Falska polisbilar

Fråga 2014/15:120 Privatpersoner med falska polisbilar

av Lars-Axel Nordell (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den senaste tiden har medierna rapporterat om att vissa privatpersoner kör omkring med bilar som är målade på samma sätt som polisbilar och har texten ”Polis” påskriven. Exempel från senare tid finns bland annat i Örebro och Stockholm. I det senast uppmärksammade fallet var personen grovt kriminellt belastad. Enligt en vägledande dom från Svea hovrätt 2012 utgör dessa falska polisfordon inget brott mot lagen.

Om allmänheten inte kan lita på att det som ser ut som polisfordon verkligen är polisfordon finns det en stor risk att tilltron till rättsväsendet skadas.

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsministern att vidta för att förhindra att privatpersoner framför fordon som falskeligen utges för att vara polisfordon?

 

Svar på fråga 2014/15:120 av Lars-Axel Nordell (KD) Privatpersoner med falska polisbilar

Lars-Axel Nordell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att privatpersoner framför fordon som falskeligen utges för att vara polisfordon.

Att uppträda som polis och obehörigen utge sig för att utöva myndighet kan straffas som föregivande av allmän ställning. I rättspraxis har det dock inte ansetts utgöra föregivande av allmän ställning att enbart framföra ett fordon som liknar en polisbil.  Det finns inte heller något förbud mot att måla och utrusta en bil så att den liknar en polisbil.

Jag håller med Lars-Axel Nordell om att allmänhetens förtroende för rättsväsendet riskerar att skadas om enskilda tillåts köra omkring i fordon som ser ut som polisbilar. Det är helt enkelt inte acceptabelt. Som jag redan tidigare nämnt avser jag därför att låta analysera hur lagstiftningen skulle kunna ändras.

 

Stockholm den 8 december 2014

Morgan Johansson

 

Förbättra flyktingpolitiken utan att tumma på asylrätten

Kristdemokraterna har länge kämpat för en human migrationspolitik och det är viktigt att Sverige fortsätter att ge skydd till de som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Men hur vi gör det måste vi våga diskutera utan att klistra etiketter på varandra. Att hålla fast vid status quo kan ha ett högre pris än någon av oss anar.

Konsekvensen av en undermålig migrations- och integrationspolitik är att nyanlända fastnar i långvarigt socialt och ekonomiskt utanförskap. Det är förödande både för den enskilda människan och för hela vårt samhälle. En integrationspolitik som inte fungerar undergräver migrationspolitikens legitimitet och i stället för skydd riskerar morgondagens asylsökande att möta en stängd dörr. Vi vill se en tredje linje i integrationspolitiken. Förbättra flyktingpolitiken utan att tumma på asylrätten.

Sverige har gjort många integrationsinsatser men när det fortfarande tar för lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden och komma in i samhället krävs det mer. Kristdemokraterna har tre förslag på hur vi värnar asylrätten, minskar kostnaderna för invandringen och skapar förutsättningar för en utvecklad välfärd genom att fler bidrar.

Lägre bidrag och ett nytt etableringsavdrag. Etableringsavdraget innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige kan tjäna motsvarande 100 000 kronor per år utan att betala inkomstskatt. Detta finansieras genom ett något mindre etableringsbidrag. På detta sätt ökar incitamenten för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren. Den som beviljas asyl i Sverige bör som huvudregel få uppehållstillstånd i tre år. Om skyddsbehovet sedan kvarstår efter tre år ska uppehållstillståndet permanentas. Den som etablerat sig på arbetsmarknaden får ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte är kvar. Förslaget stärker incitamenten till etablering eftersom eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige.

Säkra länder. Migrationsverket måste snabbare behandla ansökningar från länder som kan betecknas som säkra. I dagsläget avslås nästan alla ansökningar från dessa länder men bidrar till de långa väntetiderna. Varje asylansökan ska granskas individuellt med bevarad rättssäkerhet. Förslaget bör leda till färre uppenbart ogrundade ansökningar, kortare köer och sänkta kostnader för mottagandet.

Vi kan varken hålla fast vid en politik som inte fungerar eller acceptera beslut som inskränker asylrätten. Det är så vi tryggar ett fortsatt humant flyktingmottagande.

Lars-Axel Nordell, Örebro
Riksdagsledamot, (KD)

 

 

Felprioriterat av Alice Bah Kuhnke

PRESSMEDDELANDE
2014 10 17

– Tillgänglig kultur uppnås inte genom subventionerade entréavgifter. Vill man verkligen att alla ska få del av kultur behövs satsningar på bland annat tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och digitalisering.

Det säger Lars-Axel Nordell, kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, med anledning av att nya kulturministern Alice Bah Kuhnke i dag presenterade del av höstbudgeten.

– Regeringens reform gynnar nästan uteslutande storstäderna. Det finns anledning att tro att detta sker på bekostnad av lokala angelägenheter i museernas verksamhet.

– Ansvaret för kulturens villkor ligger inte enbart på det offentliga utan de privata och ideella insatserna har enormt stor betydelse. Det ska finnas stora möjligheter för privata insatser och ideella initiativ, och därför vill Kristdemokraterna bland annat göra det skattemässigt förmånligt för företag och enskilda att finansiellt bidra till kultursektorn.

För mer information:

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet.
Mobil: 070-770 83 10
Jonathan Gunnarsson
Handläggare
Mobil: 072-237 58 43

Lars-Axel Nordell ledamot i riksdagens kulturutskott

Pressmeddelande
Stockholm den 6 Oktober 2014

Riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell från Örebro har utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ledamot i riksdagens kulturutskott för den kommande mandatperioden.

 – Jag är glad och stolt över att få förtroendet att fortsätta arbetet med de viktiga Kulturpolitiska frågorna, säger Lars- Axel Nordell, som varit partiets kulturpolitiske talesperson de senaste åren.

– Kulturen är viktig, den ger oss rötter till vår historia, mening i nuet samtidigt som den ger oss förmågan att känna igen oss själva och se oss själva genom andras ögon.

– Jag är särskilt stolt över succén skapande skola, där elever får möta professionella kulturskapare i skolan. Det är utmärkt att Stefan Löfvén i regeringsförklaringen understryker folkbildningens och folkrörelsernas betydelser och att kulturen och skapandet ska stärkas i skolan.

– En viktig utmaning är att göra kulturen tillgänglig för alla också för personer med funktionsnedsättningar. Redan idag får statliga museer anslag för att kunna ha fri entré, inte bara för barn och ungdomar. Flera museer har dock valt att lägga pengarna på andra angelägna behov. Regeringens löfte om fri entré på statliga museer får inte ske på bekostnad av andra lokala angelägenheter i museernas verksamhet, säger Lars-Axel Nordell.

Ett dråpslag mot valfriheten o familjens självbestämmande

Löfvéns regeringsförklaring är ett dråpslagmot mot valfriheten och familjens självbestämmande och visar med tydlighet att i Löfvens Sverige får vi mer av symbolpolitik och mindre av valfrihet.

Regeringsförklaring är ett dråpslag mot familjers självbestämmande. Nu ska alla enligt Löfven jobba heltid, vårdnadsbidraget ska avskaffas och tvångskvoteringen av föräldraförsäkringen ska öka.

Normen för hur en familj ska leva och se ut blir allt snävare. Föräldrarnas betydelse för barnens omsorg och välfärd negligeras helt och hållet. Det blir mindre tid för barnen och mindre av valfrihet. Kommunpolitikerna ska kunna stoppa exempelvis föräldrakooperativ som vill rädda en byskola. Detta är obegripligt.

Regeringsförklaringen uppvisar en total avsaknad av familje- och barnperspektiv. I Örebro kommun har Kristdemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet i full enighet infört såväl vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar som LOV, lagen om valfrihet, som fungerar alldeles utmärkt i framförallt den kommunala hemtjänsten. Nu ska vårdnadsbidraget skrotas liksom antagligen också LOV.

Vårdvalet var ändå Löfven tydlig med att han vill avskaffa, den reform som betytt allra mest för ökad tillgänglighet i primärvården avskaffas medan politikermakten ska öka. Han vrider därmed klockan tillbaka till en situation då vårdcentraler hade telefontider en timme per dag mellan kl 8 och 9. Möjligheten att själv påverka sin vård och äldreomsorg kommer kraftigt minska. Detta kommer att försämra vården.

Trygghet och valfrihet för äldre

200x279px_Knegar_o_pensionär_alt 1Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov. Mycket har åstadkommits – vi har stärkt äldres rätt till värdighet, självbestämmande och kvalitet i vård och omsorg. Men mer behöver göras för att utveckla den gemensamt finansierade äldreomsorgen.

Kristdemokraterna har varit pådrivande för att sänka skatten för pensionärerna. I fem steg har vi sänkt skatten på pensioner med 16,5 miljarder sedan 2006. För en garantipensionär har skatten sänkts med drygt 8.000, vilket motsvarar en extra månadsutbetalning. Sittande regering har tack vare Kristdemokraternas engagemang i frågan sänkt skatten för pensionärer mer än någon annan regering före oss. Men vi vill mer.

Vi anser att skatten på pensioner ska ligga på samma nivå som skatten på förvärvsinkomster. Men det gäller också att förstå att saker och ting hänger ihop. Den helt avgörande faktorn både för att skapa resurser till äldreomsorgen och till en gynnsam utveckling av pensionerna är en fortsatt gynnsam sysselsättningsutveckling. Fler jobb ger mer resurser till välfärden. Det är med den insikten jobbskatteavdragen genomförts. En vänstervriden tillväxtfientlig politik kommer att slå hårt mot äldreomsorg och pensioner. Vi vill förhindra att så sker.

Kristdemokraterna går nu till val på en rad äldrereformer. De viktigaste är:

Fortsätt sänkt skatt på pensioner. I mån av budgetutrymme vill vi fortsatt prioritera sänka skatter för pensionärer under nästa mandatperiod.

Låt äldre bestämma själv. Vi vill tvinga kommunerna att tillhandahålla valfrihet inom äldreomsorgen. Det är dags att valfrihetssäkra äldreomsorgen i hela landet. Det ska inte spela någon roll om du åldras i Örebro eller i Karesuando, äldres självbestämmanderätt måste vara lika självklar i hela landet.

Äldreboendegaranti. Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats på särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en så kallad biståndsbedömning. Med ålderns rätt ska en person i en så relativt hög ålder kunna känna den tryggheten.

Matsatsning. För att omsorgen av våra äldre ska vara tillfredsställande är det oerhört viktigt att sätta press upp matkvalitén. Kristdemokraterna vill att mat och måltider ska vara ett verkligt prioriterat område för de kommunala insatserna inom äldreomsorgen. För att driva på utvecklingen föreslår vi ett statligt stimulansbidrag.

Inget annat parti har som Kristdemokraterna lyft äldrefrågorna. Man skulle kunna säga att Kristdemokraterna är det enda partiet som rent politiskt svarar upp mot den demografiska förändringen. I Sverige har nu, enligt SCB, runt 1 845 000 personer hunnit fylla 65 år. Det motsvarar drygt 25 procent av valmanskåren. Denna samhällsförändring verkar inte ha sjunkit in på allvar i stora delar av den politiska sfären och avspeglas inte i samhällsdebatten. Vi vill vara en garant för att äldrefrågorna också får den beskärda del av uppmärksamheten som de faktiskt förtjänar.

Alf Svensson, Gränna, f.d. Partiledare, Statsråd och EU-parlamentariker (KD)

Lars-Axel Nordell, Örebro, Riksdagsledamot (KD)

Ewa Sundkvist, Örebro, Oppositionslandstingsråd (KD)

–   Debattartikeln publicerad i Nerikes Allehanda måndag 8 sept 2014   –

RUT-avdraget har blivit en riktig succé

rutI söndagstidningen av NA skrev Per Åke Ek en mycket negativ debattartikel om ROT och RUT. Han lyckas med konststycket att i hela sitt långa inlägg inte med ett ord nämna syftet med både ROT och RUT-avdraget, nämligen att göra svarta jobb vita. Rutavdraget har nämligen minskat den svarta marknaden från drygt 70% till max 12%, enligt en nyligen publicerad analys av städföretagen själva baserat på skatteverkets statistik och rapporter.

Vit hemstädning och andra Rut-tjänster har gått från cirka 50 000 till 540 000 köpare sedan RUT-reformen genomfördes. RUT-avdraget har blivit en riktig succé. En tillväxtbransch träder fram. Genom att göra en riktad skattesänkning för städtjänster, fönsterputsning, gräsklippning etc. i hemmet kan också vanligt folk som inte har gott om pengar anlita RUT-tjänster. Reformen har dels gjort så att många familjer fått livspusslet att enklare gå ihop, och dels gjort en sektor där många som stått långt ifrån arbetsmarknaden, har kunnat få arbete. Man räknar idag med att cirka 16.000 personer har jobb i företag som har RUT-avdrag som huvudsaklig affärsidé. Många av dem är invandrarkvinnor, vilket på så sätt också gör RUT-avdraget till en betydelsefull integrationsåtgärd.

Som politiska företrädare måste vi ställa oss frågan om detta framgångsrecept går att införa och tillämpa på fler områden? Ett förslag som jag lagt i riksdagen är att införa ett RIT-avdrag, d.v.s. en skattereduktion för IT–tjänster i hemmen. Om det utformas på samma sätt som RUT och ROT skulle det halvera kostnaden för köparna. Tjänsteföretagarnas organisation Almega uppskattar att 400.000 hushåll på sikt skulle efterfråga RIT-tjänster. Inte minst i en tid av tilltagande IT-utveckling kommer en åldrande befolkning vara i behov av hjälp med olika typer av IT-stöd.

Lars-Axel Nordell, Örebro
Riksdagsledamot (KD)

Valbudskap på rim

I vekan fick jag vid en dabatt i Stockholm om IT & Telekommunikation framförde jag att det är den enda debatten under valrörelsen som jag deltar i som handlar om just IT & T telekomfrågor och samtidigt hänger just dessa frågor ihop med hela vår värfärd där det mesta av vad vi gör är helt beroende av bredbandsuppkoppling och internet.

Jag fick också uppdaget att berätta hur en valaffisch från Kristdemokrdaterna om just IT&Telekom skulle kunna se ut:

Jag sa:

LÅT ROT OCH RUT FÅ SÄLLSKAP AV ROT!

Eftersom jag är ledamot av riksdagens kulturutskott och är partiets kulturpolitiske talesperson kom jag fram till att presentera ett antal budskap inför valet skrivet på rim.  Och jag har ju faktiskt en budfskapslikanande affisch om just RUT.

rut

 

http://wp.kristdemokraterna.se/larsaxelnordell/valrim/

Vi får inte vika ner oss för drogliberalerna

Nyligen var det internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. Jag vill därför ta tillfället i akt att lyfte narkotikapolitiken till diskussion.

Sommaren 2011 skedde något av en tyst revolution när det gäller strafftillämpning av narkotikabrottslighet. Högsta domstolen ändrade plötsligt, och utan förvarning, tillämpningen av narkotikalagstiftningen. Trots att en överväldigande majoritet av riksdagen ställer sig bakom en tydlig och tuff syn på narkotika, med slutmålet ett narkotikafritt samhälle, har faktiskt domstolarna gått i motsats riktning. I en omröstning i riksdagen för drygt en månad sedan var det enbart Vänsterpartiet som röstade för avkriminalisering av eget bruka av narkotika.

Domstolens nya praxis har i vissa fall lett till halverade straff för narkotikabrottslighet. Det är en alarmerande situation. Polisen i Stockholm gick i våras ut och slog larm om det ökade bruket av heroin.  Polisen bedömer att situationen direkt är en följd av den nya straffpraxisen (SVT, 3/5-2014). Det är inte heller speciellt svårt att följa med i resonemanget. Transaktionskostnaderna för att smuggla knark sjunker om vi sänker straffen, vilket leder till att konsumentpriserna går ner, vilket i sin tur leder till ökat missbruk. Till det kommer att konkurrensen ökat från olika substitutionspreparat som läckt ut på öppna marknaden.

 

Från Kristdemokraternas sida har vi varit tydliga: Om domstolarna inte följer lagstiftarens intentioner får vi skriva om lagen. Den restriktiva narkotikalagstiftningen har varit oerhört viktig för vårt land och måste fortsatt implementeras, snarare än att undergrävas.

Ett annat tilltagande problem är handeln med droger över internet, sk nätdroger. Det sker ofta helt lagligt som en följd av att droger inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet.  Och när narkotikaklassningen väl sker gör producenterna några smärre modifieringar i preparatet så att det ses som ett nytt, och därmed inte är ett redan narkotikaklassat preparat. På så vis ligger myndigheterna hela tiden steget efter i att bekämpa handeln och användningen av narkotika.

Ett effektivt sätt att ligga steget före och kunna komma åt innehavet, handeln och bruket av nätdroger vore att införa så kallad ”familjeklassning” av droger, där generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Därigenom förhindras tillverkare att lagligt kunna lansera liknande skadliga substanser.

Kritiker hävdar att det leder det till en del svårigheter och problem för den kemtekniska industrin och läkemedelsindustrin som måste få dispenser och undantagsregler för sin verksamhet, men familjeklassning verkar vara den enda kända vägen till att ligga steget före i kampen mot de nya nätdroger som ständigt kommer ut på den svenska marknaden.

Det här är två exempel på där jag i riksdagen varit pådrivande för att tydligt stävja de drogliberala krafterna. Den 14:e september hoppas vi på ditt stöd i den kampen.

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsledamot för Örebro Län

Artikeln publicerad i Karlskoga tidning 7 juli 2014

En vakthund för familjen mot klåfingriga politiker

Nyligen var det Internationella familjedagen. Det är en årlig internationell temadag om familjerelaterade frågor, instiftat av FN i början av 90-talet. Vi vill med anledning av detta ta tillfället i akt att lyfta de familjepolitiska frågor i en lite djupare kontext än vad som vanligtvis sker. Få har väl undgått att notera att familjens betydelse är ett kärnområde för oss Kristdemokrater. Egentligen önskar vi att vi slapp tjata om det, att övertygelsen om det samhälleliga värdet av självständiga och starka familjer var lika tydligt för alla andra partier som det är för oss. Så är tyvärr inte fallet.

För oss är familjen själva fundamentet för samhället. Det är i familjen de första banden för social gemenskap knyts och det är här den enskilda människan för första gången möter samhörighet och det är, inte minst, här det förgångna förmedlas till framtiden. Vad har då detta med politik att göra, kan någon undra. I någon mening ingenting, men vi kan se till att tänka igenom de sociala och välfärdspolitiska frågorna utifrån behovet av starka familjer. Att se till att lagstiftning, regler och förordningar inte enbart ser enskilda människor och deras behov, utan också ser familjeenhetens betydelse.

Detta perspektiv är i fråga om föräldraförsäkringen ställd på sin spets. Antingen vill man ge makten till familjerna att själva forma ett liv och en vardag som passar för just dem. Eller så anser man att SCB:s statistik över könens ansvar i hemmet ska väga tyngre. För oss är det obegripligt hur så många politiker på allvar kan komma fram till att det sistnämnda väger tyngre än det förstnämnda.

Den traditionella vänstern ser familjen som en konkurrerande kraft, ett hot mot staten och det offentligas maktanspråk. Därför vill de styra och reglera familjerna och, i någon mån, försvåra traditionell familjebildning.  Men attackerna kommer inte längre bara från den röda sidan. Allt fler liberaler ser på politiken som ett verktyg för att skapa vad de menar är ”fria individer”.  Den forna högern ser det inte längre som sin uppgift att frigöra individen från staten, från skatter och regleringar, utan ifrån traditionella samhällsnormer. Dit räknas utan tvivel familjen. Det är i det ljuset vi måste se finansminister Anders Borg och moderaternas nya jämställdhetspolitiska talesperson Hillevi Engströms vilja att kvotera föräldraförsäkringen.

Man skulle hoppas att attackerna mot familjerna i vart fall begränsade sig till den nationella nivån. Så är det tyvärr inte. Snart är det val till europaparlamentet. Även där kämpar en brokig skara av socialister och liberaler för att flytta makt från familjerna till de offentliga institutionerna. 2010 röstade Europaparlamentet igenom det så kallade mammaledighetsdirektivet. Direktivet kräver att medlemsländerna erbjuder mamman minst sex veckors ledighet men även ett antal obligatoriska pappaveckor. Direktivet har fastnat hos europarådet, och även om det skulle gå igenom skulle Sverige inte behöva ändra sina regler då vi redan uppfyller kraven som direktivet ställer. Men när ett direktiv väl finns på plats har en praxis etablerats. Då har de formella hindren upphävts för franska och tyska europaparlamentariker att styra och ställa över hur svenska föräldrar lägger upp sin tid.

Kristdemokraterna vill fortsätta vara en röst för Sveriges familjers rätt att bestämma själva. Vi vill vara en vakthund för familjens betydelse när klåfingriga politiker av andra kulörer vill styra och ställa med familjen i jakten på sina respektive utopier. Det är en kamp som förs i Örebro och i Stockholm men också i Bryssel.

Lars O Molin, KF-ordf Örebro KD, EP-kandidat
Ewa Sundkvist, Oppositionslandstingsråd KD, EP-kandidat
Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot KD, EP-kandidat