Ny strategi för att förebygga cancer

Motion till riksdagen 2016/17:285
av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en ny cancerstrategi där riskfaktorer blir en nyckel i det förebyggande arbetet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Folkhälsomyndigheten bör ges ett tydligare uppdrag för att förebygga cancerfall relaterade till tobak och alkohol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är väl dokumenterat att cancersjukdomar är starkt förknippade med människors levnadsvanor. I topp bland riskfaktorerna ligger tobak följt av alkohol.

Enligt cancerfonden insjuknar 6.800 personer i cancersjukdomar relaterade till rökning varje år. I en studie från av invånarna i åtta europeiska länder gjord av International Agency for Research in Cancer, IARC, uppskattades 10 procent av alla nya fall av cancer hos män vara orsakade av alkohol och 3 procent hos kvinnor. Sverige var inte med i studien, men överfört till svenska förhållanden skulle dessa siffror innebära att cirka 4 000 cancerfall varje år i vårt land till följd av alkoholkonsumtion.

I samma studie redovisas att tredje största riskfaktorn är infektioner som svarar för 3 procent av cancerfallen samt fysisk inaktivitet, övervikt och ultraviolett ljus som svarar för 2 procent vardera.

Enligt Cancerfonden har forskare beräknat att cirka 5 procent av alla dödsfall i cancer, globalt sett, orsakats av alkohol. Detta trots att en stor del av världens befolkning inte alls konsumerar alkohol.

I Sverige är medvetenheten låg när det gäller alkohol och cancer. Det visar en mätning av TNS Sifo på uppdrag av Cancerfonden. En oroande bakgrund som gör att beslutsfattare mer skyndsamt bör arbeta preventivt med riskfaktorer kopplade till cancer.

Det är uppenbart att det behövs en ny cancerstrategi där riskfaktorer blir en nyckel i det förebyggande arbetet. För alkohol och tobak bör det innebära en konsumtionsdämpande reglering. Stöd för detta bör även tas för att uppnå WHO:s NCD-mål om att sänka alkoholkonsumtionen med 10 % till år 2025.

Det behövs ett tydligare uppdrag till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten bör arbeta mer aktivt med riskfaktorer och arbeta för att en nationell strategi tas fram.

Lars-Axel Nordell (KD) Larry Söder (KD)