Kristdemokraterna levererar

Kristdemokraterna levererar i regeringsställning!

 Inför valet 2010 kunde vi konstatera att Kristdemokraterna genomfört 93% av de vallöften som ställdes upp fyra år tidigare. Nu är vi halvvägs in i denna mandatperiod och tidningen Riksdag & Departement har låtit undersöka hur väl ministrarna i Alliansregeringen lyckats hittills. Studien som genomfördes av en grupp statsvetare vid Göteborgs universitet visar att hela 90 procent av vallöftena påbörjats och att 6 av 10 punkter redan är uppfyllda. Detta trots att partierna för tillfället tillhör riksdagens minoritet.

 Det är också intressant att det inte är det stora partiet som levererat bäst. För oss Kristdemokrater är det självklart glädjande att hela 41 av de 47 punkter som räknas upp inom socialdepartementet är genomförda eller på väg att genomföras – kortare vårdköer, fler alternativa utförare och lägre fastighetsavgift är bara några exempel. Kristdemokraterna gör skillnad.

 När vi blir sjuka behöver vi rätt vård, på rätt nivå, i rätt tid och därför har regeringen satt upp ett uttalat mål att förkorta väntetiderna till vården. Socialminister Göran Hägglunds arbete med att skärpa kömiljarden har varit framgångsrikt. Numera måste de landsting som vill få del av de statliga stimulansmedlen ge minst 70 procent av patienterna rätt vård inom 60 dagar. Förhoppningsvis börjar också majoriteten i Örebro läns landsting inse fördelarna med detta, så att också invånarna i vårt län får vård i tid.

 Tillgängligheten i vården kan också ökas genom fler utförare. Genom att ge möjlighet att starta och driva välfärdsföretag ges nya karriärvägar och arbetstillfällen, inte minst till kvinnor. Samtidigt som mångfalden och alternativen ökar för medborgarna. Såväl kömiljarden som vårdvalet måste naturligtvis gå hand i hand med ett fokuserat kvalitetsarbete och här har kommuner och landsting ett viktigt ansvar. För att säkerställa kvaliteten ytterligare och minimera antalet vårdskador trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft den 1 januari 2011. Alliansregeringen vill gå vidare med detta och avsätta ett årligt och resultatbaserat stimulansbidrag för att ytterligare förbättra patientsäkerheten.

 Inom äldreomsorgen görs en satsning för att fler kommuner ska införa fritt val inom äldreomsorgen, där flera goda alternativ kan vägas mot varandra. För att underlätta implementeringen och för att reformen ska bli så bra som möjligt har äldreminister Maria Larsson (KD) tillsatt en utredning som ska se över konsekvenserna med en tvingande lagstiftning.

 Parboendegaranti är ytterligare en reform inom äldreministerns område som är på väg att införas. Detta ligger väl i linje med Maria Larssons övergripande arbete inom ramen för värdighetsgarantin. 

 I regeringens höstbudget sänks fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter från ca 1400 kr till 1210 kr per år och lägenhet. Dessutom förlängs perioden då en nybyggd fastighet är undantagen fastighetsavgift till 15 år. För att öka byggandet av student och ungdomsbostäder ska byggreglerna för dessa bostäder ses över samtidigt som innovativa lösningar för studentboenden ska stödjas. Nu behöver vi gå vidare och bygga fler bostäder och där behövs ett fortsatt aktivt arbete.

 De sämst ställda pensionärerna har fått mer pengar i plånboken, tack vare ett ökat bostadstillägg och en tredje skattesänkning sedan 2006. Vi kristdemokrater hade velat gå längre, men tyvärr var de andra partierna ännu inte beredda till detta.

 Redovisningen innehåller en rad andra handlingskraftiga beslut som talar sitt tydliga språk. Kristdemokraterna levererar och gör skillnad.

 Nu vill vi kämpa vidare för att ytterligare sänka pensionärsskatten, för att familjerna ska få mer tid tillsammans och för att vårdtagare ska få vård snabbare, oavsett vem det är eller vilket landsting de råkar tillhöra.

 För Kristdemokraterna i Lindesberg

 Ingrid Åberg                     Hlödur Bjarnarsson        

 

 Infria vallöften otacksam syssla

■ Tidningen Riksdag & Departement har

granskat den borgerliga regeringens vallöften

från 2010. Sex av tio löften har genomförts.

Intressant är att de ministrar som ligger

sämst till i opinionen, Annie Lööf (C) och

Göran Hägglund (KD), har levererat bra.

Näringsdepartementet har bara ett icke genomfört

löfte. Hägglunds socialdepartement har visserligen

sex löften som inte infriats, men 28 har

infriats och 13 är på gång. Det är uppenbarligen

inte alltid konkret politik som avgör väljarstödet.

Man kan förstå om politikerna undrar vad väljarna

egentligen vill.

Hasse Boström