Bokstäverna D, E och F i min ABC-bok

Det är för de allra flesta ofattbart hur droger kan finnas innanför de höga fängelsemurarna. Det är särskilt allvarligt när det händer att en intagen börjar knarka just på fängelset. Det är en självklarhet att fängelsemiljön ska vara drogfri.

Krafttag måste göras för att göra fängelsemiljön helt fri från alkohol och andra droger samtidigt som behandling ska sättas in för att avhjälpa drogberoende.


Skolan ska ge varje elev kunskap och värderingar för livet. Skolans värdegrund som bl a handlar om människans unika värde och respekten och toleransen för varandra, ska genomsyra arbetet i varje skola.

Fristående skolor ska ges likvärdiga villkor som de kommunala. Det är på tiden att införa en Färdighetsgaranti som säkrar att alla barn kan läsa, räkna och skriva när de lämnar grundskolan.

Det är både humanare och billigare att förebygga sjukdom och ohälsa än att i efterhand försöka bota. Effekterna av strategiskt lyckade insatser kan ge dubbelt tillbaka på varje satsad krona, och därmed minska trycket på sjukvården.

Sverige måste också bli bättre på att ta till vara viktiga kunskaper från den sk alternativa eller komplementära medicinen.