94. SL blir fossilbränslefritt till år 2020

SL-buss som drivs av biogas. Foto: Wikimedia Commons

Att resa tillsammans med kollektivtrafik är bättre, för det ger en mindre påverkan på miljön än som att resa med egen bil. Därför lovade Kristdemokraterna redan inför valet 2006 att till år 2020 ska all SL-trafik vara fossilbränslefri till år 2020.

Kristdemokraterna vill inte bara att kollektivtrafiken skall ge mindre påverkan än den egna bilen. Kristdemokraterna vill att kollektivtrafiken ska vara det bästa alternativet som är hållbart över tiden.

Spårtrafiken har det sedan länge varit miljömärkt och därmed producerats av förnyelsebar energi. För busstrafiken har dock läget varit ett helt annat. De flesta SL-bussarna gick 2006 på diesel, vilket inte är hållbart på sikt. Kristdemokraterna har därför bland annat arbetat fram målet att fasa ut alla dieselbussar till år 2020.

År 2010 drevs endast 33 procent av SL-bussarna med förnyelsebar energi. Vid utgången av 2012 hade den siffran ökat till 63 procent. Numera är det ingen som tvekar på att busstrafiken kan bli fossilbränslefri till år 2020.

Genom ett aktivt miljöarbete från Kristdemokraterna och de andra partierna i Alliansen är SL som Sveriges största aktör inom busstrafiken med och sätter en ny och mer miljövänlig standard för kollektivtrafiken.

93. Hälsofrämjande insatser får stort fokus i Stockholm

 Hälsosamma grönsaker. Foto: Pixabay/Public Domain

Kristdemokraterna har sedan 2010 arbetat för vårt vallöfte att ha ett starkt fokus på hälsofrämjande insatser. Genom insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskolan, skolan, arbetslivet och fritidsverksamheter arbetar vi tillsammans med övriga Alliansen i Stockholms läns landsting för att påverka människors hälsa i en positiv riktning.

Det finns starka samband mellan ohälsa och sjukdom och olika faktorer i samhället. Miljö, levnadsvanor och relationer är några exempel på faktorer som har betydelse för vår hälsa. Därför arbetar vi förebyggande med folkhälsoinsatser i Stockholm.

I Stockholms läns landsting finns dels en Folkhälsopolicy och inte minst en omfattande forskning på området vars resultat hela landet sen kan få ta del av. Policyn uppdaterades senast 2012 och har fem delmål: Ojämlikheten i hälsa ska minska, den miljörelaterade hälsan ska förbättras, den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras, ohälsa på grund av livsstil ska minska och den psykiska ohälsan ska minska.

Forskningen bedrivs främst inom tre forskningscentrum: Centrum för arbets- och miljömedicin, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och vårdforskning.