Dags kriminalisera eftersupning

Fråga till Justitieminister Beatrice Ask ang eftersupning vid riksdagens frågestund 19 april 2012

 

Sverige har länge bedrivit ett framgångsrikt trafiksäkerhets- arbete. Bilarna har blivit allt säkrare samtidigt som vi har gjort vägarna säkrare.

Vid trafikolyckor där det visar sig att föraren druckit alkohol är det inte ovanligt att föraren hävdar att han druckit alkoholen efter olyckan, en metod som brukar kallas eftersupning.

I en riksdagsmotion har jag krävt att eftersupning ska förbjudas och att tidsgränsen sätts till att man inte får dricka alkohol inom förslagsvis sex timmar efter en olycka.

Jag har också fått bekräftat av en person som berättade att det inte var några som helst problem att visa upp den tomma spritflaskan och på så vis gå fri.

I Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU8, den 22 mars 2011 gjorde ett enigt socialutskott ett tillkännagivande att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till kriminalisering av eftersupning.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag justitieministern: Hur ser tidsplanen ut för ett genomförande av socialutskottets begäran?


Uppföljningsfråga:

Jag hoppas att ärendet behandlas skyndsamt från regeringens sida. I Norge infördes en lag mot eftersupning redan 1959, dvs för 53 år sedan. Där döms en person till rattfylla oavsett om föraren druckit alkoholen före eller direkt efter olyckstillfället.

I vilkden utsträckning har den svenska regeringen tagit till vara erfarenheter från Norge, hur den norska lagstiftningen fungerar när det gäller eftersupning?

Kriminalisering av eftersupning på väg

Äntligen har vi lyckats få enighet i socialutskottet om att sätta stopp för den sk eftersupningen, dvs att en alkoholpåverkad bilförare efter en olycka hävdar att han/hon druckit alkohol efter en trafikolycka.

Detta tilltag har blivit allt vanligare i vårt land och har lett till ökad belastning för rättsmedicinalverket i sitt utredningsarbete.

Vi har lyckats göra vägarna säkrare och bilarna säkrare. Nu är det dags att också göra bilförarna säkrare till skydd för alla i trafiken.

Norge har i mer än 50 år haft regeln att man inte får dricka alkohol sex timmar efter en trafikolycka, då man ska kunna redogöra för vad som hänt och inte vara till fara för omgivningen.

Eftesom jag i en motion till riksdagen krävt att en lagstiftning enligt norsk modell är det särskilt glädjande att socialutskottet idag beslude att begära av regeringen att återkomma till riksdagen med förslag som kriminaliserar detta.

Motion 2010/11:Ju212 Eftersupning enligt norsk modell
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att enligt norsk modell lagstifta om eftersupning.
Motivering
Problemet med så kallad eftersupning har uppmärksammats i medierna. Genom att hävda att man druckit alkohol efter en trafikolycka kan en rattfyllerist bli frikänd såvida det inte går att bevisa att han verkligen druckit före olyckan. Detta skapar svårigheter för domstolarna att bevisa brott mot trafiknykterheten. I Norge finns sedan 1959 en lag som säger att en motorfordonsförare inte får dricka alkohol eller inta något annat berusningsmedel de första sex timmarna efter en trafikolycka eller en körning när föraren förstår eller borde förstå att den kan föranleda en polisundersökning.
Vi föreslår att ett förbud mot så kallad eftersupning införs även i Sverige för att förenkla bevisfrågan i samband med rattfylleri.
Varje år dör människor på grund av onyktra personer som kör bil. I och med att eftersupning har satts i system vid olyckor i samband med alkoholintag är det nu hög tid att ta efter den norska modellen. Det finns anledning att tro att det kommer att spara liv om en lag liknande den norska instiftas i Sverige. Det skulle också bli och en tydlig signal om att alkohol och bilkörning inte hör ihop.
Stockholm den 22 oktober 2010
Lars-Axel Nordell (KD)
Andreas Carlson (KD)