Mitt anförande i miljödebatt i kammaren 2 mars 2016

Herr/Fru Talman

Riksrevisionen har granskat hur tillsynen av miljöfarliga transporter ser ut och funnit brister. Vi är överens med regeringen i betänkandet där bl a miljötillsynsförordningen ändras så att tillsynsansvaret koncentreras till länsstyrelserna i Gävleborg, Norrbotten, Skåne, Stockholm och Västra Götaland, där de flesta gränsöverskridande avfallstransporterna sker.

När det gäller frågan om Efterbehandling av förorenade områden konstaterar vi i utskottet att det alltjämt finns många förorenade områden i Sverige som måste åtgärdas eller saneras så att de inte utgör något hot. Takten på saneringsarbetet måste dock öka och genom Naturvårdsverkets förslag till hur finansieringen skall öka bör detta också bli möjligt.

I fråga om insamlingsansvaret för förpackningar yrkar jag bifall till utskottets förslag på punkt 5. Därmed ställer sig riksdagen bakom det som utskottet anför om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar ska fortsätta att ligga på producenterna och att vi tillkännager detta för regeringen.

Var och en av oss ger i vår vardag upphov till stora mängder förpackningar och annat avfall som kan vara både en resurs och ett miljöproblem. Genom god avfallshantering kan allt fler produkter både återanvändas och återvinnas.

Den enskildes insats i sopsorteringen spelar en avgörande roll för hur väl vi lyckas nå målen för återvinning. Detta förutsätter att det finns en fungerande infrastruktur så att det blir smidigt och lättillgängligt för såväl producenter som konsumenter. Det måste vara lätt att göra rätt.

Herr/Fru Talman

Sedan 90-talet har ansvaret för att förpackningar återvinns i Sverige vilat på producenterna, enligt principen om att ”förorenaren betalar”.

Alliansregeringen beslutade i augusti 2014 om en ny avfallsförordning. Denna innebär att ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper ska ligga på producenterna samtidigt som kraftigt skärpta krav ställdes på producenterna.

Samtidigt höjde Alliansen målen för insamling och återvinning av förpackningar, returpapper och elektronik och skärpte kraven för att hushållen ska ha tillgång till enkla och tydliga insamlingssystem. Det var viktiga steg i att förebygga avfall och på bästa sätt återvinna material.

Syftet med ändringarna var att skärpa systemet och samtidigt utnyttja redan gjorda investeringar för att på ett kostnadseffektivt sätt nå de uppsatta målen och kraven. Utskottet menar att det inte finns skäl att ändra detta väl inarbetade och kostnadseffektiva system.

Herr/Fru Talman

Direkt efter valet 2014 aviserade emellertid den nya regeringen sin avsikt att flytta ansvaret för förpackningsåtervinning från producenterna till kommunerna.  Regeringens linje innebär att förpackningsproducenterna får mindre incitament att utveckla nya och resurseffektivare förpackningslösningar.

Flera kommunala företrädare har under senare tid hävdat i debatten att nya återvinningsmål kräver att kommunerna borde ta över ansvaret för förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Samtidigt är industrin villig att ta på sig ett större ansvar. De föreslår dessutom att en kontrollstation borde införas 2018 för att följa upp, utvärdera och nå och helst överträffa regeringens mål.

Därmed anser jag att riksdagen ska tillkännage för regeringen som sin mening att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar ska fortsätta att ligga på producenterna.

På så sätt agerar vi också på ett subsidiärt, understödjande sätt gentemot näringslivet som idag har ansvaret. Det offentliga ska inte ta över ansvaret från det privata utan understödja och samarbeta för att nå de mål som satts upp.

Herr /Fru Talman

Vi behöver blir bättre på att ta till vara avfall och öka möjligheterna till återvinning och det behöver vara enkelt för hushåll och företag att bidra till detta.

Den höga andelen materialåtervinning av avfall i Sverige är naturligtvis positiv, och vi kristdemokrater vill verka för att den ska öka ytterligare.

Under senare år har dock importen av sopor för förbränning i Sverige ökat markant. Det har förvisso positiva effekter i form av stärkt energiförsörjning här och minskade deponimängder i länder med sämre möjligheter till effektiv förbränning i kraftvärmeverk. Men i avfallshierarkin är energiåtervinning, det vill säga förbränning av sopor, den näst sämsta lösningen ur klimatsynpunkt.

Det måste bli ännu enklare för hushållen att lämna in material till återvinning, återanvändning och insamling, inte minst vad gäller textilier, kläder och elektronik.

Jag yrkar bifall till motion 2015/16:1362, yrkande 18, reservation 3.

Herr/Fru Talman,

Jag vill avslutningsvis säga några ord om strandstädning. Medborgare från en stor mängd kommuner rör sig på havet och vid kusterna och bidrar till att skräpa ner. Skräpet samlas sedan på stränderna som då blir strandkommunens ansvar. Jag anser att det är mer rättvist att staten, genom Havs- och vattenmyndigheten tar ett ekonomiskt ansvar för strandstädningen.

Jag vill därför yrka bifall till alliansens gemensamma reservation punkt 9 om strandstädning.