• Årets första Nyhetsbrev från KD Senior

  Aktuellt i nyhetsflöde och debatt

  Kristdemokratiska Seniorförbundets nyhetsbrev nr 01, 2019
  Seniorförbundets e-nyhetsbrev speglar, i ett urval, det aktuella debatt- och nyhetsflödet i främst äldrepolitiska frågor. De åsikter som återges motsvarar inte nödvändigtvis Seniorförbundets ståndpunkter. Trevlig läsning!

  PENSIONSFRÅGOR OCH EKONOMI

  Svenska pensionärer löper större risk för fattigdom
  Svenska pensionärer har de senaste åren löpt större risk för att hamna i fattigdom än EU-genomsnittet. Under 2017 riskerade drygt 16 procent av de svenska pensionärerna att hamna i fattigdom. Inom hela EU låg motsvarande siffra på 14 procent av pensionärerna, enligt färska siffror från Eurostat.  Läs mer på ! EUROPAPORTALEN 24/1.

  ”Argumenten för en äldreomsorgsförsäkring är starka”
  Ska vi klara en äldreomsorg på en hygglig nivå framöver kommer det att krävas mer resurser. För att behålla dagens nivå i välfärden och med samma personaltäthet skulle gapet mellan kostnader och intäkter öka till 43 miljarder kronor år 2022, bedömer SKL i sin senaste ekonomirapport. Det demografiska trycket, som uppstår med betydligt fler gamla och omsorgsbehövande, kommer att öka. En äldreomsorgsförsäkring skulle kunna leda till höjd kvalitet inom äldreomsorgen, skriver professor Per Gunnar Edebalk. (Sydsvenskan 8/1)
  Läs artikeln i helhet här!

  VÅRD OCH OMSORG

  Tarmen avgörande för äldres hälsa
  Vad påverkar äldres välbefinnande? Hur magen mår, hur mycket muskler man har och om man kan klara sig länge hemma, visar ny svensk forskning. Många forskningsprojekt är finansierade av EU som står inför den största sociala utmaningen någonsin: den allt äldre befolkningen i väst. Svenska Dagbladet 26/1.
  Läs artikeln i helhet här!

  Svårt få läkare till vårdcentralerna
  Ungefär hälften av alla vårdcentraler i landet saknar läkare, enligt myndigheten Vårdanalys. Det handlar om mellan 1~200 och 1~500 läkare, vilket motsvarar runt 20 procent av den totala läkarbemanningen i primärvården. För att klara en fast läkare till~alla behövs~stora insatser mot läkarbristen på vårdcentralerna.
  – Landsting och regioner~måste börja jobba med att bli attraktiva arbetsgivare. Just nu är det enklare att hitta en människa som går på vatten än en allmänläkare att anställa med de villkor man har inom primärvården, säger Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen. SR 19/1.
  Läs artikeln i helhet här!

  ”Fem problem i vården ni måste fixa, politiker”
  Kommunernas övertagande av äldrevården har inte fungerat. Många kommuner har otillräckliga resurser, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Sjukvårdens geriatriska kompetens behöver stärkas och vi måste öka tillgängligheten för de kroniskt sjuka. Samverkan mellan landsting/regioner och kommunerna behöver förbättras, skriver läkaren, professor Jonas Ludvigsson. AFTONBLADET 9 JAN.
  Läs artikeln i helhet här!

  ”Den som väntar på vård väntar alltid för länge”
  I princip inget~landsting lever upp till vårdgarantin, som anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas. Det finns fyra olika tidsgränser: 0 dagar för telefonkontakt med vård-central, 7 dagar för ett första läkarbesök efter bedömning av vårdpersonal, 90 dagar för ett första besök hos specialistvård och 90 dagar för operation eller annan åtgärd. Ett enda landsting uppfyller tidsgränsen för telefontillgänglighet, i övrigt misslyckas alla landsting med att erbjuda samtliga vårdinsatser inom respektive tidsgräns. Detta enligt statistik från SKL.
  Att korta vårdköerna måste vara högsta politiska prioritet. En välfärdsstat som bygger på idén att medborgarna ska betala höga skatter för att staten ska förse dem med välfärd fungerar inte om inte bägge parter gör sin del, skriver Aleksandra Boscanin i GP (7/1).
  Läs artikeln i helhet här!

  ”Vårt kortsiktiga arbete rår inte på psykisk ohälsa”
  Det finns tyvärr inga tecken på att de tio senaste årens enskilda satsningar har lyckats motverka ökningen av psykisk ohälsa. Denna kvartalspolitik kommer i bästa fall bara att åstadkomma temporära positiva effekter för en liten skara personer och i sämsta fall skapa oöverskådliga systemfel, skriver Kerstin Evelius, avgående nationell samordnare. (SvD 8/1)
  Läs artikeln i helhet här!

  ”Ovärdigt när sköra patienter bollas runt”
  Den nya regeringen har målet att öka jämlikheten för patienter och användare i välfärden. Medias rapporter om hur människor faller mellan stolarna är hisnande, men tyvärr bara toppen på ett isberg. Vi kräver nu att Lena Hallengren agerar för en fungerande samverkan i vården och ett verkligt patient- och klientinflytande, skriver några debattörer och forskare. Dagens Samhälle 30/1.
  Läs artikeln i helhet här!

  DISKRIMINERING

  ”SR, ni diskriminerar oss äldre lyssnare”
  Varför finns ingen kanal för oss äldre i vanliga radion? Det känns som en trend i dagens samhälle att de som fyllt 55 är passé, tycker en insändarskribent i Aftonbladet (1/1):
  ”För oss äldre känns det obegripligt att vi blir behandlade som andra klassens medborgare, rena rama diskrimineringen. Vi är två miljoner pensionärer som SR ignorerar! Ska inte utbudet av program spegla olika åldersgrupper i samhället?”
  Läs artikeln i helhet här!

  Forskning visar: Mediebild kortar liv med 7,5 år
  Äldre blir inte representerade på rätt sätt i media, menar Lame Maatla Kenalemang, doktorand vid Successful ageing-programmet om hälsosamt åldrande på Örebro universitet. Bilder av åldrandet som något negativt kan försämra äldres hälsa. Stereotyperna påverkar oss hela livet och i värsta fall börjar vi bli rädda för att åldras redan som barn. SvD 23/1.
  Läs artikeln i helhet här!

  ”Akutvården har blivit allt sämre för äldre”
  Sköra äldre ska inte behöva utsättas för vårdinsatser som inte är utformade för deras behov. När äldre nu utgör en allt större del av alla som vårdas på sjukhus krävs en evidensbaserad vård även för dessa patienter, skriver flera geriatriker. SvD 29/1.
  Läs artikeln i helhet här!

  ALLMÄNNA POLITISKA FRÅGOR

  Bryt den ofrivilliga ensamheten-alla har ett ansvar
  Över en miljon människor i Sverige saknar en nära vän. Gamla som unga lider av ensamhet. Men berättelserna om ensamhet har varit få, ända till nu. Under hösten hände något. Den ofrivilliga ensamheten har synliggjorts. Det är bra, men vi måste nu sluta se den som endast ett individuellt problem, skriver Jakob Forssmed (KD). GÖTEBORGS-POSTEN 13/1.
  Läs artikeln i helhet här!

  Seniorförbundets E-nyhetsbrev är en sammanställning av aktuella nyheter i framför allt äldrefrågor så som dessa speglas i främst massmedierna. Vår förhoppning är att denna sammanställning ska inspirera Seniorförbundets medlemmar och vänner att delta i och följa den seniorpolitiska debatten.

  Skicka gärna in länkar från sådant som du finner relevant för vårt e-nyhetsbrev: info@kdsenior.se
  Förbundsordföranden och förbundssekreterare ansvarar gemensamt för e-nyhetsbrevens kontinuitet och relevans.