• Seniorförbundet: Bredda äldrepolitiken!

  Leif Hallberg

  Kristdemokraterna bör vara föregångare i samhällets äldrepolitik genom att i sin egen politik fokusera både på god vård och omsorg för de äldre som behöver sådan och på ökade reella möjligheter till ett aktivt åldrande för tredje generationens vitala äldre med fortsatt full delaktighet i samhällslivet. Det säger Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg apropå förbundets motion till Kristdemokrterns rikting i år.
  Läs hela motionen!

  Ta fler politiska initiativ för ett aktivt åldrande!

  EU-året 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna kom att utlösa en mängd studie- och informationsaktiviteter runtom i Europa, även i vårt land, som sammantaget resulterade i kreativt nytänkande om det mänskliga åldrandet. De aktuella demografiska förändringarna utgör naturligt nog en viktig faktor i det ökande intresset för vad de äldre generationerna kan bidra med för samhällets fortsatta utveckling och sammanhållning.
  Det är viktigt att dessa nya perspektiv och synsätt anläggs konsekvent i det fortsatta politiska arbetet för, med och bland samhällets alla äldre invånare.
  För ett kristdemokratiskt parti förblir det självfallet en högprioriterad politisk uppgift att slå vakt om äldre personers rätt till god vård och omsorg när sådana behov gör sig gällande. EU-året för aktivt åldrande har visat att vi i äldrepolitiken också måste sätta fokus på seniorers förvärvade erfarenhet och varaktiga förmåga och på de bestående resurser de representerar. Och detta i betydligt högre grad än vad som hittills skett, både för individens och för samhällets bästa.
  Därigenom kan vi också undanröja förekommande fördomar om att en befolknings åldrande oundvikligen skulle leda till en svagare samhälsekonomi med minskad konkurrenskraft och bristande intergenerationell solidaritet.
  Respekten för varje människas värde måste i varje välfärdssamhälle ges konkreta och praktiska uttryck i att stödja individen – oavsett ålder – när den egna kraften sinar. Lika viktigt är emellertid att tillförsäkra individen – så länge livskraften består – full delaktighet i samhällslivet och därmed goda möjligheter att bidra till dettas utveckling ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt.
  Gångna tiders äldrepolitik med ”omhändertagande” som huvudinriktning (så som hos den politiska vänstern) riskerar att göra också friska seniorer till objekt i stället för de subjekt som vi alla som samhällsmedborgare har rätt att vara. En sådan omhändertagandepolitik – för äldre istället för med äldre och där individens egen vilja och förmåga ignoreras – måste en borgerlig frihetsregering där Kristdemokraterna ingår konsekvent och tydligt distansera sig från.
  Vi behöver givetvis även i det framtida samhället en högkvalitativ vård och omsorg och trygga pensioner och socialförsäkringssystem, så långt samhällsekonomin förmår, men vi behöver därtill ett kreativt nytänkande och en nyskapande politik för att vida bättre tillvarata de resurser som den tredje generationens äldre (60+ och 70+) fortsatt utgör.
  I arbetslivet kan detta ske genom ännu bättre ekonomiska incitament för både arbetsgivare och arbetstagare men också genom flexiblare regler för arbetstidens omfattning och förläggning, genom en idérikare utformning av äldre anställdas arbetsuppgifter och genom annan adekvat anpassning av arbetsplatsen till den äldre arbetskraften.
  Studielivet bör göras mer tillgängligt för äldre personer, både för individens personliga utveckling och som förberedelser (omskolning) för en nystart i arbetslivet. Givetvis måste därför också behörigheten till studiemedel följa med ännu högre upp i levnadsåren.
  För att tredje generationens erfarenhet och resurser ska bättre tas tillvara i civilsamhällets många ideellt betonade verksamheter liksom i det politiska livet måste hela samhället engageras i ett utrotande av all slags åldersdiskriminering.

  Seniorförbundet yrkar,

  att rikstinget uppdrar till partistyrelsen att föreslå hur Kristdemokraterna kan göra sig till föregångare i samhällets äldrepolitik genom att i sin egen politik fokusera både på god vård och omsorg för de äldre som behöver sådan ochpå ökade reella möjligheter till ett aktivt åldrande för tredje generationens ännu vitala äldre med fortsatt full delaktighet i samhällslivet;

  att rikstinget uppdrar till partistyrelsen att, i egna direkta kontakter eller genom regeringen, inleda samtal med näringslivets företrädare arbetstagarorganisationerna och de ideella organisationernas samrådsorgan i syftet att förbättra äldre personers tillträde till arbetsmarknaden;

  att rikstinget uppdrar till partistyrelsen att ta initiativ till generösare studiemedelsregler för äldre personer som önskar utbilda/fortbilda sig;

  att rikstinget uppdrar till partistyrelsen att ta initiativ till en aktiv opinionsbildning för att motverka all kvardröjande åldersdiskriminering i samhället och för att därigenom lägga grunden till en positiv syn på äldre människor och på åldrande – både inom den offentliga sektorn, bland arbetsgivare, i civilsamhället, i massmedierna och i den allmänna samhällsdebatten. 

  Stockholm den 31 mars
  Seniorförbundet, förbundsstyrelsen