• Trygghet är inte enbart poliser

  Trygghet i en kommun handlar om mer än enbart fysisk säkerhet. Ett bra samhälle grundar sig på goda värderingar, som omfattar alla och där alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

  För kristdemokraterna är samhällets möjligheter att tillgodose invånarnas behov av barnomsorg, skola, äldreomsorg och vård viktiga trygghetsfaktorer. I kommunens uppgift ingår också att verka för företagande, arbetstillfällen och goda kommunikationer.
  Laholms kommun är en bra kommun, men med flera utmaningar. Det behövs satsning på förskolor på flera orter. Likaså behövs både upprustning av befintliga skolor liksom nybyggnation i några kommundelar. För oss är satsningar på förskolor i Våxtorp och Knäred överst på vår lista, där vi gärna ser att man utformar dessa som hälsoförskolor. Det behövs även fler dagbarnvårdare för att öka valfriheten och flexibiliteten i barnomsorgen. Bland skolor är nybyggnation av Skottorpsskolan högprioriterad. Vi vill se ökade insatser för att motverka ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.

  De senaste åren har visat att nuvarande planering och framförhållning för nödvändiga investeringar bl.a. på förskolor och skolor lider av stora brister. Resultatet är kraftigt fördyrade projekt. På sikt är detta ohållbart för den kommunal ekonomin.

  Kristdemokraterna anser att pendeltrafiken på Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och Veinge måste startas stegvis så fort som möjligt. Många kommuninvånare på dessa orter är beroende av goda kommunikationer, särskilt för arbetspendling till angränsande kommuner utmed sträckan. Det är även viktigt för utvecklingen av dessa utpekade tillväxtorter. Investeringar på Markarydsbanan är också en miljösatsning.

  Vi vill ge alla som fyllt 85 år möjlighet till en plats i äldreboende, gärna i form av seniorboende. Det ska vara möjligt att fatta ett eget beslut när man har hälsan i behåll. Vi vill också uppmuntra alternativa vårdformer i ideell eller privat regi, ex. daglig verksamhet.
  Kristdemokraterna anser att det behövs ett äldreboende i kustområdet för de äldre, som vill bo i kvar denna kommundel.

  Den fysiska tryggheten i Laholm måste öka med större polisnärvaro. Den senaste tidens trend med eskalerande våld och bilbränder måste brytas. Man måste tryggt kunna vistas på offentliga platser oavsett tid på dygnet.

  Jobb och företagande är grunden för all välfärd, även för Laholms kommun. Därför måste utvecklingen av företag i hela kommunen prioriteras, bl a genom att den nya tjänsten som landsbygdsutvecklare ges i uppdrag att delta i detta utvecklingsarbete.
  Vi kristdemokrater lovar inte allt åt alla. Men det vi lovar håller vi!

  Lars Gustafsson. Toppnamn region syds KD lista.
  Toppnamn Laholms kommuns KD lista.