Uttalande vid Kristdemokraternas årsmöte i Lindesberg 2020-02-03.

Kristdemokraterna i Lindesberg vill uttrycka sin farhåga över hur Örebroregionen hanterar och beslutar om nedskärningar i den kirurgiska verksamheten och i övriga verksamheter vid Lindesbergs lasarett. Det skapar stor oro och ovisshet hos de anställda på lasarettet och det skapar även en stor oro bland befolkningen angående hela sjukhusets nuvarande och framtida verksamhet, är detta en start på en nedmontering av Lindesbergs lasarett?

Vi vill därför uppmana de som har makten i Örebro region att tänka över beslutet om nedskärningarna i den kirurgiska verksamheten och väga in vilka konsekvenser det medför både på kort och lång sikt.

Hur påverkas den akuta verksamheten på lasarettet? Hur påverkas ambulansens verksamhet när de får ett ökat antal transporter till Örebro?

Vi vill därför se att regionen tar fram en handlingsplan för en långsiktig utveckling av Lindesbergs lasarett. Detta för att förhindra liknande scenarier som har skett på kringliggande länssjukhus vid ”besparingar” inträffar.

Vi vill förhindra en personalflykt från Lindesbergs lasarett! Vi vill se en utveckling inte en avveckling!