91. Barn med rörelsehinder kan välja träningsform

Barn med cp-skada tränar. Foto: EasyStand/Flickr (CC BY-SA)

Från och med i dag kan barn och unga med rörelsenedsättning välja träningsform i Stockholms läns landsting. Det är Kristdemokraterna med landstingsrådet Stig Nyman som har ansvar för habilitering och rehabilitering.

− Det här gör att det här är mer ett långtgående avtal än det tidigare. Här ingår inte bara CP-skadade barn utan också ”CP-liknande” sjukdomar eller funktionshinder, och barn och unga med ryggmärgsbråck, sa Stig Nyman i en radiointervju för någon vecka sedan.

Beslutet fattades i höstas. Vårdval införs för barn och unga upp till 19 år som har varaktiga nedsättningar i sin rörelseförmåga på grund av cerebral pares (CP) och en del andra funktionsnedsättningar. Beskedet togs emot med glädje av föräldrar till den här gruppen.

Nu får fler barn och unga möjlighet att välja metod och vårdgivare för sin intensivträning. På så sätt ökar tillgängligheten.

 

79. ME/CFS-patienter i Stockholm får bättre vård

Smärta.

Kristdemokraterna är i Stockholms län ett parti som kämpar för rehabilitering och inte minst behandling för ME/CFS-patienter. Arbetet kommer resultera i en mottagning för patientgruppen under hösten 2014.

ME/CFS brukar benämnas ibland som kroniskt trötthetssyndrom och drabbar 40 000 personer i landet. Vi har tidigare nämnt att ME/CFS kommer att ingå i vårdvalet för rehabilitering för långvarig smärta och utmattningssyndrom (vilket för övrigt är andra frågor som Kristdemokraterna har ansvar för).

Kristdemokraterna har tidigare också kämpat för den ME/CFS-klinik som infördes 2011 på Danderyds sjukhus och det finns även en mottagning på Karolinska Sjukhuset. Nu ska vi sluta behandla patienterna i olika projekt och ge dem en fast vårdkontakt inom ramen för vårdvalet.

65. Utmattade och ME/CFS-patienter får välja vård

Patient med smärta. Foto: Wikimedia Commons

I tisdags blev det klart. Patienter med långvarig smärta och utmattningssyndrom i Stockholms läns landsting ska själva få välja vårdgivare. ME/CFS, det vill säga kroniskt trötthetssyndrom, kommer att ingå i det vårdvalet.

Kristdemokraterna har länge drivit politiken att vårdvalet i Stockholm ska utökas med ME/CFS-patienterna. Stig Nyman (KD) är ansvarigt landstingsråd för rehabilitering av kroniska sjukdomar, och han räknar med att de patienter som nu kommer att omfattas av vårdvalet ska få bättre behandling.

Stig Nyman (KD)– De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman.

Innan beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden i tisdags fanns 28 vårdvalsområden i Stockholms län. Nu införs vårdval enligt Lag om valfrihetssystem, LOV, för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Vårdvalet startar i oktober. När det gäller ME/CFS ska landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör ta fram ett förslag på hur vårdvalet ska utformas.

43. Unga i Stockholm med hjärnskador får hjälp in i vuxenlivet

Hjärna. Foto: Pixabay/Public Domain

Att förbättra livet för unga med förvärvade hjärnskador var ett av Kristdemokraternas vallöften inför valet 2010. Vi ville förbättra övergången mellan barn- och vuxenrehabiliteringen i Stockholm, eftersom vi såg ett stort behov för dessa människor.

Under mandatperioden har vi sett till att vallöftet har uppfyllts. Hjärnskadecenter fick 2012 ett tilläggsuppdrag att ta hand om unga med förvärvade hjärnskador som inte har fysiska funktionsnedsättningar. Stig Nyman (KD) har varit ansvarigt landstingsråd för rehabilitering i Stockholms läns landsting.

Antalet personer med förvärvad hjärnskada hade fram till 2012 ökat i Stockholm. För att öka tillgången till vård för dessa personer satsade landstinget på Hjärnskadecenter. Kristdemokraterna fortsätter att tillsammans med övriga Alliansen arbeta för att ge personer som har en stor utsatthet i samhället möjligheter att komma tillbaka genom habilitering och rehabilitering.

41. Stockholm får en hållbar rehabiliteringskedja

Rehabilitering med kryckor. Foto: Pixabay (public domain)

Rehabiliteringskedjor är ett viktigt inslag i att människor kan komma tillbaka i arbetslivet efter sjukdom eller skada. Ett av våra vallöften i Stockholm har varit att få fram en hållbar rehabiliteringskedja, och det är på god väg att införas.

Kristdemokraterna har sett till att öppenvården utvecklas och att verksamheten anpassas till behovet. Vi har sett till att vårdvalen anpssas till rehabiliteringskedjan. Och vi har sett till att samarbetet med kommunerna har utvecklas inom ramen för samverkansförbunden.

Arbetet med att utveckla en hållbar rehabiliteringskedja, från remiss till återgång till arbete, pågår inom alla nya vårdvalsområden.

Samtidigt har Alliansregeringen sett till att en välutvecklad företagshälsovård, som utgör första linjens sjukvård för de anställda, i tidigt skede av ett sjukfall ska kunna identifiera risker för långtidssjukskrivning. På så sätt kan företagshälsovården föreslå lämpliga åtgärder och bidra till en väl fungerade rehabiliteringskedja.

 

33. Stockholm får ett sjukhus för rehabilitering

Remeo, klinik för andningsstöd och rehabilitering. Foto: Linde Healthcare

I somras invigdes Remeo Stockholm, en specialklinik och rehabilitering. En av dem som gladde sig var Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm Stig Nyman.

– Som kristdemokrat med ansvar för rehabiliteringsfrågorna i landstinget kan jag nu räkna hem ännu ett vallöfte, som kommer att betyda enormt mycket för människor som under värdiga former har rätt till syrgastuber, respiratorer och annat avancerat andningsstöd. Jag lovade ett rehabiliteringssjukhus redan 2010 och har drivit igenom att den här kliniken ska komma till stånd, sa han i juni 2013.

Remeo-kliniken är specialiserad på rehabilitering av personer med behov av stöd för att andas. Den ligger i Sköndal i södra Stockholm och drivs av Linde Healthcare. Den är därmed Sveriges första privata klinik för patienter som har svårt att andas.

– De här patienterna har tidigare ofta legat på intensivvårdsavdelningar på något av de andra sjukhusen i Stockholm. Här kommer de att få vård som är anpassad till varje patients behov, samtidigt som vården blir mer kostnadseffektiv jämförd med om den hade bedrivits på akutsjukhus, kommenterade Stig Nyman.

 

Reportage om Remeo Stockholm i Dagens Medicin >>