Lucka nr 13

Teckenspråk är viktigt

När natten går tunga fjät
Är det dags att stämma i bäcken
I höstens motioner såhär det lät:
Vi måste värna språk med tecken

Glad Lucia! Här ovan ser ni en tjej som har översatt luciasången ”När det lider mot jul” till teckenspråk. Fantastiskt vackert framfört, tycker jag.

Jag har sedan många år ett engagemang för teckenspråkets ställning i vårt land. I år tog det sig bland annat uttryck i tre speciella frågor som jag tog upp i motioner till riksdagen.

För det första anser jag att statsbidraget för teckenspråkstolkning bör fördelas efter antalet invånare i de olika landstingen och inte efter antalet brukare. Det här leder till orättvisor. Samtidigt saknas på sina håll kvalificerade tolkar mellan svenska och utländska språk, vilket leder till problem när till exempel personer som inte kan svenska ska ha kontakt med myndigheter. För att lösa detta bör staten få ansvaret, bli huvudman, för teckenspråkstolkningen och språktolkningen.

För det andra vill jag säkerställa den framtida utvecklingen för den ideella organisationen European Signlanguage Centre, som verkar i 20 länder med bas i Örebro. På sikt bör detta utvecklas till ett europeiskt teckenspråksinstitut (ESI), som genom forskning och utveckling kan göra teckenspråk tillgängligt i Europa.

För det tredje saknas lärarresurser för att tillgodose de dövas behov. Med fler lärare skulle teckenspråket spridas i landet, vilket starkt skulle förbättra jämlikheten. I dag saknas en lärarutbildning som ger behörighet till att undervisa i ämnet teckenspråk på grundskola och gymnasieskola. Det behövs en teckenspråkslärarutbildning.


Det här är den trettonde luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

En fortsatt god adventstid önskar jag dig!

Lucka nr 15


Statsbidraget för vardagstolkning bygger delvis på invånarantal – istället för att utgå från antalet faktiska brukare. I kronor räknat skiljer det drygt 1 000 kronor per tolkuppdrag mellan det landsting som får mest och Örebro län som får minst. Staten måste ta ansvar för lika tillgång till vardagstolkning i hela landet.

Länk till min riksdagsmotion: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02So223

Lucka nr 2


Den ideella föreningen Europeiskt Teckenspråkscenter i Örebro förvaltar idag världens största internationella teckenspråkslexikon på Internet ”Spread the signs”. För att säkra ”Spread the signs” framtid och för att det ska kunna bli ett hjälpmedel för teckenspråkiga i hela Europa föreslås att regeringen ska verka för att ett europeiskt teckenspråksinstitut för teckenspråkets dokumentation och tillgängliggörande etableras i Sverige och Örebro.

Länk till min riksdagsmotion: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02U219

Europeiskt teckenspråksinstitut till Örebro

Debattartikeln införd i Nerikes Allehanda 14 maj 2011
Idag är det 30 år sedan Sveriges riksdag, som första land i världen, fattade beslutet att erkänna teckenspråket som de dövas första språk. Teckenspråket är inte internationellt, som många felaktigt tror, utan varje land har sitt eget teckenspråk, som har utvecklats på samma sätt som det talade språket. Uppskattningsvis finns det 100 000 teckenspråksanvändare i vårt land och många av dem bor i Örebro.

I fjol utropade sig Örebro till Europas teckenspråkshuvudstad. Det kanske kan verka lite väl pretentiöst men Örebro är faktiskt unikt på detta område. Hela 25 procent av Sveriges alla döva bor i Örebro och därmed är teckenspråket det näst största språket efter talad svenska.

Riksgymnasiet för döva är sedan lång tid tillbaka placerat i Örebro och vår tolkcentral lär vara Europas största i sitt slag. Här finns också andra skolor och verksamheter som riktar sig till döva och hörselskadade.

Behovet av teckentolkar är särskilt stort i Örebro men statsbidraget för teckentolkning har sedan länge missgynnat oss eftersom det till stor del bygger på antal invånare och inte antal brukare. Statsbidraget skiljer faktiskt 1000 kr per tolkuppdrag mellan Gävleborg som får mest och Örebro län som får minst. Jag har både i SKL och i riksdagen jobbat för en förändring och i höstas startade en utredning som fått uppdraget att se över hur statsbidraget ska fördelas.

Det många inte känner till är att den ideella föreningen Europeiskt Teckenspråkscenter i Örebro idag förvaltar världens största internationella teckenspråkslexikon på Internet. Denna innovation, som har namnet Spread the Sign omfattar hittills 12 olika språk, har uppmärksammats internationellt. I Spanien vann de nyligen pris som bästa webbtjänst för medborgarna, i Tjeckien fick de 1: a pris i Language Award och av Europakommissionen har de blivit nominerade till”Best Practice in Europe 2010”.

I dagarna kommer dessutom detta hjälpmedel att finnas tillgängligt via en applikation till pekskärmsmobilerna iPhone.och Android. Därmed blir det möjligt för 10 länder i Europa att ladda ned sitt lands teckenspråk direkt till mobilen.

För att säkra ”Spread the signs” framtid och för att det ska kunna bli ett hjälpmedel för teckenspråkiga i hela Europa har jag i en motion till riksdagen, föreslagit att regeringen ska verka för att ett europeiskt teckenspråksinstitut för teckenspråkets dokumentation och tillgängliggörande etableras i Sverige och Örebro. Ett Sign Language Institute skulle därmed bli det andra EU-institutet i Sverige vid sidan om EU:s smittskyddsinstitut, European Centre for Disease Control (ECDC), som sedan 2005 är förlagt till Stockholm.

Ett sådant institut har stora utvecklingsmöjligheter och är viktigt för forskningen samt det fortsatta arbetet med att öka tillgängligheten för döva och hörselskadade i ett gränslöst Europa.

Lars-Axel Nordell (KD) Örebro
Riksdagsledamot