42. Personer med kroniska sjukdomar får bättre vård

Inför 2014 ville regeringen med Göran Hägglund i vårdspetsen förbättra vården för personer med långvariga eller kroniska sjukdomar. Resultatet blev en satsning i statens budget på såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser. 

HIV-viruset i förstorning. Foto: NIH/Wikimedia Commons (CC BY-SA)– Det här är personer som ofta är väldigt beroende av att vi har en väl fungerande vård. De är själva väldigt duktiga på sina sjukdomar och har ofta mycket kunskap. Vi behöver ett bättre samspel mellan vården och patienten i det här sammanhanget, sa Göran Hägglund när budgeten presenterades i höstas.

En strategi ska därför tas fram, ungefär som den cancerstrategi som Göran Hägglund också har haft ansvar för. Regeringen satsar därför pengar på vården av kroniska sjukdomar:
50 miljoner för 2014
100 miljoner för 2015
150 miljoner för 2016
150 miljoner för 2017
och 50 miljoner per år från och med 2018.

Förutom att involvera patienterna mer är tanken att göra vården mer effektiv. Det handlar dels om att utveckla själva vården, dels om att arbeta för en ännu bättre organisation.

Här kommenterar Göran Hägglund satsningen på vården av kroniska sjukdomar >>

 

29. Waxholmsbolaget blir en del av SL

MS Väddö. Foto: Arild Wågen/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting drev redan på 1990-talet att landstingets olika trafikverksamheter skulle samlas under en och samma organisation.

Tidigare fanns tydliga brister i samordningen mellan SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten som innebar att resenärerna ofta hamnade i kläm. Exempelvis hade SL inget ansvar för pendelbåtstrafik. SL skulle bara köra kollektivtrafik på land och Waxholmsbolaget skulle endast köra båttrafik i skärgården.

Att utveckla kollektivtrafiken på Stockholms inre vattenvägar var inte något ansvar som vilade på någon av landstingets helägda bolag. Eftersom båda bolagen skyllde på varandra skedde heller ingen utveckling av pendelbåtstrafiken.

Först under förra mandatperioden togs de första stegen mot ett samlat ansvar för kollektivtrafiken. Alliansen beslöt att sammanföra och samlokalisera Färdtjänstförvaltningen med SL. Även en organisationsöversyn av landstingets trafikverksamhet påbörjades.

För Kristdemokraterna var målet total integration mellan båttrafik och kollektivtrafik på land. Det ska nämligen inte spela någon roll om resenärerna reser med skärgårdsbåt, pendeltåg eller tunnelbana. Samma rättigheter och möjligheter skall finnas för alla resenärer. För de som inte kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken på grund av bristande tillgänglighet eller funktionsnedsättning ska färdtjänsten ersätta den ordinarie kollektivtrafiken under hela eller delar av resan.

Organisationen för kollektivtrafiken sågs också över. Det resulterade i att Trafikförvaltningen övertog SL:s tidigare verksamhet. Trafiknämnden blev till, tillsammans med två beredningar och ett utskott. SL:s varumärke finns dock kvar i trafiken precis som tidigare.

Under hösten 2013 flyttade Waxholmsbolagets personal in i samma lokaler som Trafikförvaltningens övriga personal. Under våren 2014 kommer slutligen även Waxholmsbolaget, på samma sätt som SL, helt att ingå i Trafikförvaltningen. Därmed har landstingets hela trafikverksamhet samlats under en och samma förvaltning som har ett helhetsansvar för att sätta resenärernas resa ”dörr till dörr” i fokus.

Några av de positiva konsekvenser som resenärerna möter är: