• KD Seniors Stockholms Stad och Län årsmötes uttalande

  untitled
  Kristdemokratiska Seniorförbundet i Stockholms stad och län

  Uttalande Årsmöte 2016

  • Fler 65+ ledamöter i Riksdagen!

  • Lägre löneskatt för pensionärer som vill fortsätta jobba!

  • Lika skatt på pension och förvärvsinkomst!

  • Slopa ”flyttskatten” för 65+ som vill sälja sin bostad!

  • Öka antalet boendeplatser för äldre!

  • Mobilisera erfarna äldre som mentorer för invandrare!

  10254047_10153435638974607_1234260812913214028_n

  Vid sitt årsmöte 25 februari 2016 beslöt Kristdemokratiska Seniorförbundets distrikt i Stockholms stad och län att göra följande uttalande:

  Fler 65+ ledamöter i riksdagen!
  Partiernas obenägenhet att nominera äldre kandidater på valbar plats till riksdagen är en dålig signal till landets alltfler äldre väljare.

  Samtidigt som antalet äldre i befolkningen stadigt växer – redan cirka två miljoner – har antalet riksdagsledamöter över 65 år drastiskt minskat i de senaste allmänna valen. Andelen äldre ledamöter, 65 år och äldre, i riksdagen blev i valet 2014 endast 2,6 procent medan gruppen 65+ i valmanskåren nu utgör hela 26 procent.
  Efter nästa riksdagsval vill vi se väsentligt fler ledamöter i riksdagen med egen erfarenhet av de behov och intressen som följer med det sena livet.

  Lägre löneskatt för pensionärer som vill fortsätta jobba!
  Alltfler i arbetslivet är i gott skick för att fortsätta arbeta och bidra med sina mångåriga kunskaper och erfarenheter. De sociala kontakterna på arbetsplatsen, de regelbundna vanor som arbetslivet bygger och upplevelsen av att få göra en efterfrågad och nyttig insats kan utgöra viktiga faktorer för ett fortsatt hälsosamt liv.

  För att underlätta för en sådan utveckling sänkte Alliansregeringen löneskatten för äldre i arbetslivet, en klok reform som dessvärre rivits upp av den nuvarande röd-gröna regeringen.
  Vi vill se ett återställande av den lägre löneskatten som Alliansen införde för pensionärer som väljer att fortsätta att arbeta.

  Lika skatt på pension och förvärvsinkomst!
  I Alliansregeringen drev Kristdemokraterna igenom skattelättnader för pensionärerna och då främst för pensionärer med verkligt låga pensioner. Under åren 2008 – 2013 genomfördes sammanlagt fem skattesänkningar på totalt 16,45 miljarder kronor. Det innebär att alla pensionärer sedan 2008 har fått mellan 600 och 1.000 kronor per månad lägre skatt än vad som annars skulle ha varit fallet.

  Vi har alltså kommit ett stycke på väg mot målet lika skatt på pension och förvärvsinkomst, men vi är inte nöjda förrän vi nått ända fram.
  Därför kräver vi en fortsatt sänkning – steg för steg – av skatten på pension, tills målet om lika skatt på pension och inkomst från förvärvsarbete är helt uppnått. Ett rättvisemål!

  Befrielse från reavinstskatten vid försäljning av bostad av personer över 65 år!
  En ökad rörlighet på bostadsmarknaden är mycket angelägen, särskilt för att ge unga och nyanlända i Sverige chans till en egen bostad.

  Bristen på mindre bostäder med en rimlig kapitalinsats är ett uppenbart hinder, men det enskilt största hindret för ökad rörlighet på bostadsmarknaden är realisationsvinstbeskattningen vid bostadsförsäljning – den sk flyttskatten. Många äldre bor kvar i stora villor och bostadsrätter, trots att de vill krympa sitt boende och byta till ett boende som bättre möjliggör de service- och omsorgsbehov som kommer med åren.
  Vi vill se att personer, 65 år och äldre, som önskar sälja sin bostad befrias från ”flyttskatten”.

  Återställ och öka antalet platser i äldreboendet!
  Tusentals äldre tvingas vänta i månader, vissa i åratal, på att få en plats i ett äldreboende. Antalet väntande med stort behov – till exempel på grund av sjukdom – har ökat med 20 procent sedan 2010, enligt Inspektionen för vård och omsorg. Förra året väntade nästan fem tusen äldre på plats.

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger som en orsak att platserna helt enkelt inte räcker till. Samtidigt fortsätter kommunerna att stänga ned äldreboenden.
  Detta är en helt oacceptabel utveckling, och det duger inte att som somliga politiker gömma sig bakom många äldres önskan om att bo kvar ”hemma”. Åtskilliga äldres stora vård- och omsorgsbehov talar för en annan politik.
  Vi vill se ett snabbt återställande och en rejäl utökning av antalet ”ålderdomsplatser” i boendet.

  Mobilisera äldre som mentorer för invandrare!
  Med den stora strömmen av asylsökande och andra nyanlända från andra länder, kulturer och språkområden följer ett stort, akut och ofrånkomligt behov av god introduktion och integration i det svenska samhället. Introduktion i svenska språket, information om svensk kultur, värderingar och traditioner, lotsning in i det svenska samhällssystemet, mm. Det ställer både det offentliga Sverige och hela civilsamhället inför stora utmaningar.

  Äldre personer, som lämnat det aktiva arbetslivet, skulle med sin livslånga erfarenhet om livet i det svenska samhället här kunna vara en resurs att ta vara på och utnyttja.
  Vi föreslår att kommunerna inventerar, mobiliserar och organiserar äldre medborgare som frivilligt vill ställa sig till förfogande för att hjälpa till med att lotsa nya invandrare in i det svenska samhället.

  Kontakt:
  Rasmus Ramusson, styrelseledamot, KD Senior Stockholms stad och län
  Tel: 070 2112881
  e-mail: rasmusson.stockholm@gmail.com
  Karin Lindell, ordförande, KD Senior Stockholms stad och län
  Tel 070-778 08 91
  e-mail: carin.lindell@kristdemokraterna.se