Bokstäverna Z, Å, Ä, Ö i min ABC-bok

Alkoholen är vårt lands största sociala och medicinska problem och den största orsaken till försämrad folkhälsa. Förutom allt lidande och all utslagning uppgår alkoholens samhällskostnader till 160 miljarder varje år.
Totalkonsumtionen, som ligger på 8,5 liter ren alkohol per invånare, måste sänkas samtidigt som vi borde komma överens om att ett antal zoner ska vara helt fria från alkohol. Sådana zoner är trafiken, graviditeten, arbetslivet och uppväxtåren.

Socialdemokraterna har med några få avbrott fått regera i Sverige nästan oavbrutet under hela efterkrigstiden. Alliansaregeringen fick fförrtroende att ta över regeringsmakten 2006.
I Örebro läns landstinget har de 2010 suttit i majoritet i orubbat bo i hela 75 år. Demokrati förutsätter växling vid makten.
Djurskyddsförordningen ställer tydliga krav på hur nötkreatur och grisar ska hållas på bete och ges tillfälle att vistas ute. De intagna på våra fängelser och häkten har motsvarande rättigheter.
Kan det ställas krav på hur kor och grisar ska skötas så kan detta naturligtvis också göras för äldre, vård- och omsorgsbehövande människor.
Kristdemokraterna vill har en värdighetsgaranti både inom äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården.
Vi vill slå vakt om det öppna, fria samhället där människors integritet respekteras. Sekretesslagstiftningen måste utformas till stöd för medborgarnas behov i det moderna informationssamhället.

Bokstäverna V, X, Y i min ABC-bok

Sverige kommer inte att ha råd att finansiera välfärden i framtiden om vi inte får en ekonomisk tillväxt som kan generera viktiga arbetstillfällen och skatteintäkter.

Utan tillväxt blir det bara nedskärningar att fördela.
Onödigt krångliga och byråkratiska regler och skatter som hämmar och motverkar ekonomisk tillväxt måste avvecklas.

Personvalet ger mer makt till dej som väljare att avgöra vilka som ska sitta i beslutande församlingar. Det krävs att en kandidat får minst 8% av rösterna som partiet får för att bli invald genom personvalssystemet.
I valet 2006 fanns jag på tredja plats på riksdagslistan.
Utifrån vår människosyn vill vi skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vi vill ha ett samhälle för alla med ökad tillgänglighet också för de med olika typer av funktionshinder.
Det handlar ytterst om attityder och värderingar men också om bristande kunskap. Det är ofta mycket billigare att handikappanpassa redan från början vid nybyggnationer än att i efterhand rätta till misstagen och ändå är det så det ofta blir. Det är dags att ta till vara de unika kunskaper som personer med funktionshinder ofta har så att inte funktionshindret ska behöva vara ett handikapp.

Bokstäverna S, T, U i min ABC-bok

Kristdemokraterna har länge drivit kravet på att avskaffa den staliga fastighetsskatten som tvingade många att ”gå från gård och grund”.
Bara de med höga inkomster hade råd att bo i attraktiva områden.

Fastighetsskatten avskaffades efter valet och ersattes av en betydligt lägre och rimligare kommunal fastighetsavgift.

I Sverige finns en allmän sjukförsäkring och ett högkostnadsskydd för hela kroppen utom just tänderna. Det kan hänga på någon millimeter var en inflammation sitter om den ingår i sjukförsäkringen eller inte. Detta är inte rimligt.
Tänderna tillhör kroppen och borde därför ingå i den allmänna sjukförsäkring som vi betalar via skattsedeln.

Med ett positivt näringsklimat och sänkt skatt på arbete ökade antalet sysselsatta i Sverige med 180.000 under Alliansregeringens två första år.
På grund av den globala finanskrisen har arbetslösheten ökat dramatiskt även i Sverige.
Det är särskilt allvarligt när ungdomar inte får en chans att komma ut på arbetsmarkanden och därför har regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar. Skolan måste blir bättre på att inte bara förbereda eleven att bli anställd utan även att kunna bli egen företagare.
Vi vill ha högre skatteintäkter men inte genom att höja skatten på färre arbetare utan genom att fler kommer i arbete som betalar skatt.

Bokstäverna P, Q, R i min ABC-bok

Utvecklingen och forskningan går starkt framåt och allt fler skador och sjukdomar kan botas. Samtidigt blir gruppen äldre personer allt större, vilket innebär ett fler kommer att behöva vårdinsatser när de kommit upp i åldrarna.
Det innebär att vårdbehoven ökar samtidigt som regeringen under en följd av år gjort stor nedskärningar av sjukvårdens resurser. Vården måste klara av att ge mer vård för pengarna men samtidigt krävs också mer pengar till vården.

Trots att vi lever på 2000-talet är det fortfarande så att det finns löneskillnader mellan könen som drabbar kvinnorna. Det är hög tid att dessa omotiverade löneskillnader avvecklas och att staten och kommunerna blir ledande i den processen.
Många kvinnor arbetar inom vårdsektorn. Vi vill öppna upp vårdsektorn för fler vårdgivare och därmed fler arbetsgivare, vilket ger bättre förutsättnigar för en fungerande lönemarknad. För oss är det självklart att vården ska finansieras via skattsedeln. Däremot är det bra både för patient och personal om vi får fler vårdgivare som kan utföra vården. Det skapar mångfald och kreativitet.

Barnomsorgen är orättvist fördelad. Barn på dagis får närmare 100 000 kronor per är medan barn som här hemma inte får nånting, vilket är oacceptabelt.
Kristdemokraterna kräver en rättvisereform för mer tid för barnen där föräldrarna får en reell valmöjlighet och kan välja det som passar familjen bäst. Det skapar rättvisa då alla barn får del av stödet oavsett omsorgsform.

Bokstäverna M, N, O i min ABC-bok

Det var av rädsla för en människosyn som kännetecknades av ett förakt för svaghet, och som ansåg att vissa folkslag hade ett lägre människovärde än andra, som Kristdemokraterna efter andra världskriget fick förtroendet att i flera stora europeiska länder bygga upp det nya Europa.

Utifrån den kristna människosynen har alla människor ett lika – och okränkbart värde oavsett yttre omständigheter. Dessa värden måste vi hålla högt och slå vakt om.

Vi måste kunna känna trygghet på gator och torg utan risk att bli utsatt för våld och överfall. Den ökade otryggheten måste mötas dels genom att den unge tidigt får lära sig respekt och omtanke, vad som är rätt och fel och vad som är ditt och mitt.

Föräldrarna har tillsammans med skolan en nyckelroll i det arbetet. Det är viktigt med tydliga och snabba reaktioner från vuxenvärlden då regler överskrids.
Fungerande polisstationer ska finnas i alla kommuner och poliser som har tid att möta medborgarna, skapa trygghet och snabbt kunna finnas till hands då brott har begåtts.

Socialdemokraterna lovade för fyra år sedan 10 000 nya platser på äldreboenden. Resultatet blev att det blivit 15 000 färre äldreboenden.
Maskiner och datorer är viktiga i vården men kommer aldrig att kunna ersätta vårdpersonalen.

Omsorgen och bemötandefrågorna måste hamna mer i fokus. Vårdpersonal ska ha betydligt mer tid för patientmötet genom att bättre administrativt stöd.

Bokstäverna J, K, L i min ABC-bok

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att föräldrarna själva ska få välja barnomsorg för sina barn. Politiken ska understödja och skapa förutsättningar men inte med tvång styra familjerna.

Alla barn och familjer är olika och föräldrarna själva vet bäst vad som passar just deras situation och hur de vill fördela föräldraledigheten. Därmed säger vi nej till att kvotera föräldraförsäkringen.

En sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna, är viktiga beståndsdelar för äldrepolitiken.

Kristdemokraterna har formulerat en ny seniorpolitik där vi mobiliserar ”seniorkraften” som idag till stora delar ligger bortglömd och outnyttjad.

Att använda läkare och sjuksköterskor som administratörer är en misshushållning med den medicinskt utbildade personalen. Mätningar visar att bara 30% av arbetstiden används till det direkta patientmötet.

Många läkare känner sig frustrerade över ökade administrativa bördor som stjäl tid från den direkta patientkontakten. Ett bättre administrativt stöd med hjälp av läkarsekreterare, receptionister etc skulle frigöra mer tid åt det som läkarna är bäst på och har utbildning för.
Samma förhållande är det hos polisen. Det var ett ödesdigert misstag att göra sig av med den civilanställda administrativa personalen.

Bokstäverna G, H och I i min ABC-bok

Det Kristdemokratiskt styrda Gnosjö är ett bra exempel på en kommun där småföretagandet i generationer tagits till vara som motor i tillväxten. Det är i företagen som jobben skapas och därför måste onödigt krångel och destruktiva regler undanröjas och skadliga skatter avskaffas.

Om alla småföretagare i vårt land skulle anställa ytterligare en person skulle vi inte ha någon arbetslöshet att tala om.
Vi öppnar upp en ny arbetsmarkand genom att införa skattereduktion vid köp av hushållsnära tjänster. Det ger familjerna mer tid för barnen och underlättar vardagen för äldre.
Reformen ger många nya jobb samtidigt som många svartjobb blir vita och därmed en tryggare tillvaro för många som idag jobbar svart.

Hållbar utveckling ska inbegripa såväl ekologiska- , ekonomiska som sociala dimensioner för att förebygga miljöförstöring samtidigt som ekonomisk tillväxt och social utjämning stimuleras.
Att inte investera i en långsiktig hållbarhet är som att såga av den gren som vi själva sitter på. Därför måste vi slå vakt om frisk luft att andas, hälsosam och giftfri mat och rent vatten, det viktigaste av alla livsmedel.
Sverige ska jobba för att kraftigt minska miljöstörande utsläpp från andra länder som också drabbar oss men för att vara trovärdig måste vi först sopa framför egen dörr och inse att vi har ett gemensamt ansvar. Föroreningarna känner inte några nationsgränser.

Bokstäverna D, E och F i min ABC-bok

Det är för de allra flesta ofattbart hur droger kan finnas innanför de höga fängelsemurarna. Det är särskilt allvarligt när det händer att en intagen börjar knarka just på fängelset. Det är en självklarhet att fängelsemiljön ska vara drogfri.

Krafttag måste göras för att göra fängelsemiljön helt fri från alkohol och andra droger samtidigt som behandling ska sättas in för att avhjälpa drogberoende.


Skolan ska ge varje elev kunskap och värderingar för livet. Skolans värdegrund som bl a handlar om människans unika värde och respekten och toleransen för varandra, ska genomsyra arbetet i varje skola.

Fristående skolor ska ges likvärdiga villkor som de kommunala. Det är på tiden att införa en Färdighetsgaranti som säkrar att alla barn kan läsa, räkna och skriva när de lämnar grundskolan.

Det är både humanare och billigare att förebygga sjukdom och ohälsa än att i efterhand försöka bota. Effekterna av strategiskt lyckade insatser kan ge dubbelt tillbaka på varje satsad krona, och därmed minska trycket på sjukvården.

Sverige måste också bli bättre på att ta till vara viktiga kunskaper från den sk alternativa eller komplementära medicinen.

Politisk ABC-bok

Bokstäverna A, B och C i min ABC-bok

Bokstaven A ur min politiska ABC-bok från förra valet. Ett personvalsmaterial med rim och illustration för varje bokstav inspirerad av Lennart Hylands ABC-bok från 60-talet.

Barn är inte små vuxna utan just barn med behov av hjälp och stöd från föräldrar och vuxenvärlden för att få en så bra start i livet som möjligt. Trygga barn skapar ett tryggare Sverige. Vi vill ha ett samhälle där familjen ses som den grundläggande gemenskapen och där det finns mer tid för barnen.

Vi får inte acceptera att en person som offrar sin egen bekvämlighet för att bistå en människa i nöd straffas för detta. Istället borde det vara en självklarhet att samhället uppmuntrar engagemang och solidaritet.
Kristdemokraterna har efterlyst en lagstiftning om civilkurage, där vi som medmänniska efter förmåga och utan fara för eget liv och hälsa ska ha skyldighet att hjälpa. Det skulle leda till ökat engagemang och i förlängningen minskad brottslighet och ett ökat förtroende för rättsväsendet.