72. Ordning och reda när nya läkemedel införs

Läkemedel. Foto: "Entetha"/Wikimedia Commons

Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Smaka på de orden. De betyder nämligen att det tack vare Kristdemokraterna har blivit mer ordning och reda på hur läkemedel används i Sverige.

Landstingen har olika förutsättningar för att hantera när nya läkemedel dyker upp. Man vet ofta inte så mycket om vilka effekter de nya läkemedlen har i den kliniska verkligheten. Det betyder att det finns en risk för att patienter får tillgång till medicin i olika hög grad och vid olika tidpunkter, beroende på var de bor.

Göran Hägglund (KD)Kristdemokraterna med den ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) i spetsen har, tillsammans med övriga regeringen, arbetat fram en samlad introduktionsprocess för hela landet. Projektet startade 2013 och förstärks under 2014.

Ambitionen är att nya läkemedel som forskas fram ska införas för patienterna så tidigt som möjligt. Ett viktigt steg för detta är att följa upp den läkemedelsbehandling som har ordinerats till patienter på landets sjukhus. Genom att göra sådana studier kan man få en helhetsbild av hur den svenska befolkningen använder läkemedel.

Förutom de 40 miljoner som regeringen satsar på nya samarbetsformer när det gäller läkemedel går 10 miljoner kronor till Läkemedelsverket och 10 miljoner till E-hälsomyndigheten per år från och med 2014. Satsningen handlar om att de båda myndigheterna ska fungera som nav i arbetet med uppföljningen av nya läkemedel.

37. Äldre med flera sjukdomar får en mer sammanhållen vård

Äldre multisjuka får mer sammanhållen vård. Foto: Pixabay (Public domain)

Multisjuka äldre har ofta stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. För Kristdemokraterna är det här en grupp som vi vill ge stärkt stöd. Vi har därför arbetat för att underlätta för dem genom att göra vården mer sammanhållen, ett behov som patientföreningar har uppmärksammat.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har infört att det vid 30 dagars återinläggningsfrekvens inom slutenvården för patienter över 65 år blir en vårduppföljning. Om patienter kommer till sjukhusen och läggs in ofta kan det nämligen betyda att det finns brister i antingen hälso- och sjukvården eller den kommunala omsorgen.

Genom att följa upp hur lång tid det går mellan inläggningarna, analysera och ta tag i de brister som upptäcks kan vi få en bättre kvalitet i vården av äldre multisjuka.

Stockholms läns landsting har också infört åtgärder (”vårduppdrag för stödjande vård”) som ska förebygga att de äldre skrivs in i onödan på geriatriska kliniker och akutsjukhus.