den palliativa vården in för att lindra smärta, och ge stöd socialt, psykologiskt och andligt.

Regeringen stöder i dag tack vare Kristdemokraterna användningen av Palliativregistret. Det är ett kvalitetsregister. Personalen som har vårdat en just avliden patient besvarar ett 30-tal frågor. Syftet är att alla som dör när det är väntat av sjukvården ska känna trygghet när det gäller de punkter som frågorna tar upp.

Utöver palliativregistret satsar regeringen på smärtlindring på hospice inom ramen för satsningen på äldre. Man stimulerar också till en ökad användning av metodiken brytpunktssamtal i den palliativa vården.

Enligt Kristdemokraternas synsätt behöver människor inte dödshjälp utan livshjälp. Alla har rätt till värdig vård i livets slutskede och en värdig död. Det handlar om att bemötas med värdighet i alla livets skeden.

2. Sjukvården får en gemensam etisk plattform

Patient och läkare

Hösten 2012 bjöd socialminister Göran Hägglund in privata och offentliga vårdgivare till en dialog. Ambitionen var att göra etikens plats i sjukvården tydligare. Ett år senare skrev 17 parter inom vård och omsorg på en överenskommelse om en ny etisk plattform.

– Den etiska plattformen bidrar till hög kvalitet inom vård och omsorg. Jag är därför glad för den ansvarskänsla och engagemang som parterna har visat, sade Göran Hägglund när den etiska plattformen kom på plats.

Kristdemokraterna anser att långsiktiga spelregler och en gemensam värdegrund är bättre än monopol och vinstförbud när det gäller att höja kvaliteten i vården. Den etiska plattformen handlar om såväl kvalitet och ekonomi som anställningsvillkor hos alla typer av vårdgivare. Initiativet kommer också från barn- och äldreminister Maria Larsson.

– För de äldre innebär detta bättre insyn vilket i sig kommer att leda till högre kvalitet och förbättrad vård, oavsett driftsform. Detta är ett betydelsefullt steg mot ännu bättre och värdigare äldrevård, säger Maria Larsson.

Med den här etiska plattformen ökar möjligheten för Sveriges invånare att få insyn i hur god kvaliteten i vården är. Alla vård- och omsorgsgivare som får del av skattepengar omfattas av arbetet.

I dag arbetar ett råd med att ta fram den politiska plattformen. I det rådet är parterna med. Det leds av Claes Ånstrand, tidigare landstingsråd i Stockholm för Socialdemokraterna. Arbetet i rådet ska utgå från tre grundläggande principer, som känns igen från Kristemokraternas ideologi:
Människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
* Behov och solidaritet. Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.
* Kostnadseffektivitet. Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och livskvalitet.

Här kan du läsa mer om hur långt arbetet med den etiska plattformen har kommit >>