Utan läsning inget välstånd

Publicerad i Länstidningen Östersund den 25 september 2013.

Utan läsning inget välstånd

Nyligen uppmärksammades internationella läskunnighetsdagen. Ämnet är viktigt ur många aspekter. Om vi ser ut över världen är analfabetism något som verkligen cementerar fattigdom. Samtidigt är bristande intresse för litteratur och läsning ett problem, om än av en annan dignitet, även i Sverige.

För femtio år sedan var mer än 40 procent av världens befolkning analfabeter. I takt med globaliseringen har siffran pressats ner och ligger nu på cirka 15 procent. Trots det finns det fortfarande många u-länder där hälften av befolkningen saknar läsförmåga. En läsande befolkning är en grundförutsättning för att dessa länder, i huvudsak belägna i Afrika i höjd med ekvatorn, ska kunna resa sig ur fattigdom. Kartorna över länder med hög grad av fattigdom och över länder med hög grad av analfabetism är i stort sett identiska. Att sprida läskunnighet i utvecklingsländer är ett av de effektivaste sätten att bekämpa fattigdom. Kunskapen ger möjlighet till jobb men kanske framförallt till egenmakt och utbildning. Därför är också biståndsfinansierade utbildningssatsningar, riktade mot inte minst kvinnor som saknar läsförståelse, en mycket viktig beståndsdel i biståndspolitiken.

I Sverige är naturligtvis situationen en helt annan. Men även här är en fortsatt läsande befolkning en grundförutsättning för att vi ska stå starka i en värld av tilltagande konkurrens. Idén om ”kunskapslandet” förutsätter en läsande befolkning. I en tid av snabb och lättillgänglig underhållning i form av smarta telefoner, läsplattor och datorer är kanske inte alltid boken något som dagens unga finner lockande. Därför måste också en offensiv utbildningspolitik på området säkras. En viktig part i det arbetet är utan tvekan biblioteken.

När riksdagens kulturutskott inom kort återtar arbetet efter sommaruppehållet står en ny bibliotekslagstiftning högt upp på agendan. Det är en viktig del i detta arbete. Förslaget till ny lagstiftning innehåller flera viktiga punkter. Bibliotekens uppdrag att fokusera på barn och ungas språkutveckling tydliggörs ytterligare. Lagkrav, som tidigare saknats, på att alla skolor ska ha skolbibliotek införs. Avgiftsfria lån på e-böcker kan också nämnas som en nyhet, något som i takt med teknikutvecklingen kan komma att spela en allt större roll.

Kultur-, utbildnings- och biståndspolitik är tre politiska områden där läsningens betydelse fortsatt måste stå i fokus. Det skrivna ordet är nyckeln till utveckling både nationellt och globalt.

Lars-Axel Nordell (kd)
Kulturpolitisk talesperson