Uttalade från årsmötet 2017

Äldreomsorgen i Lindesbergs kommun.

Vi ser med oro på att väntetiderna för att få ett särskilt boende i Lindesbergs kommun ökar. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som bemötande, respekt, tillit, valfrihet och omsorg om den äldre generationen.

Kommunen behöver säkerställa att en god omsorg finns tillgänglig för oss alla när vi behöver den.

Man kan undra hur rustad Lindesbergs kommun är för utmaningen med det

ökade antalet äldre. Verksamhetschefen för vård- och omsorg säger i NA den 9 febr att vi har för få platser och att förvaltningen arbetar med en äldreomsorgsplan som ska presenteras för politikerna under våren. Man tar sig för pannan. Det är nu man behöver platserna. Att planera och åstadkomma ett

boende tar år.

Att börja göra en äldreomsorgsplan nu verkar vara i senaste laget. Kännedom om antalet äldre i kommunen kan ju inte ha kommit nu och behovet av fler platser kan ju inte vara nytt.

Samhället måste skapa förutsättningar för att människor ska kunna åldras under trygga och värdiga former.

Kostnaden för vårdtagare som i brist på plats på ett boende blir kvar på lasarettet belastar den kommunala ekonomin. Anhöriga som vårdar hemma i brist på ett boende kan få ta ett mycket stort och tungt ansvar och kan leda till att även den vården sviktar.

Vi kristdemokrater anser att en äldreboende garanti bör införas där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Respekten för alla människors absoluta och okränkbara värde måste upprätthållas under hela livscykeln.

Kristdemokraterna i Lindesberg