• Ideologi

  Kristdemokraterna vill stärka den etiska grund som är nödvändig för ett fungerande demokratiskt samhälle. Ett samhällsbygge där det finns för lite av den varan är som ett husbygge som saknar murbruk mellan byggstenarna.

  Många människor oroas över en ökande brist på medkänsla, över tilltagande fiffel, egoism, brottslighet och maktmissbruk. Man oroar sig över bristande stöd för barnens fostran och utbildning, över försummelser i vården av gamla och sjuka och över en nonchalant hantering av vår livsmiljö.

  Vi kristdemokrater anser att det svenska samhällsbygget behöver renoveras, och vi är övertygade att det går. För det fordras att man börjar från grunden. Vår viktigaste inspirationskäla och den värdegrund vi anser vara den bästa att bygga på, är den kristna etiken och människosynen.

  På samma sätt som trafikreglerna är en förutsättning för friheten att åka vart man vill, är etiken en förutsättning för att samhället ska fungera utan onödiga kollisioner.

  Det är bl.a. här barnen kommer in. Om barn inte redan i mycket unga år fått en inneboende känsla för vad som är rätt och fel, så är det betydligt svårare att skapa denna känsla senare i livet. Men för att denna process ska fungera krävs dels att värderingar och moraluppfattningar hålls vitala och levande, men också att föräldrar och barn har vardagstid tillsammans. Engagerade föräldrar är samhällets viktigaste resurs.

  Alla människors lika, unika och okränkbara värde är en av de grundläggande utgångspunkterna för den kristdemokratiska politiken. Den gyllene regeln ”allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni också göra för dem” är ett annat av de riktmärken vi vill peka på för ett gott samhällsbygge. Detta kan man arbeta efter oavsett om man kallar sig för troende eller inte.

  Vill Du läsa om hela det kristdemokratiska principprogrammet kan Du klicka på länken: Kristdemokratensas Principprogram