• Vad vill vi i vår kommun

  • Fler vuxna och förebyggande insatser på skolan.
  • Forum för ungdomsdemokrati
  • Anhörigvårdare får rätt till avlastning 16 timmar/månad
  • Alla över 85år får rätt till särskilt boende
  • Naturvårdsfond
  • Kulturgaranti för barn/unga
  • Sågen och andra fritidsverksamheter utvecklas
  • Näringslivsråd inrättas
  • Kommunikationerna förbättras

  Klippan – en trygg kommun att trivas i!

  Barn och unga

  Mer fokus på barnen och ungdomarna i kommunen. Struktur, trygghet och lugn är grunden för en bra barnomsorg/förskola och ett gott lärande i skolan.
  Delaktighet och bekräftelse skapar underverk bland både barn och personal.
  Familjerna ska ges möjlighet att planera själva.
  Vi värnar om familjedaghemmen och vill att det ska vara ett attraktivt alternativ.
  Skolan ska få arbetsro för att kunna utvecklas.
  Vi vill ge mer pengar till kompetensutveckling av personalen, ha fler vuxna och långsiktiga förebyggande insatser på alla skolor. Vi lägger in en högre växel för ungdomsdemokrati genom konkreta lösningar.

  Vård och omsorg

  Bemötande och människovärde är ledorden
  Alla ska mötas med respekt inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst.
  Vi vill satsa mer pengar på kompetensutveckling av personalen.
  Barn och familjer i utsatta situationer ska få ett aktivt och anpassat stöd.
  Den som vårdar en anhörig i hemmet ska rätt till avlastning 16timmar/månad.
  Alla över 85år ska få möjlighet att bo i särskilt boende om de själva vill.
  När äldre behöver råd och stöd ska det finnas ETT telefonnummer att ringa.

  Miljö

  Klippan en miljösmart kommun
  De beslut som fattas idag måste bära god frukt åt våra barnbarn.
  Vi vill hitta vägar för att värna den bästa åkerjorden och se till att kommunens upphandlingar utformas för att underlätta inköp av närproducerat.
  Vi vill skapa en naturvårdsfond i kommunen och gång-och cykelvägarna ska utvecklas ytterligare.
  Naturligtvis driver vi kampanjen mot nerskräpning i kommunen.

  Kultur- och fritid 
  Mångfald bättre än enfald.
  Omsorg/skola är samhällets hjärtverksamhet- kultur och fritid är syressättningen.
  Vi vill att vår industrihistoria ska bevaras för framtiden och arbetar för att hitta former för det.  Genom att skapa en idégrupp/tankesmedja vill vi konkret arbeta med att utveckla Klippans goda sidor. En kulturgaranti ska stimulera barn och unga till ett aktivt kulturliv.
  Kultur- och fritidcentrat Sågen ska utvecklas tillsammans med den öppna fritidsverksamheten i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

  Näringsliv
  Ett friskt näringsliv och låg arbetslöshet
  Det privata näringslivet är en avgörande förutsättning för kommuninvånarnas välfärd.
  Vi vill därför ständigt hitta nya vägar att utveckla kommunen och näringsliv. Ett näringslivsråd/referensgrupp ska inrättas och kommunen marknadsföras mer aktivt som etableringsplats för företag. Kommunen som arbetsgivare ska verka för mångkulturell kompetens och flerspråklighet värdesätts vid anställningar.
  Kommunikationerna till och från Klippan ska förbättras ytterligare.