Finansministerns svar på min fråga om biodrivmedel

Fråga från Lars-Axel Nordell

Enligt EU-kommissionens tolkning av EU-fördraget får biodrivmedel inte ges en skattenedsättning i förhållande till fossila drivmedel som är större än attproduktionskostnaden för biodrivmedlet hamnar i paritet med motsvarande fossila drivmedel. Detta är redan i sig olyckligt ur klimatsynpunkt eftersom biodrivmedel i ett långsiktigt perspektiv bör ses som klimatneutralt.

Tyvärr har det i nuläget blivit så att etanol och biodiesel blivit dyrare att producera än dess fossila motsvarigheter. En rapport från Energimyndigheten konstaterade nyligen att beskattningen av etanol och biodiesel är högre än vad som krävs för att inte ”överkompensera” biodrivmedlen. Detta är en följd av att beskattningen av biodrivmedlen baseras på ett tidigare, högre, oljepris än vad som nu råder. Detta innebär att det nu är dyrare att tanka klimatvänligt för den som har fordon som kan köra på både fossilt och fossilfritt bränsle. Ur klimatsynpunkt är denna situation naturligtvis djupt otillfredsställande.

Energimyndigheten uppmuntrar i sin rapport till att ett alternativt system i form av exempelvis en kvotplikt baserad på klimatprestanda utreds och implementeras snarast.

Vad avser klimat- och miljöminister Åsa Romson att göra för att priset på etanol och biodiesel inte ska vara högre än för bensin respektive fossildiesel?

Dnr Fi2016/00985/SE
Finansdepartementet
Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:952 av Lars-Axel Nordell (KD) Överbeskattning av biodrivmedel

Lars-Axel Nordell har frågat klimat- och miljöministern samt vice statsministern vad hon avser att göra för att priset på etanol och biodiesel inte ska vara högre än för bensin respektive fossildiesel.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sveriges befrielse från hela koldioxidskatten och hela eller delar av energiskattningen för biodrivmedel utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Kommissionen har godkänt Sveriges skattebefrielse av biodrivmedel t.o.m. den 31 december 2018 för flytande biodrivmedel och t.o.m. den 31 december 2020 för biogas som drivmedel.

Statsstödsgodkännandena är förenade med vissa villkor som måste uppfyllas för att skattenedsättning ska få ges. Ett av villkoren är att biodrivmedlet inte får överkompenseras i förhållande till det fossila drivmedel det ersätter. Det är därmed inte förenligt med villkoren för skattebefrielsen att biodrivmedel får högre skattebefrielse än vad merkostnaden vid produktionen kräver i jämförelse med dess fossila motsvarighet. Beträffande priset som svenska konsumenter möter bedömer jag att staten varken kan eller ska reglera priset återförsäljarna väljer att ta ut.

Energimyndigheten har i uppdrag att regelbundet rapportera till regeringen om de skattebefriade biodrivmedlen överkompenserats. Den 26 februari 2016 kom myndighetens rapport för biodrivmedel för 2015. Med anledning av resultatet har Finansdepartementet nu remitterat en promemoria med förslag om sänkt skatt på vissa biodrivmedel.

Stockholm den 16 mars 2016

Magdalena Andersson