31. Cyklister får bättre säkerhet

Parkerad cykel. Foto: "kenny_lex" (Flickr) CC BY-SA

Ett av Kristdemokraternas vallöften inför 2010 var att förbättra tillgängligheten och säkerheten för cyklister. Sedan dess har mycket hänt.

Sedan 2013 kommunicerar SL att det är det tillåtet att ta med sig en hopfällbar cykel i all kollektivtrafik oavsett tid på dygnet eller trafikslag. Det här är ett viktigt inslag i arbetet med att få fler att ställa bilen till förmån för cykel- och kollektivtrafik.

Genom att pendelbåtstrafiken infördes från 2010 öppnades helt nya möjligheter för cykelpendlare mellan exempelvis Lidingö och Nacka eftersom de ombord på pendelbåtstrafiken (och sedan 1 januari 2014 på all båttrafik) får ta med cykel utan extra kostnad. Sjövägen har över 1 000 cyklar på sina båtar per månad.

Det kanske viktigaste arbetet när det gäller cykel är att SL har påbörjat det långsiktiga arbetet med att göra länets cykelparkeringar intill viktiga knytpunkter för kollektivtrafiken säkrare och tryggare. Det sker i nära samarbete med länets kommuner och fastighetsägare. Framför allt sker det när de här knytpunkerna byggs om eller rutas upp.

SL samarbetar också med flera kommuner i länet tillsammans med Stockholm City Bike som från och med den 1 april 2014 på fler än 100 platser erbjuder hyrcyklar till stockholmarna.

Förutom de här åtgärderna har Stockholms läns landsting tagit ansvar för att ta fram en regional cykelstrategi. Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 20 procent år 2030 genom att bland annat bygga ut de regionala cykelstråken.

17. Bättre patientsäkerhet i Stockholm

Patient och läkare. Foto: "wr5251"/Flickr CC BY-SA

Kristdemokraterna i Stockholm gick 2010 till val på att skapa en första klassens sjukvård. Att skapa en så säker vård som möjligt genom ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete har högsta prioritet för alla engagerade: vårdpersonal, chefer, ledare och politiker. Och inget parti har haft patientsäkerheten högre än Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna har varit påtryckande för att Stockholms läns landsting 2010–2011 utvecklade ett elektroniskt stödverktyg för journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Tool, en metod för att hitta avvikande händelser). Genom det elektroniska stödverktyget automatiseras de inledande stegen i GTT-metoden.

Det här innebär att sjukhusledningen på ett effektivt sätt kan söka igenom ett slumpmässigt urval eller samtliga journaler på kliniknivå efter områden där det kan finnas brister i patientsäkerheten. Den frigjorda arbetstiden kan användas till att åtgärda identifierade patientsäkerhetsbrister och följa upp effekterna av de insatta åtgärderna.

Patienterna har rätt att kräva att den vård som är avsedd att hjälpa inte leder till skador och lidande, som hade kunnat undvikas. Deras främsta behov är en ”säker och trygg vård”. Patientsäkerhetsarbetet är till för detta. Det omfattar insatser som inte har någon lång historia utan har uppmärksammats först de senaste decennierna.

Sedan mitten av 1990-talet när Kristdemokraterna tog plats i landstingspolitiken har patientens säkerhet i vården dock fått en alltmer framträdande plats. Vi vill att vården ska ha så säkra system att riskerna för patientskador genom fel och misstag minimeras.