• Vi gläds åt en bifallen motion för kortare köer till BUP

  Våra tre mycket nöjda regionfullmäktigeledamöter efter dagens beslut att anta Alliansens motion - Anna Zelvin, Bengt Germundsson och Eva Johnsson

  Våra tre mycket nöjda regionfullmäktigeledamöter efter dagens beslut att anta Alliansens motion – Anna Zelvin, Bengt Germundsson och Eva Johnsson

  Vi gläds idag åt att Region Kronoberg tagit beslut som kan förbättra våra barn och ungas psykiska hälsa!

  På dagens regionfullmäktige beslutades det att bifalla alliansen motion om att snarast utreda ett vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.

  Vi står på barn- och ungdomarnas sida och kan inte acceptera en kö till utredning inom BUP som har ökat med 400% under den här mandatperioden.
  Vi står oreserverat på våra barn och ungdomars sida.
  Motionen i sin helhet kan ni läsa nedan:
   

  Motion – inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin

  BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.

  De barn och ungdomar och deras familjer som behöver hjälp, behöver den oftast snabbt och en lång väntan gör bara situation ännu värre. Därför är det viktigt att nu göra något långsiktigt åt situationen.  Tillfälliga insatser och chefsbyten leder inte verksamheten framåt.

  I syfte att förbättra verksamheten och öka valfriheten vill vi införa ett vårdval för BUP. Det innebär att patienterna ska kunna välja mellan regionens egen BUP-verksamhet och andra vårdaktörer. Det är en möjlighet där den egna verksamheten och andra privata eller ideella organisationer kan erbjuda större valfrihet och mångfald och konkurrera om kvalitet. Regelverket för detta vårdval ska säkerställa kriterier för god kvalitet, effektivitet, kontinuitet och tillgänglighet.

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  Att Region Kronoberg snarast utreder ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet

   

  Växjö 2017-09-26

   

  Suzanne Frank (M)                Sven Sunesson (C)

   

  Yngve Filipsson (L)                Eva Johnsson (KD)