Mediala vrångbilder om välfärden

Media brukar ofta kallas för den tredje statsmakten. Riksdagen har en lagstiftande roll, medan regeringen är verkställande och media granskande. Rollfördelningen mellan de olika aktörerna är viktig för att minska risken för maktmissbruk och öka transparensen.

För att medierna ska fungera som trovärdiga granskare av makten krävs att de i sin rapportering är saklig och objektiv samtidigt som det krävs en mångfald av olika typer av media.

Olika uppfattningar har för det mesta sin grund i vilka värderingar vi har. Därför har också opinionsjournalistiken genom tidningars ledarsidor och politiska tidskrifter sin givna roll. En kraftigt vinklad nyhet i en mediekanal behöver inte vara ett problem om det tillräckligt tydligt vägs upp av en motsatt bild i andra mediekanaler. Så skapas pluralism och en vitaliserad demokrati.

Genom ett ”Följa John beteende” förstärks mediabilden då flera olika media förmedlar en och samma mediabild även om det kan röra sig om en vrångbild. Det är kanske mest vanligt i utrikespolitiska frågor men de senaste åren har vi sett allt fler inrikespolitiska exempel framförallt inom välfärd och äldreomsorg.

Det är frustrerande när de framsteg och förbättringar vi lyckats genomföra i regering och riksdag framställs som misslyckanden av media. Självfallet ska media uppmärksamma missförhållanden, det är deras uppgift som granskande och grävande journalister.

Problemet uppstår när enstaka händelser presenteras som vanligt förekommande och som en del av en trend. Ett av de mest flagranta övertrampen var den bild som SVT i förra veckan förmedlade i ett inslag om äldrevården. Public Service har av många särskild stor trovärdighet.

Under rubriken ”Äldreomsorgen allt sämre” rapporterade SVT om en undersökning som gjorts av SIFO där det ansvariga Statsrådet Maria Larsson ställdes till ansvar (även om det är kommunerna som ska tillse att äldreomsorgen har hög kvalitet). Det visade sig att SIFO på uppdrag av SVT tillfrågat 1004 slumpvis valda personer från 18 år och uppåt om hur de såg på kvaliteten i äldreomsorgen. Man kan fråga sig hur många 18-åringar som har personliga erfarenheter av äldreomsorgen?

Vad undersökningen visar är väl närmast att svenska folket i regel tror på den bild av äldreomsorgen som media har presenterat. Om SVT hade frågat de som faktiskt har erfarenhet av äldreomsorgen hade resultatet blivit ett annat.

Det är precis detta som Socialstyrelsen mäter varje år i en brukarundersökning. Nu senast tillfrågades alla äldre i särskilt boende eller hemtjänst om hur de upplever svensk äldreomsorg. Socialstyrelsen fick totalt in 140 000 svar där enbart tre procent med särskilt boende, och fyra procent med hemtjänst, uppger att de känner sig otrygga med den omsorg de får. Resultatet bekräftar OECD:s uppfattning att Sverige är ett föregångsland för äldreomsorg samt EU:s ranking att Sverige är världens bästa land att åldras i.

Ann Johansson från vårdförbundet gör en sammanfattning av Svensk äldrevård med följande ordalydelse: ” Jag tycker att den har förändrats jättemycket till det positiva”. Slutsatsen av den SIFO-undersökning SVT presenterade är med andra ord snarast att media misslyckats med att förmedla en sanningsenlig bild av äldrevården.

Kristdemokraterna har i regeringen ansvar för äldrefrågorna och ansvaret ligger naturligtvis också på oss, och alliansen i sin helhet, att stå upp mot media när de vill dra generella slutsatser utifrån antaganden och enskilda fall. Förhoppningsvis innebär den kommande valrörelsen att media rannsakar sig själva och tydligare står upp för en trovärdig, objektiv och icke-tendensiös nyhetsförmedling.

Artikeln införd i Hemmets Vän 6 feb 2014