Bokstäverna Z, Å, Ä, Ö i min ABC-bok

Alkoholen är vårt lands största sociala och medicinska problem och den största orsaken till försämrad folkhälsa. Förutom allt lidande och all utslagning uppgår alkoholens samhällskostnader till 160 miljarder varje år.
Totalkonsumtionen, som ligger på 8,5 liter ren alkohol per invånare, måste sänkas samtidigt som vi borde komma överens om att ett antal zoner ska vara helt fria från alkohol. Sådana zoner är trafiken, graviditeten, arbetslivet och uppväxtåren.

Socialdemokraterna har med några få avbrott fått regera i Sverige nästan oavbrutet under hela efterkrigstiden. Alliansaregeringen fick fförrtroende att ta över regeringsmakten 2006.
I Örebro läns landstinget har de 2010 suttit i majoritet i orubbat bo i hela 75 år. Demokrati förutsätter växling vid makten.
Djurskyddsförordningen ställer tydliga krav på hur nötkreatur och grisar ska hållas på bete och ges tillfälle att vistas ute. De intagna på våra fängelser och häkten har motsvarande rättigheter.
Kan det ställas krav på hur kor och grisar ska skötas så kan detta naturligtvis också göras för äldre, vård- och omsorgsbehövande människor.
Kristdemokraterna vill har en värdighetsgaranti både inom äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården.
Vi vill slå vakt om det öppna, fria samhället där människors integritet respekteras. Sekretesslagstiftningen måste utformas till stöd för medborgarnas behov i det moderna informationssamhället.

Äldreomsorgslag

Sammanfattning av nedanstående riksdagsmotion
Äldre personer har rätt till en integrerad vård och omsorg. Övergången från sjukhuset till hemmet eller till någon form av äldreboende måste bli tryggare. Det behöver vidare utredas om hälso- och sjukvårdsinsatserna inom äldreomsorgen kan preciseras liksom om rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatserna kan regleras så att mer av personlig anpassning kan uppnås.

Mycket talar därför för att en lagstiftning behövs som gör det enklare för den äldre att få sina behov mötta utan administrativt krångel. En ny, sammanhållen äldreomsorgslag kan tydliggöra en enskild persons rätt i vård och omsorg och stärka dennes ställning.
Lagstiftningen behöver också innehålla ett tydligare familjeperspektiv inom äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården. När äldre personers hälsa sviktar berörs ofta också många andra i den äldres familj och nätverk, livskamrat, barn och andra närstående.
En ny äldreomsorgslag kommer på ett bättre sätt än nuvarande lagstiftning att kunna ta sin utgångspunkt i äldres behov.

—————————————————————–

Motion 2009/10:kd592
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en äldreomsorgslag.

Motivering
Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar sedan socialtjänstreformen genomfördes i början av 1980-talet. Ett välkänt problem är gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst i kommunernas verksamhet. Väl utvecklad samverkan mellan olika huvudmän är en förutsättning för att äldre med vård- och omsorgsbehov ska få de insatser de behöver. Men här finns sedan länge ett av de mer svårlösta problemen inom äldrevården och –omsorgen.
Bristerna är tydliga. Det är svårt för den enskilde äldre att åberopa de rättigheter man har. Det är ofta komplicerat att få en överblick över den vård och omsorg man behöver och att bevaka sina rättigheter. I synnerhet gäller detta om man lider av en demenssjukdom.

Äldre personer har rätt till en integrerad vård och omsorg. Övergången från sjukhuset till hemmet eller till någon form av äldreboende måste bli tryggare. Det behöver vidare utredas om hälso- och sjukvårdsinsatserna inom äldreomsorgen kan preciseras liksom om rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatserna kan regleras så att mer av personlig anpassning kan uppnås.

Mycket talar därför för att en lagstiftning behövs som gör det enklare för den äldre att få sina behov mötta utan administrativt krångel. En ny, sammanhållen äldreomsorgslag kan tydliggöra en enskild persons rätt i vård och omsorg och stärka dennes ställning. Lagstiftningen behöver också innehålla ett tydligare familjeperspektiv inom äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården. När äldre personers hälsa sviktar berörs ofta också många andra i den äldres familj och nätverk, livskamrat, barn och andra närstående.

En ny äldreomsorgslag skulle på ett bättre sätt än nuvarande lagstiftning kunna ta sin utgångspunkt i äldres behov. Regeringen bör därför tillsätta en utredning i detta syfte.

Stockholm den 30 september 2009

Lars-Axel Nordell (kd) Gunilla Tjernberg (kd)