Lars-Axels julkalender: Lucka nr 15

Lärlingsanställlning

lärlingMånga arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, samtidigt som ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är tecken på betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Lärlingsanställning är en pusselbit för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och för mindre företag att anställa. Därför bör lärlingsanställning införas som ny anställningsform.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 14

Fullfinansiera läkarutbildningen i Örebro

läkareÖrebro läns landsting har tillsammans med kommunerna i länet starkt bidragit till att finansiera läkarutbildningen vid Örebro Universitet de första tre åren sedan läkarprogrammet startade. Från och med 2014 erhåller universitetet ett substantiellt tillskott från staten för finansiering av
läkarutbildningen. Trots detta är det långt kvar till full finansiering, vilket särskiljer utbildningen i Örebro från alla andra läkarutbildningar i Sverige. Staten bör se över möjligheten att fullfinansiera läkarutbildningen vid Örebro universitet.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 13

RIT-avdrag

rit

Det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa IT-tjänster i hemmet om ett sk RIT-avdrag införs. Enligt en undersökning uppger 78 procent att en skattereduktion skulle innebära ett större intresse för att köpa denna typ av tjänst. Ett införande av RIT-avdrag skulle på sikt enligt Almegas uppskattning innebära en efterfrågan från 400 000 hushåll och leda till att nya jobb skapas.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 12

Mer tid till patienten

Laptop and doctor with stethoscopeLäkarsekreterare och annan viktig kringpersonal behövs för att läkare ska kunna ge mer tid till patienten.

Studier visar att bara 30% används till det direkta patientmötet medan 70% går till annat. Det är inte att använda högkvalificerad expertkompetens på rätt sätt!

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 11

Friskvårdsavdrag

golfIdag kan arbetsgivaren erbjuda ekonomiskt stöd till anställda för friskvårdsaktiviteter, men systemet har nackdelar. Genom att göra om systemet till ett individuellt friskvårdsavdrag, liknande ROT- och RUT-avdrag, skulle alla medborgare, och inte bara förvärvsarbetande, i sin deklarationen kunna göra avdrag för friskvård. Detta skulle skapa en större rättvisa, samtidigt som det inte som idag skulle utelämna flera populära idrotter som t ex golf och motionsridning.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axel julkalender: Lucka nr 10

Tystnadsplikten för tolkar

tystLagstiftningen kring tolkarnas tystnadsplikt varierar beroende på uppdragsgivare och uppdragets karaktär. Vilka sekretessregler som en tolk ska tillämpa varierar därmed. Det finns uppenbart ett behov av en samlad lagstiftning som reglerar tolkars och översättares rättsliga grund ur sekretessynpunkt oavsett uppdragsgivare eller arbetsgivare.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axel julkalender: Lucka nr 9

Utvidga vårdgarantin

sjuk

Väntetiden för patienter har halverats sedan alliansregeringen tog vid 2006. Men väntetiderna går att förkorta ytterligare. Det finns ett tydligt behov av att reformera och utvidga vårdgarantin. Samtliga provtagningar och återbesök bör ingå i vårdgarantin, samtidigt som tidsramen skärps. Det skulle innebära en kraftig förbättring för alla patienter inte minst för patientgrupper som kroniskt sjuka, äldre och multisjuka som har behov av många och återkommande läkarbesök. Vårdgarantin bör omfatta hela vårdkedjan.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 8

Internet i försörjningsstödet

försörjningEnligt socialtjänstlagen ska kommunen lämna ersättning för bland annat dagstidning åt den som är berättigad till försörjningsstöd. Däremot anges inte i lagtexten något om att ersättning ska utges för Internetabonnemang. Detta bör förändras. Internet är idag närmast en nödvändighet för de dagliga ärendena som exempelvis jobbansökningar.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 7

Täpp till hålet för folkhälsans skull

flaskaDet svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol utmanas idag av bland annat en matkedja som i samarbete med ett utländskt företag, erbjuder leverans av alkohol i sina matkassar. Alkohollagsutredningen från 2009 förutsåg problemet och gav förslag på lagändring för att förhindra kommersiell förmedling av starköl, vin och spritdrycker till privatpersoner genom införsel. Regeringen måste snarast få fram en lagstiftningen så att den omfattande näthandeln begränsas.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 6

Blåljusförare

polisMånga nyutexaminerade poliser saknar körvana vilket leder till många trafikolyckor. Sverige bör införa ett nationellt yrkesförarbevis för personer som kör utryckningsfordon. Trafikcenter i Kumla, som tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för certifiering av sk blåljusförare, bör bli en nationell resurs.

Läs min motion i frågan här.