• Trafik

  Trafikplanering innebär att väga många angelägna värden mot varandra. Framkomlighet, säkerhet och hållbarhet är de viktigaste. Vi kristdemokrater vill se trafiklösningar anpassade till människor. Idéer som kräver att människor ska manipuleras till att göra uppoffringar och ändra sitt beteende för att fungera, så kallad mobility management, tror vi är fel väg att gå. Vårt fokus ska vara att underlätta vardagen för Lidingöborna, inte introducera fler hinder.

  Vi lever i en tid där teknikutvecklingen går mycket snabbt framåt, och helt självkörande fordon som drivs på förnyelsebara energislag kommer att vara verklighet inom tio till femton år. Vi måste därför redan nu börja att anpassa vårt vägnät till framtidens trafikslag.

  Personbilen är det transportmedel som bäst förenar komfort och framkomlighet. Med självkörande, eldrivna bilar kommer också säkerheten att öka, och forskare beräknar att kostnaden för taxiresor kommer att sjunka till ungefär en tiondel av dagens pris. Den förändringen kommer att skapa starka incitament för många att göra sig av med sin egen personbil, eftersom den genomsnittliga nyttjandegraden på en privatägd personbil idag ligger på ungefär 1%. Simuleringar har visat att mängden bilar i Stockholmsregionen därmed kan minskas med ungefär fyra femtedelar. Vi kristdemokrater på Lidingö anser att vi aktivt behöver börja förbereda vårt trafiknät för denna förändring redan nu.

  Säkerhet

  Självkörande bilar kommer att ha en högre säkerhet än mänskliga förare. I väntan på dessa vill vi ändå ge särskild uppmärksamhet till skolvägarna, och åtgärda farliga korsningar. Två projekt som länge utretts och som vi anser tiden vara mogen för att genomföra är byggandet av en planskild korsning vid järnvägsövergången i Skärsätra samt en cirkulationsplats vid Hersby gymnasium.

  Övergångsställen

  På senare år har vi tagit bort ett antal obevakade övergångsställen, eftersom det enligt tillgänglig forskning inträffar fler påkörningsolyckor där än på platser där sådana saknas. Ny forskning visar emellertid en delvis annan bild. Sedan fotgängare gavs absolut företräde år 2000 har bilisterna anpassat sig till detta. Obevakade övergångsställen ska finnas på flödesmässigt viktiga platser, men de ska vara tydligt skyltade, målade och belysta.

  Framkomlighet

  Hastighet

  Under ett antal år har vi kontinuerligt sänkt hastigheterna på våra vägar, trots att fordonen har blivit säkrare och vägarnas standard har höjts. Trafikolyckor med dödlig utgång är oerhört sällsynta på vår ö. Vi anser därför att det vore fel att ytterligare sänka hastigheter på våra vägar. Vi tror tvärtom att det finns ett antal vägar där hastigheterna skulle kunna höjas något i syfte att öka framkomligheten.

  Vinterväghållning

  Vi tror att formerna för upphandling av vinterväghållning kan utvecklas ytterligare. Vi är också övertygade om att mycket mer kan göras när det gäller att följa upp entreprenörernas leveranser. Det försök vi har gjort med saltsopning av vissa huvudcykelstråk ska permanentas. Vi vill också att ambitionsnivån för vinterväghållning höjs i allmänhet, särskilt för smågatorna.

  Tillgänglighet

  Kollektivtrafik

  Alla beslut rörande Lidingös kollektivtrafik fattas av SL, men vår uppgift är att förse dem med ett bra beslutsunderlag och göra vår röst klart och tydligt hörd. Vi vill verka för utökad båtpendling och att Sjövägen kan passera Gåshaga. Vi vill fortsätta kämpa för fungerande tvärförbindelser på Lidingö, exempelvis buss 233.

  Möjligheten att dra om Lidingöbanan via centrum i kombination med en ombyggnad av Södra Kungsvägens vägrum, samt hur detta kan finansieras, bör återigen undersökas. I väntan på detta tycker vi att en enkel åtgärd för att koppla ihop södra ön med Lidingö Centrum vore att förlänga linje 201 till Gåshaga.

  Vi vill fortsätta att med kraft verka för att den utlovade hopkopplingen av Lidingöbanan med Spårväg City genomförs.

  Bil

  Vi vill säkerställa att laddinfrastrukturen för elbilar kraftigt byggs ut. I väntan på att de självkörande bilarna ersätter de gamla behöver vi se till att det finns god tillgång på parkeringsplatser, särskilt i anslutning till kollektivtrafikknutpunkter. Vi vill också fortsatt verka för att det ska vara gratis att hämta och lämna i Ropsten, samt att en infartsparkering behålls i anslutning till Ropsten (se också avsnittet Parkering nedan).

  Cykel

  Saltsopningen av huvudcykelstråken ska permanentas. Vi vill också se att gång- och cykelstråken separeras såväl från biltrafik som från varandra där så är möjligt för ökad trygghet för trafikanterna.

  Gång

  Tryggheten är viktig för gångtrafikanter, och tack vare att driftskostnaderna för gatubelysning sjunker ser vi möjligheter att bygga ut den ytterligare.

  Parkering

  På Lidingö har vi tidigare haft goda parkeringsförhållanden, men i takt med att Stockholm kommer närmre och skärper sina parkeringsregler behöver vi anpassa oss. För att våra parkeringsplatser inte helt ska övertas av Stockholmsbilar vill vi införa boendeparkering i ett antal utsatta områden, exempelvis Torsvik, Näset, Bodal och Baggeby.

  Infartsparkering

  Vi vill ytterligare bygga ut infartsparkeringen i Bodal i ett tredje steg. Vi vill också se vad som kan göras vid Kalvhagens förskola. Att verka för att infartsparkeringen i Ropsten finns kvar i någon form är självklart för oss.

  Shoppingparkering

  I samband med utbyggnaden av Lidingö Centrum vill vi se en attraktiv och modern parkeringslösning. Med tanke på de förändringar i privatbilismen vi ser framför oss tror vi inte att fler platser behövs på sikt, men det antal platser som finns ska behållas. En bättre planerad parkering med tydlig skyltning skulle också lätta på dagens problem.

  Kristdemokraterna Lidingö– vi gör det bättre!