Hela Lindesberg ska leva

Hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas

Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas. Detta överensstämmer också med den Utvecklingsstrategi som 2012 beslutades av kommunfullmäktige i Lindesberg. I strategin anges bl.a. att ”såväl stad som landsbygd ska utvecklas”. Kristdemokraterna som verkar för valfrihet och värnar om individen med stort fokus på barn och äldre vill förverkliga att hela kommunen utvecklas genom att:

Familjecentraler kombinerat med mötesplatser för äldre skapas även utanför Lindesbergs centralort med början i exempelvis Frövi och Storå. Familjecentralerna ska ha tillgång till föräldrautbildning, pedagoger, barnmorskor, personal från barnavårdscentral etc. Äldregruppen ska ha möjlighet att träffa distriktssköterskor för sina speciella frågor och ha en plats för att träffas, fika och umgås. De positiva effekterna av detta är att alla får stöd oavsett om man har speciella behov eller bara har önskemål om social samvaro.

Behåll de små skolorna utanför centralorten Lindesberg i kombination med att utveckla flexibla transporter, inte bara till de större skolorna utan också från de större skolorna. Effekterna av att behålla de små skolorna är att problem kan synliggöras tidigt och åtgärdas samt att skapa förutsättningar för klasser med ett mindre antal elever. Därutöver skapar de små skolorna möjligheter för att ge ett utökat stöd till varje elev genom att det finns färre antal elever i varje klass samtidigt som det blir en minskad anonymitet i klassen/skolan. Den sociala samvaron mellan såväl elever som personal kan också förbättras genom detta.

Förbättra de allmänna kommunikationerna med buss och tåg.  Bättre allmänna kommunikationer med buss och tåg avser såväl de inom kommunen som de som går in och ut i kommunen. Bättre tågkommunikationer består i att fler tågstopp skapas, exempelvis i Vedevåg. Bättre kommunikationer ger förutsättningar för att bo i Lindesbergs kommun oavsett valet av bostadsort i kommunen, att arbeta på annan ort i och utanför Lindesbergs kommun samt att pendla in till Lindesbergs kommun för att arbeta. Därutöver ökar förutsättningarna att på ett enkelt sätt delta i fritidsaktiviteter samt att ta sig från och till platser i andra sammanhang. Sammantaget kan detta skapa en hög kvalitet i vardagslivet!

Mainy Andersson

Ingrid Åberg

Kristdemokraterna i Lindesberg

(insändare till Nerikes allehanda)