• Kultur och fritid

  Inledning

  Mänskligheten har i alla tider kännetecknats av en obändig skaparlust. I historien har detta satt outplånliga spår. Utan kulturellt skapande av exempelvis musiker, författare, konstnärer och skådespelare skulle världen vara mycket fattig. Människans kulturella verksamhet genom historien visar att hon inte kan reduceras till enbart en biologisk varelse med uteslutande materiella behov. I den människosyn som kristdemokratin bygger på betonas istället vikten av att anlägga ett helhetsperspektiv på människan, där hennes andliga och själsliga dimensioner tas på djupaste allvar. Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Kulturen hjälper oss att bli hela som människor, och som en del i det har den ett unikt egenvärde och får inte begränsas till en avgränsad sfär utan måste få genomsyra samhällets alla delar.

  Det offentliga ska inte bara garantera kulturell frihet, utan också aktivt bidra till att kulturen kommer medborgarna till del. Kulturverksamhet som bedrivs av det civila samhället ska stödjas av det offentliga, men inte styras. Det offentliga har ansvar för att konstarterna får goda villkor att verka, och även att tillhandahålla det som det civila samhället inte kan erbjuda.

  En god kulturpolitik måste sträva efter att ta tillvara det värdefulla kulturella arv som tidigare generationer har lämnat efter sig. I kristdemokratiskt tänkande kallas detta ansvar för förvaltarskap. Detta förvaltarskap omfattar det materiella kulturarv som vi ser i form av till exempel kulturhistorisk bebyggelse, fornlämningar och föremål men även de seder och bruk som vuxit fram genom historien. Här spelar offentliga institutioner som till exempel museer en viktig roll tillsammans med frivilliga organisationer och föreningar. Biblioteken är en av våra mest anlitade kulturinstitutioner. Vi vill värna den unika plats för läsning, informations- och kunskapsökning, folkbildning och möten som biblioteken utgör.

  En framgångsrik kulturpolitik ökar förutsättningarna för människor och olika gemenskaper i samhället att uppfatta sig som jämlikar, vilket kan öka människors vilja till samverkan för att vidmakthålla och vidareutveckla vårt demokratiska samhälle. Ett rikt kulturliv vitaliserar även demokratin. I detta sammanhang spelar folkbildningen en omistlig roll.

  På Lidingö ska det finnas en bred palett av alternativ för en rik fritid. Lidingös natur ger unika möjligheter att bo nära Stockholms innerstad men trots det kunna njuta av skog, hav och djurliv. Möjligheten till att leva ett gott liv är en av de viktigaste delarna för att behålla Lidingös attraktionskraft även framöver.

  Föreningsliv

  Ett livskraftigt föreningsliv är en förutsättning för ett rikt utbud av aktiviteter. Det är viktigt att föreningslivet i så hög utsträckning som möjligt klarar att stå på egna ben. På så sätt ökar självbestämmandet och politikens inflytande över föreningslivet minskar. Det är positivt. Det är dock inte realistiskt att förvänta sig att föreningslivet klarar av att själva finansiera alla de investeringar i anläggningar som behövs på ön. Historiskt sätt har många föreningar tagit ett stort eget ansvar för sina lokaler och fler bör uppmanas att på egen hand eller i samarbete med kommunen ska fler möjligheter för barn och unga att testa olika verksamheter framöver.

  Idrott

  Idrotten på Lidingö finns över fyra ön men koncentreras till fyra kluster. Lidingövallen, Högsätra idrottsområde, Ekholmsnäs och det kommande badhuset. Kristdemokraterna vill skapa nya idrottsytor inom samtliga av dessa områden.

  Badhus

  Vi vill undersöka möjligheterna att tillsammans med en annan aktör finansiera såväl en familjedel som en 25 metersbassäng i det nya badhuset som ska byggas i Dalénum. Vi vill också ha en familje- och barnbassäng i det nya badhuset, och vi vill gärna se att andra verksamheter såsom gym och bowlinghall samlokaliserar sig med badhuset.

  Grönsta gärde

  Vi vill bygga ut belysningen av elljusspåret vid Grönsta gärde så att hela spårområdet blir upplyst.

  Lidingövallen

  Vi vill göra det möjligt att anlägga fler tennisbanor, bygga en konstgräsplan och förbättra parkeringsmöjligheterna.

  Högsätra

  Vi vill skapa plats för en ny gymnastikhall, bygga en ny multihall och skapa plats för två permanenta ishallar.

  Ekholmsnäs

  Vi vill fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med aktörerna i området, verka för bättre kollektivtrafikförbindelser och skapa spår för längdskidåkning.

  Kultur

  Lidingö har ett unikt kulturarv. Millesgården är känt långt utanför Sveriges gränser och Carl Milles statyer smyckar många kända platser runtom i landet. Under mandatperioden har en ny skulptur från Millesgården köpts in av staten och arbetet med att synliggöra Millesgården på ön ska fortsätta.

  Lidingö har också en stolt industrihistoria med företag som AGA. I nya och gamla stadsdelar bör kända Lidingöprofiler få namnge vägar och platser.

  En stor del av bebyggelsen på ön kom till under förra seklets första hälft när villastäderna utanför Stockholm växte fram. Dessa områden ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. För att vårda Lidingös historia är det viktigt att staden har en god relation med Lidingö hembygdsförening. Hembygdsföreningen ska nyttjas som remissinstans vid större nybyggnationsprojekt och vara en naturlig samtalspartner.

  Lokaler

  I Lidingö stads egen regi finns verksamheter inom kultursidan som ska utvecklas. På Sagateatern och Elverket har många unga Lidingöbor fått testa på att stå på scen och utforska teaterns och musikens spännande värld.

  Vi ser positivt på fastighetsföretag som tillsammans med fritidsgårdarna på Lidingö skapar nya mötesplatser för unga.

  Vi kristdemokrater vill vi skapa fler arenor för kultur i Lidingö centrum. Vi ser positivt på att samla förenings- och kulturverksamhet centralt på ön. I anslutning till ett sådant center/kulturhus bör en utomhusscen byggas.

  Trossamfund

  Samarbetet med öns religiösa samfund kan förbättras. Det är viktigt inte minst för att skapa bättre möjligheter för integration samt att Lidingös barn och unga ska få lära sig mer om svenska traditioner och högtider.

  Båtliv

  På en ö är hamnar och båtliv ett självklart inslag. Under mandatperioden 2014-2018 har flera nya båtplatser skapats på Lidingö. Det är positivt då kön till båtplats är lång. Kristdemokraterna vill verka för en ytterligare utbyggnad av båtplatser på Lidingö, såväl genom utbyggnad av befintliga hamnar som anläggandet av en ny. Det är viktigt att hänsyn tas till miljö och det är därför bra att båtklubbarna på Lidingö tar ett stort ansvar för att värna vår natur. För att ytterligare förbättra vattenkvaliteten i Östersjön vill Kristdemokraterna flytta den flytande båttoatömningsstationen ”Waterloo” till Björkskär från Bosöviken.

  Björkskär är en av många uppskattad hamn långt ut i Skärgården. Kristdemokraterna vill undersöka möjligheterna att med hjälp av betande djur stoppa ögruppen från att slya igen.

  Ungdomskultur

  Vi vill att skapa möjligheter för fler att gå i den kommunala musikskolan och på Sagateatern. Vi vill också söka nya samarbeten med föreningar och företag för att öka utbudet av ungdomskultur på hela ön.

  Nya mötesplatser

  Vi vill att en utomhusscen tillskapas centralt på Lidingö, kanske i den nya stadsparken vi vill anlägga. Staden ska bidra till fler lokaler för kulturell verksamhet centralt på Lidingö och samarbetet med öns religiösa samfund ska utvecklas.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!