Lucka nr 1

Alkohol och narkotika

Kanske är det inte så många som lider
Av att folk tar sig en eller annan cider
Men för dem som får svårt att komma på säker mark
Behövs en politik för sprit och knark

Alkoholen är inte vilken vara som helst. Det finns mycket att göra för att förbättra Sveriges alkohol- och narkotikapolitik: Förkorta serveringstiderna på restauranger, avvisa så kallad gårdsförsäljning, höj det ekonomiska stödet till nykterhetsrörelsens organisationer, sänk införselkvoterna inom EU, begränsa näthandeln, lagstifta om så kallad eftersupning, familjeklassa narkotiska preparat och se över programmen med substitutionsbehandling.

Jag har varit engagerad i frågor som rör alkohol och narkotika i många år. För tillfället är jag ordförande för Riksdagens nykterhetsgrupp, vice förbundsordförande för Blå bandet och medlem i IOGT-NTO. Förslagen ovan kommer från min motion med 14 förslag som jag lämnade in under riksdagens allmänna motionstid.

Systembolaget. Foto: Jeena Paradies CC BY

Det här är den första luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

Glad advent!

Lucka nr 13


Sedan 2004 får en person som fyllt 20 år vid varje tillfälle föra in 230 liter alkohol från annat EU-land till Sverige. Sedan dess har EU antagit en alkohol-strategi och folkhälso-perspektivet har vunnit mark och acceptans. Sverige bör, utifrån vår långa erfarenhet av en framgångsrik restriktiv alkohol- och narkotikapolitik och utifrån EU:s egen alkoholstrategi, ta initiativ till sänkta införselkvoter (de s.k. indikativa nivåerna) mellan EU:s medlemsländer.

Länk till min riksdagsmotion: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02Sk417

Lucka nr 8

Det pågår en snabb utveckling av ny teknik för att avslöja förare som är påverkade av alkohol och andra droger, trötthet eller sjukdom. Regeringen bör fastställa ett årtal för när teknik för att avslöja påverkade förare senast skall vara installerad i alla nyförsålda bilar. Sverige bör anhålla om att få bli försöksland inom EU för ett sådant krav. Detta behöver ske i nära samverkan med bilproducenterna för att åstadkomma effektiva och samtidigt tekniskt och ekonomiskt realistiska regler.

Länk till min riksdagsmotion: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02T328

Höjd alkoholskatt ger bättre folkhälsa

Debattinlägget publicerat i Hemmets Vän den 19 maj 2011

Der är inte alls förvånade att alkoholindustrin varnar för de näringspolitiska konsekvenserna av den höjning av alkoholskatten som regeringen aviserat. De pekar på risken för ökad privatinförsel och smuggling från länder där dessa varor går att komma över till billigare pris, vilket skulle drabba de svenska sprit- och vinleverantörerna.

Självklart finns det ett samband mellan alkoholpriserna och den privata införseln. Men det finns också ett mycket starkt samband mellan alkoholpriserna och totalkonsumtionen av alkohol och därmed folkhälsan, oavsett var alkoholen kommer ifrån.
När regeringen föreslår höjd alkoholskatt gör man det för att stärka statskassan samtidigt som det motiveras av folkhälsoskäl.

För sex år sedan gick debattens vågor höga om alkoholskatterna i Sverige. Inspirerade av Finland som då hade sänkt skatten med 40 %, föreslog Kent Härstedt och Alkoholinförselutredningen att skatten i vårt land skulle sänkas med 40% på sprit och 15% på vin. Förslaget motiverades av att vi måste anpassa oss till skattenivåerna inom EU och på så vis minska privatinförseln av alkohol.

Det är möjligt att privatinförseln minskade i Finland men framförallt ökade alkoholkonsumtion och därmed ökade antalet våldsbrott kraftigt. Detta insåg man i Finland som tog sitt förnuft till fånga och höjde alkoholskatten igen.

Statens Folkhälsoinstitut redovisade beräkningar på vilka effekter de föreslagna skattesänkningar skulle få på folkhälsan i vårt land. De kom fram till att antalet sjukskrivningsdagar skulle öka med 1,9 miljoner, att vi skulle få 1.627 fler misshandelsfall och 289 fler dödsfall. Allt pga den sänkta skatten på vin och sprit. Dessa siffror talade sitt tydliga språk och den föreslagna sänkta skatten på alkohol placerades i papperskorgen.

Sedan dess har alkoholkonsumtionen successivt minskat i vårt land inte minst bland ungdomsgrupperna vilket är glädjande, även om den alltjämt ligger på en alldeles för hög nivå. Tyvärr verkar den dock öka i gruppen kvinnor över 50, där lådvinet anses ligga bakom ökningen.

Innan Sverige gick med i EU var det lättare att använda prisinstrumentet, eftersom våra gränser i princip var stängda för privatinförsel. Då fanns inte dagens extremt höga införselkvoter där varje person helt lagligt vid varje tillfälle får föra in 220 liter alkohol till Sverige (10 liter starksprit, 10 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl) Den mängden motsvarar drygt 20 liter hundraprocentig alkohol, vilket är mer än dubbelt så mycket som svensken i genomsnitt dricker per år.

Förutom de 220 litrarna är det helt lagligt att för egen konsumtion inför t ex ett 50-års firande föra in i princip hur mycket alkohol som helst i landet. Egentligen är tullens enda möjlighet att stoppa sådana transporter ev övervikt av fordonet eller släpkärran. Mycket talar för att många av dessa transporter egentligen handlar om näringsverksamhet och inget annat.

Sverige har lyckats få EU att inte enbart betrakta alkoholen som en näringspolitisk fråga utan även som en folkhälsofråga. Nu är det hög tid att arbeta för höjda alkoholskatter bland EU:s länder och sänkta införselkvoter. En harmonisering av skattenivåerna vore bra för att göra privatinförseln ointressant men det får inte ske till priset av att vi sänker våra alkoholskatter.

Alkohol och andra droger är ofta boven i dramat när det gäller kvinnomisshandel, våldtäkter, gatuvåld mm. Vi vet att 80 procent av våldsbrotten är relaterade till alkohol och 99 procent av det grova ungdomsvåldet. Vi vet också att 385.000 barn växer upp i riskbruksmiljöer.

Mycket kan göras på kommunal nivå för att minska alkovåldet, bl a genom ökad tillsyn, restriktiv tillståndsgivning och tidigareläggning av stängningstiderna på krogen. Men utifrån totalkonsumtionsmodellen vet vi att statens prisinstrument är något av det mest effektiva för att sänka alkoholkonsumtionen. Därmed kan regeringens aviserade höjning av alkoholskatterna innebära minskade alkoholskador, en tryggare uppväxtmiljö för barnen och en förbättrad folkhälsa.

Lars-Axel Nordell, Örebro
Riksdagsledamot (KD)

Kristdemokrater på Guldplats

Fr v: Lars-Axel Nordell, Liza-Maria Norlin och Ingemar Vänerlöv

Varje år genomförs ”Drogkampen” i riksdagen där partierna tävlar mot varandra i en frågetävling som nykterhetsrörelsen arrangerar.
Det rör sig om ett brett spektrum av frågor som handlar om kultur, samhälle och internationellt men där fokus framförallt sätts på alkohol och andra droger.

För första gången lyckades Kristdemokraterna i riksdagen den 10 mars 2010 ta hem segern i Drogkampen. På andra plats kom Vänsterpartiet och på tredje plats kom Centernpartiet. Kristdemokraternas lag bestod, förutom jag själv, av Ingemar Vänerlöv och Liza-Maria Norlin.

Högre tillsynskrav på alkohol positivt

Pressmeddelande
Örebro/Stockholm 15 januari 2010

Lars-Axel Nordell (KD), folkhälsopolitisk talesperson, kommenterar förslaget till ny alkohollag

Då alkohol inte är vilken vara som helst är det viktigt med en fungerande lagstiftning. I flera kommuner haltar tillsynen av alkohollagen väsentligt. Därför är det nu positivt att högre krav kommer att ställas på kommunerna på tillsynen av hur alkohollagen följs. Det säger Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot för Örebro län och partiets alkoholpolitiske talesman, i en kommentar till förslaget till ny alkohollag som presenterades på fredagen.

I förslaget ingår bland annat att sushirestauranger ska kunna få servera alkohol. För att få serveringstillstånd, ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Gatukök, caféer, hamburgerrestauranger ska inte kunna komma ifråga för serveringstillstånd. Frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska däremot utredas på nytt.

– Även om försäljning av lokalt producerat vin på svenska gårdar inte skulle påverka totalkonsumtionen i någon större utsträckning avvisar alkoholutredningen gårdsförsäljning av folkhälsoskäl. Gårdsförsäljningen skulle dessutom stå i strid med EU-rätten och hota detaljhandelsmonopolet, säger Lars-Axel Nordell.

– Jag hade gärna sett att regeringen satt punkt för frågan om gårdsförsäljning i Sverige utifrån alkoholutredningens förslag och med stöd av tunga remissinstanser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Jag har svårt att se hur en ny utredning kan komma fram till annat än vad alkoholutredaren Anita Werner landade i.

– Det är dock glädjande att folkhälsominister Maria Larsson har sett till att lagrådsremissen fortsatt slår vakt om den restriktiva alkoholpolitiken som framförallt bygger på att bevara det svenska detaljhandelsmonopolet, avslutar Lars-Axel Nordell

Bokstäverna Z, Å, Ä, Ö i min ABC-bok

Alkoholen är vårt lands största sociala och medicinska problem och den största orsaken till försämrad folkhälsa. Förutom allt lidande och all utslagning uppgår alkoholens samhällskostnader till 160 miljarder varje år.
Totalkonsumtionen, som ligger på 8,5 liter ren alkohol per invånare, måste sänkas samtidigt som vi borde komma överens om att ett antal zoner ska vara helt fria från alkohol. Sådana zoner är trafiken, graviditeten, arbetslivet och uppväxtåren.

Socialdemokraterna har med några få avbrott fått regera i Sverige nästan oavbrutet under hela efterkrigstiden. Alliansaregeringen fick fförrtroende att ta över regeringsmakten 2006.
I Örebro läns landstinget har de 2010 suttit i majoritet i orubbat bo i hela 75 år. Demokrati förutsätter växling vid makten.
Djurskyddsförordningen ställer tydliga krav på hur nötkreatur och grisar ska hållas på bete och ges tillfälle att vistas ute. De intagna på våra fängelser och häkten har motsvarande rättigheter.
Kan det ställas krav på hur kor och grisar ska skötas så kan detta naturligtvis också göras för äldre, vård- och omsorgsbehövande människor.
Kristdemokraterna vill har en värdighetsgaranti både inom äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården.
Vi vill slå vakt om det öppna, fria samhället där människors integritet respekteras. Sekretesslagstiftningen måste utformas till stöd för medborgarnas behov i det moderna informationssamhället.

Att hälsa våren välkommen!

Jag har aldrig tidigare blivit ombedd att hålla ett vårtal vid valborg men som nybliven riksdagsman blev jag tillfrågad att hälsa våren välkommen vid Vretengården som ligger norr om Nora och som tillhör Blåbandet.

Jag konstaterade att nu går det fort, nu ser vi tydliga tecken att våren är på väg. Nu slår både häggen och syrenerna ut i blom på vår tomt i Örebro och nu invaderas sjön Tysslingen av tusentals sångsvanar.

Som partiets drogpolitiske talesman i riksdagen kunde jag naturligtvis inte avhålla mej från att en dag som denna då många yngre ”super skallen av sig” tala om tillit, trygghet och om vad alkoholen för med sig.

Ur ett folkhälsoperspektiv går det helt enkelt inte att bortse ifrån att det är alkoholen och andra droger som är de värsta hälsotjuvarna. Vi vet att alkoholen drabbar många familjer på ett brutalt sätt och att den är starkt bidragande till utslagning, misshandel, våldsbrott och även mord. Många av dessa tragiska händelser skulle inte äga rum om inte alkoholen fanns med i bilden.

Vi vet att tobaksbruket, matvanorna och för mycket stillasittande är andra hot mot vår hälsa men det viktigaste är ändå hur vi mår inombords. Jag brukar säga att allra viktigast är att ha frid med de två stormakterna Gud och gumman. Det är viktigt att ha goda relationer med sina närmaste, sin familj. Det är viktigt att få älska sina nära och att själv få känna sig älskad. Tyvärr är det något som inte är alla förunnat idag.