• Använd hela potentialen hos den åldrande befolkningen!

  Age-logoAnvänd potentialen hos Europas åldrande befolkning, säger AGE Platform Europe i en deklaration från sin senaste årliga General Assembly, som hölls i Bryssel den 2-3 december 2014. AGE vill med detta påminna om att EU och medlemsländerna måste utveckla en strategi i denna riktning för att möte dagens och morgondagens demografiska förändringar med ökande antal äldre medborgare i Europa.

  AGE är sammanslutning av en rad seniororganisationer representerande hela Europa och ett brett spektrum av seniororganisationer. En av AGE:s viktiga uppdrag är att påverka EU:s olika organ liksom nationella aktörer i äldre-vänlig riktning. Kristdemokraterna Seniorförbundet ingår i AGE via sitt medlemskap i ESU (Europeiska Seniororganisationen) och ESU:s hederspresident Leif Hallberg, representerar ESU i ledningen av AGE. Kristdemokraterna Seniorförbundets  1.e vice ordförande Sture Eriksson ingår också i AGE genom arbetsgrupperna Healthy Ageing och Dignified Ageing.
  Det finns fortfarande betydande åldersdiskriminering, som fortsatt behöver uppmärksammas och motverkas, framhåller AGE i sin nya deklaration. En solid bas för detta arbete finns i EU:s Deklaration om mänskliga rättigheter från 2010, som också utrycker specifikt den åldrande människans rättigheter. Konkret lyfter deklaration fram bl.a. följande punkter:
  Engagera de äldre i den ekonomiska återhämtningen i Europa
                        Det är en förutsättning för att Europas ekonomiska återhämtning ska ta fart
  Förstärk skyddet för de grundläggande rättigheterna för de äldre
                        Vilket innefattar ett aktivt arbete för att minska åldersdiskrimineringen
  Stöd äldre-vänliga miljöer genom nya investeringar och innovationer
                        Som är en given förutsättning för att möta demografiska förändringarna
  Förbättra tillgängligheten och stöd design som gynnar alla
                        Som också inkluderar att seniorer engageras i samhällets olika aktiviteter.
  Stöd tillgång till utbildning och livslångt lärande för alla åldrar
                        Och som naturligtvis också ska omfatta alla äldre
  Säkra tillgång till högkvalitativ hälso- och sjukvård samt långtidsvård för att äldre skall kunna leva ett värdigt liv.
                        Vården av äldre ska vara tillgänglig för alla och möta högt ställda krav på kvalité.

   

  Relaterade länkar:
  AGE:S hemsida : http://www.age-platform.eu
  Deklarationen från General Assembly 2014: http://www.age-platform.eu/images/stories/media/PRESS_RELEASE_05_Dec2014_AGE_GeneralAssemblyDeclaration_2014.pdf

  EU:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: The Charter of Fundamental Rights of the European Union (2010/C 83/02), Art. 25 “The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life.”  Svensk version finn här: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF