Lars-Axels julkalender: Lucka nr 12

Mer tid till patienten

Laptop and doctor with stethoscopeLäkarsekreterare och annan viktig kringpersonal behövs för att läkare ska kunna ge mer tid till patienten.

Studier visar att bara 30% används till det direkta patientmötet medan 70% går till annat. Det är inte att använda högkvalificerad expertkompetens på rätt sätt!

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 11

Friskvårdsavdrag

golfIdag kan arbetsgivaren erbjuda ekonomiskt stöd till anställda för friskvårdsaktiviteter, men systemet har nackdelar. Genom att göra om systemet till ett individuellt friskvårdsavdrag, liknande ROT- och RUT-avdrag, skulle alla medborgare, och inte bara förvärvsarbetande, i sin deklarationen kunna göra avdrag för friskvård. Detta skulle skapa en större rättvisa, samtidigt som det inte som idag skulle utelämna flera populära idrotter som t ex golf och motionsridning.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axel julkalender: Lucka nr 10

Tystnadsplikten för tolkar

tystLagstiftningen kring tolkarnas tystnadsplikt varierar beroende på uppdragsgivare och uppdragets karaktär. Vilka sekretessregler som en tolk ska tillämpa varierar därmed. Det finns uppenbart ett behov av en samlad lagstiftning som reglerar tolkars och översättares rättsliga grund ur sekretessynpunkt oavsett uppdragsgivare eller arbetsgivare.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axel julkalender: Lucka nr 9

Utvidga vårdgarantin

sjuk

Väntetiden för patienter har halverats sedan alliansregeringen tog vid 2006. Men väntetiderna går att förkorta ytterligare. Det finns ett tydligt behov av att reformera och utvidga vårdgarantin. Samtliga provtagningar och återbesök bör ingå i vårdgarantin, samtidigt som tidsramen skärps. Det skulle innebära en kraftig förbättring för alla patienter inte minst för patientgrupper som kroniskt sjuka, äldre och multisjuka som har behov av många och återkommande läkarbesök. Vårdgarantin bör omfatta hela vårdkedjan.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 8

Internet i försörjningsstödet

försörjningEnligt socialtjänstlagen ska kommunen lämna ersättning för bland annat dagstidning åt den som är berättigad till försörjningsstöd. Däremot anges inte i lagtexten något om att ersättning ska utges för Internetabonnemang. Detta bör förändras. Internet är idag närmast en nödvändighet för de dagliga ärendena som exempelvis jobbansökningar.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 7

Täpp till hålet för folkhälsans skull

flaskaDet svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol utmanas idag av bland annat en matkedja som i samarbete med ett utländskt företag, erbjuder leverans av alkohol i sina matkassar. Alkohollagsutredningen från 2009 förutsåg problemet och gav förslag på lagändring för att förhindra kommersiell förmedling av starköl, vin och spritdrycker till privatpersoner genom införsel. Regeringen måste snarast få fram en lagstiftningen så att den omfattande näthandeln begränsas.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 6

Blåljusförare

polisMånga nyutexaminerade poliser saknar körvana vilket leder till många trafikolyckor. Sverige bör införa ett nationellt yrkesförarbevis för personer som kör utryckningsfordon. Trafikcenter i Kumla, som tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för certifiering av sk blåljusförare, bör bli en nationell resurs.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 5

Familjeklassning av nätdroger

drog Ofta sker handeln med narkotiska preparat över internet helt lagligt som en följd av att droger inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet. Tyvärr saknas möjligheten att lagföra handeln och användningen av dessa nätdroger innan själva beslutet om narkotikaklassning trätt i kraft. Ett sätt att ligga steget före är att införa ”familjeklassning” av droger, där
generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 4

Nya grepp för ökad mobiltäckning

smartphoneI Norge har regeringen tagit initiativ för att låta bredbandsstöden även omfatta mobiltäckning. Modellen kallas “spleiselag” och har gett 80 norska byar täckning. På så vis har det skapats kommersiella möjligheter för operatörerna och nya områden har kunnat få mobiltäckning.

Modellen är en form av offentlig-privat-samverkan, så kallad OPS.  En motsvarande satsning bör göras också i Sverige.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 3

Pizzabudet och polisen

pizzaVisst är det väl märkligt att pizzabudet kommer snabbare än polisen när de behövs? Jag vill att folk ska känna sig trygga på gator och torg och att polisen snabbt kan rycka ut när det behövs. Det är viktigt att aktivt fortsätta jobba med att korta utryckningstider, även i glesbygd och på mindre orter.