Mina motioner under allmänna motionstiden 2011

Klicka på rubriken ovan eller skriv in länken:
http://tinyurl.com/nordell2011
så kommer du till en sida med mina 40 motioner som lämnats in under allmänna motionstiden.

Länsfokus
1. Europeiskt teckenspråksinstitut
2. Nobelbanan (Oslo-Stockholm)
3. Trafiksäkerhetsutbildning till Blåljusförare
4. Sjöräddning på Hjälmaren
5. Örebro teologiska högskola
6. Utb för döva i religionsvetenskap vid ÖTH
7. E20-stråket sträckan Göteborg-Stockholm
8. Tillgång till vardagstolkning i hela landet

Företagarfokus
1. Utmaningsrätt
2. Åtgärder mot bluffakturor till småföretagare
3. Näringslivets deltagande i Eu-projekt
4. Avdragsgill friskvård
5. Avskaffa sjuklöneansvaret
6. Karenstiden för engenföretagare
7. RIT-avdrag
8. IT-politik
9. Gör IT till basindustri ur skattesynpunkt
10. E-legitimation

Folkhälso o drogfokus
1. Serveringstider på restaurang
2. Familjeklassning av nätdroger
3. Alkolås i bilar
4. Gårdsförsäljning av alkohol
5. Sänkning av införselkvoterna för alkohol
6. Statens betalningsansvar på behandlingshem
7. Värdighetsgaranti i hälso- och sjukvården
8. Vårdplatser inom hälso- och sjukvården

Handikappfokus
1. P-tillstånd för funktionsnedsatta
2. Tillgänglighetsarbete
3. Tillgång till vardagstolkning i hela landet
4. Europeiskt teckenspråksinstitut
5. Utb för döva i religionsvetenskap vid ÖTH

Demokratifokus
1. Kommunala utjämningsmandat
2. Ett starkt civilt samhälle
3. Elektronsik rösning
4. Fri tillgång till offentlig data
5. Europaparlamentet till en ort
6. RIT-avdrag

Glesygdsfokus
1. Inlandsbanan
2. Näringslivets deltagande i Eu-projekt

Miljöfokus
1. Symbolmärkning vid källsortering
2. Skrotningspremie för tunga lastbilar
3. Biologisk mångfald

Barn-, ungdoms- och kulturfokus
1. FN:s bankonvention som svensk lag
2. Fribeloppet
3. Dansbandsmomsen

Kriminalisering av eftersupning på väg

Äntligen har vi lyckats få enighet i socialutskottet om att sätta stopp för den sk eftersupningen, dvs att en alkoholpåverkad bilförare efter en olycka hävdar att han/hon druckit alkohol efter en trafikolycka.

Detta tilltag har blivit allt vanligare i vårt land och har lett till ökad belastning för rättsmedicinalverket i sitt utredningsarbete.

Vi har lyckats göra vägarna säkrare och bilarna säkrare. Nu är det dags att också göra bilförarna säkrare till skydd för alla i trafiken.

Norge har i mer än 50 år haft regeln att man inte får dricka alkohol sex timmar efter en trafikolycka, då man ska kunna redogöra för vad som hänt och inte vara till fara för omgivningen.

Eftesom jag i en motion till riksdagen krävt att en lagstiftning enligt norsk modell är det särskilt glädjande att socialutskottet idag beslude att begära av regeringen att återkomma till riksdagen med förslag som kriminaliserar detta.

Motion 2010/11:Ju212 Eftersupning enligt norsk modell
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att enligt norsk modell lagstifta om eftersupning.
Motivering
Problemet med så kallad eftersupning har uppmärksammats i medierna. Genom att hävda att man druckit alkohol efter en trafikolycka kan en rattfyllerist bli frikänd såvida det inte går att bevisa att han verkligen druckit före olyckan. Detta skapar svårigheter för domstolarna att bevisa brott mot trafiknykterheten. I Norge finns sedan 1959 en lag som säger att en motorfordonsförare inte får dricka alkohol eller inta något annat berusningsmedel de första sex timmarna efter en trafikolycka eller en körning när föraren förstår eller borde förstå att den kan föranleda en polisundersökning.
Vi föreslår att ett förbud mot så kallad eftersupning införs även i Sverige för att förenkla bevisfrågan i samband med rattfylleri.
Varje år dör människor på grund av onyktra personer som kör bil. I och med att eftersupning har satts i system vid olyckor i samband med alkoholintag är det nu hög tid att ta efter den norska modellen. Det finns anledning att tro att det kommer att spara liv om en lag liknande den norska instiftas i Sverige. Det skulle också bli och en tydlig signal om att alkohol och bilkörning inte hör ihop.
Stockholm den 22 oktober 2010
Lars-Axel Nordell (KD)
Andreas Carlson (KD)

Patienten är vinnaren när Örebro nu får läkarutbildningen

Ett bättre och mer positivt svar på min riksdagsmotion om läkarutbildning till Örebro kunde jag inte ha fått. Självklart kommer det att betyda mycket för Örebro universitet och för hela regionen. Men mest kommer det att betyda för framtidens patienter som ska erbjudas vård när de behöver den utan att tvingas vänta i långa vårdköer.

Det hade varit svårt att klara av morgondagens behov av läkare utan det tillskott som Örebro universitet nu ger. Det är mycket som nu ska tas igen. Om sex år behövs 6 000 nya läkare i vårt land. Stora pensionsavgångar bland läkare väntar, samtidigt som trycket på sjukvården kommer att öka med anledning av att gruppen äldre växer.

Den akuta läkarbristen som redan idag råder leder till dyra lösningar, då landstingen tvingas hyra in stafettläkare. Sveriges landsting hyr tillsammans in cirka 1 000 läkare varje vecka. Förutom orimligt höga kostnader har systemet med inhyrda läkare lett till att patienter får möta olika läkare vid varje besök på vårdcentralen, vilket ofta kan vara jobbigt och förvirrande för patienten och samtidigt fördröja diagnosen och därmed äventyra hälsan.

Till dags dato har den svenska läkarutbildningen haft 1 220 utbildningsplatser, spridda på sex universitet. Till det kommer att vi i Sverige har gjort oss beroende av att ta andra länders utbildningsplatser i anspråk för att klara vår läkarförsörjning. Hela 60 procent av dagens läkare kommer från utbildningar utanför Sverige, framförallt från Polen, Danmark, Ungern och Rumänien. Det handlar både om rekrytering av färdigutbildade läkare från andra länder samt att svenska läkarstudenter genomför sina studier utomlands eftersom pga de begränsade utbildningsplatserna i Sverige.

I och med högskoleverkets beslut att säga ja till läkarutbildning vid ett sjunde universitet, tillkommer nu en viktig pusselbit för att klara framtidens läkarförsörjning. Vid Örebro universitet finns en etablerad medicinsk fakultet med utbildning och forskning och med ett nära samarbete med Örebro läns landsting och Universitetssjukhuset i Örebro.

I och med dagens beslut står nu Örebro universitet redo att köra igång läkarutbildningen snarast möjligt.

Förvirrat av DN

Efter Kommun- och Landstingsdagarna i Jönköping ägnade sig Dagens Nyheter i en ledare åt att kommentera Göran Hägglunds tal om att det nu är pensionärernas tur att få skattelättnader samt att Hägglund vill att Kristdemokraterna ska ge röst åt ”Verklighetens folk”.

Faktum är att ytterligare en sänkning av pensionärsskatten är det tredje steget under denna mandatperiod i att sänka skatten för pensionärsgruppen. Under socialdemokraternas tolv år vid makten sänkte de inte pensionärsskatten med en enda krona. Alliansregreignen har, sedan förra valet, sänkt skatten vid två tillfällen med sammanlagt 5,5 miljarder kronor vilket alltså ska jämföras med socialdemokraternas 0 kr under tre mandatperioder. Det är ingen hemlighet att det var vårt parti som drev på att den senaste skattesänkningen kom till stånd. Utan oss hade den knappast genomförts.

Nu har Statsministern och övriga partiledare hos Allianspartierna instämt i Hägglunds ambitioner att genomföra det tredje steget för att sänka pensionsskatten. Detta är mycket välkommet!

Det tillhör ju inte vanligheterna att omnämnas i DN:s ledare men så blev fallet i samma ledare där de som ett exempel på politisk klåfingrighet där politiken lägger sig i för mycket lyfter fram en motion som jag lagt i riksdagen tillsammans med riksdagskolegan från Karlstad, Dan Kihlström.

I motionen efterlyser vi symblmärkning av produkter för att underlätta källsortering. Vem har inte stått och slitit sitt hår framför sorteringskärlen och undrat var olika förpackningar och material ska placeras? Detta skulle enkelt kunna ordnas om samma symboler återfinns på förpackningar som på återvinningskärlen. Att underlätta för folk vid källsorteringen stämplar DN som att vi vill ha pekpinnar.

Vän av ordning måste fråga sig om DN:s ledarredaktion tycker att tvätt- och skötselråden i våra kläder också inskränker människors frihet? För det är just symbolmärkningen av kläder som gett inspiration till att också symbolmärka för att underlätta källsorteringen. Nej, det var ett extremt dåligt exempel som DN valde att lyfta fram i sin ledare.

Om de ansträngt sig en aning hade de säkert kunnat hittat exempel som vi alla kunnat hålla med om där politiken lagt sig i beslut som vi tycker ska fattas av familjerna själva vid köksbordet.

Ett strålande resultat av DN:s ledare denna gång blev ändå, trots stolpskottet, att frågan var politikens gränser går, diskuteras ute i landet.

Trafiksäkerhet

Riksdagsmotion 2009/10:T285

Risken att omkomma är fortfarande betydligt högre inom vägtrafiksystemet än inom andra trafikslag. För att målet om att halvera antalet döda år 2020 ska kunna uppnås, är det nödvändigt med ett fortsatt målmedvetet arbete både vad gäller att förbättra trafiksystemens utformning, samt att öka trafikanternas regelefterlevnad.

Vi föreslår följande åtgärder:

 • Permanent system för villkorlig körkortsåterkallelse för rattfylleridömda ska införas.
 • Installation av alkolås i bilar för dömda personer ska åtföljas av obligatorisk trafiksäkerhetsinformation för att uppnå minimal risk för återfall.
 • Möjligheten till villkorat körkort med alkolås ska finnas även när en läkare anmäler att en persons körkort bör återkallas på grund av alkoholproblem.
 • Teknik för att avslöja förare som är påverkade av alkohol, andra droger, trötthet och sjukdom ska vara installerad i alla nysålda bilar inom EU f.o.m år 2014. Sverige ska anhålla om att få bli försöksland inom EU för ett sådant krav på nyförsålda bilar från och med år 2012.
 • Regeringen bör verka för en sänkt promillegräns till 0,2 i alla EU-länder. En bred informationskampanj kring trafiknykterhet genomförs inom EU.
 • En översyn görs av straffskalan vid rattfylleribrott.
 • Rattfylleridömda ska åläggas att delta i konfrontationer med offer för rattfylleribrott.
 • Socialtjänstens kontakt med personer som misstänkts för eller dömts för rattfylleri ska öka.
 • Genomgripande informationsinsats om trötthet i trafiken bör genomföras.
 • Kommunerna bör få böjlighet att besluta om sänkningar av hastighetsgränserna på samtliga vägsträckor i tätbebyggda områden inom kommunen, samt vetorätt mot höjningar av hastighetsgränserna på samtliga vägar inom kommunens geografiska område.
 • Sänkt hastighet till 30 km/tim vid busshållplatser i samband med av- och påstigning, både på särskilt upphandlad skolskjuts och på buss i linjetrafik.

Den kompletta motionen om trafiksäkerhet hittar du på: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02T285

Samtliga 29 motioner som jag lämnat in under allmänna motionstiden hittar du via ”sagt och gjort i riksdagen” på: http://www.larsaxel.se/