Motioner


Motion angående båtplatser och gästbryggor i Lindessjön.

Lindesberg kallar sig sjöstaden.

Det finns många i Lindesberg med omnejd som har båt. I förhållande till antal båtar finns det alltför få bryggplatser runt om Lindessjön för att möta upp behovet och i realiteten leva upp till epitetet sjöstaden.

Förra sommaren så stod ett 60 tal båtägare i kö för att få en båtplats i Lindesjön.

Nu när Gröna bron ska tas bort föreslår KD att man undersöker möjligheten att förlänga Libos bryggor för att bättre möta upp behovet av båtplatser. Ett ökat antal båtplatser på båda sidor om ån för uthyrning skulle utgöra en mer samlad båthamn/marina.

  • KD föreslår vidare att en förfrågan ställs till den befintliga båtklubben i Lindesberg om intresse finns från deras håll att anlägga en brygga vid platsen.
  • KD föreslår också att tillgången på gästbryggor också bör ses över.

En vacker sommardag befinner sig många båtar ute på Lindesjön.

Idag finns ett fåtal platser där man kan gå iland på för att t.ex. äta eller att göra ärenden på stan.

De få platserna som finns är inte tillräckligt tydligt utmärkta och är för få till antalet.

Med utgångspunkt i ovan förslag skulle Lindesberg bättre leva upp till epitetet sjöstaden.

Kristdemokraterna i Lindesberg  2021-05-25

Markus Lundin                                             Margareta AndergardMOTION ang. Möjligheten för Lindesbergs kommun att inleda ett samarbete med organisationen ”Ung omsorg”.

Organisationen ”Ung omsorg” är en organisation som vill skapa meningsfulla möten mellan generationer och samtidigt ge unga en utvecklande start i arbetslivet.

För de äldre vill man med ungdomlig energi ge det lilla extra och ge en meningsfull vardag och social gemenskap genom t.ex promenader med rullstol, högläsning ur dagens tidning, spela spel m. m eller bara umgås.

För de unga kan det bli det första extra jobbet som erbjuder möjligheter att utvecklas både som individ och som ledare.

Målet är att vara en naturlig språngbräda ut i arbetslivet och att ungdomar ska bli intresserade av och engagerade i välfärdsfrågor framöver och med nya, fräscha ögon vill organisationen vara en del av lösningen på framtidens väl-färdsutmaningar genom att göra äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida karriär- och yrkesval.

Ung omsorg står för rekrytering och utbildning av ungdomarna och står också för ersättningen enl. kommunals rekommendationer, i dagsläget 76:-/tim (för högstadieungdomar), ordnar med teamledare som leder resp team på “sitt” boende. Organisationen skriver ett avtal med kommunen som får betala för att man köper in tjänsten (hur mycket beroende på hur stor verksamheten  blir). Dom kan komma  och informera om verksamheten om man vill.

Med stöd av ovanstående föreslår KRISTDEMOKRATERNA att

Lindesbergs kommun undersöker möjligheterna att likt många andra kommuner inleda ett samarbete med organisationen ” Ung omsorg”.

Lindesberg den 2020-10-19

Markus Lundin                                             Margareta AndergardMotion ang. Alla elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa

Bakgrundsbeskrivning

Region Örebro Län (RÖL) består av 12 olika kommuner i varierande storlek. Många av dessa kommuner är små och behoven av medicinsk insats inom ramen för elevhälsa, i det här fallet skolläkare, varierar i relation till kommunstorlek. Litenheten och det medföljande begränsade, men lika behövliga behovet av skolläkare i en liten kommun gör ofta tillsättning av en tjänst problematisk.

I Örebro kommun, som är en av regionens större kommuner, har man hittat en lösning på problemet.

KNÖL-kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors utgör fyra av regionens 12 kommuner. De har i vissa frågor idag en samverkan och/eller ett samarbete i specifika frågor.

Medicinsk elevhälsa möjliggör bland annat:

Hälsofrämjande arbete
Läkarmottagning
Del i skolornas elevhälsoarbete
Medicinska utredningar
Del i skolornas arbetsmiljöarbete
Samverkan med vårdnadshavare/elev interna och externa aktörer

Förslag

Kristdemokraternas anser att Lindesbergs elever såväl som hela regionens elever borde erbjudas likvärdig tillgång till medicinsk elevhälsa och föreslår därför kommunfullmäktige att utreda

Möjligheten för ett gemensamt tillämpningsbart avtal för KNÖL-kommunerna med utgångspunkten att KNÖL-kommunerna ska kunna använda kompetens som är anställd inom regionen, som skolläkare i kommunernas medicinska elevhälsa.
Möjligheterna för ett gemensamt tillämpningsbart avtal för regionens alla kommuner med utgångspunkten att kommunerna ska kunna använda kompetens som är anställd inom regionen, som skolläkare i kommunernas medicinska elevhälsan.
.
Kristdemokraterna i Lindesberg  2019-06-10
Markus Lundin                                      Margareta AndergardMotion ang. sommarvistelse för ensamma äldre.

Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem som det har talats ganska lite om.        Men forskning visar att risken för att drabbas av demens, depression, hjärtinfarkt och strokeökar när kroppen i ensamhetens sällskap utsätts för kronisk stress.

Ensamheten förkortar våra liv.

Ensamheten påverkar också samhällsekonomin. Forskning visar att ensamhet hos äldre medför extra stora vård-och omsorgskostnader.

Nu är det dags att göra det till en högt prioriterad uppgift för Lindesbergs kommun att hjälpa till att bryta den ofrivilliga ensamheten hos äldre.

Därför föreslår Kristdemokraterna att kommunen i samarbete med föreningar och organisationer

erbjuder äldre ensamma en chans till några dagars vistelse på en naturskön plats där man kan träffa nya vänner och delta i olika aktiviteter och program med fokus på hälsa och livskvalité vilket på sikt kan leda till ökad psykisk och fysisk god hälsa.

Kostnaden får deltagarna stå för själva (helt el delvis) (sponsorer ??) I priset bör ingå buss, mat, boende och aktiviteter.

För Kristdemokraterna i Lindesberg

Till kommunfullmäktige i Lindesberg

2019-05-20 Markus LundinMotion ang. hållbar konsumtion.

För att öka kunskapen och  intresset för återanvändning/återbruk och inspirera till merhållbar konsumtion och få fler saker att leva ett liv till, föreslår vi att Lindesbergs kommun tillsammans med Röda Korset, Erikshjälpen, fritidsbanken och andra aktörer  inom området anordnar en mässa om återanvändning och second hand.

Man kunde det anordnas programpunkter som t.ex. föreläsningar av någon kunnig inom området, någon som visar hur man gör om saker , mannekänguppvisning (gymnasielever kan engageras) och försäljning m.m.

Till kommunfullmäktige i Lindesberg

2018-11-01 Markus Lundin  Margareta AndergardMotion

Lokalproducerade livsmedel till vård, skola och omsorg

Livsmedelsmarknaden i Sverige domineras av importerade varor till låga priser. Konsumenterna frestas att enbart se till priset på exempelvis griskött. Kommunernas upphandling till vård, skola och omsorg går ofta efter samma bedömning. Vi har i Lindesbergs kommun fortfarande en levande landsbygd med gårdar som producerar mjölk, kött och spannmål i enlighet med Sveriges högt ställda krav på djurhållning, användandet av läkemedel och bekämpningsmedel.

 Kristdemokraterna i Lindesberg anser att det är en dubbelmoral att köpa exempelvis. importerat griskött från länder där köttet produceras med metoder som inte är tillåtna i Sverige. I närliggande länder i Europa är förekomsten av antibiotika i grisköttet tre gånger större till hela 15 gånger större än i Sverige. Även spår av tillväxthormoner kan finnas i importerat kött. Vi är dessutom emot att livsmedel och färdigmat transporteras långa sträckor.

En kommun som tagit ett steg i tänkandet med lokalproducerat är Lidköpings kommun. Kommunen har skrivit in i upphandlingen att grossisten ska kunna köpa in lokala råvaror under säsong vilket också har stöd i såväl förvaltningsrätten som kammarrätten.

 

Om det närproducerade tänkandet får slå igenom i Lindesbergs kommun resulterar det i att:

  •  vi får mer kvalitet och hälsosam mat i vård, skola och omsorg
  • våra bönder orkar fortsätta med sina jordbruk med mindre risk för utslagning
  • flera arbetstillfällen skapas i Sverige inom jordbruket
  • omtanken om husdjuren får ökat fokus
  • transporterna kan minska avsevärt med en positiv miljöpåverkan

 Kristdemokraterna i Lindesberg föreslår därför att Lindesbergs kommun i största möjliga utsträckning inhandlar lokalproducerade livsmedel till tillagningsköken för vård, skola och omsorg.

   För Kristdemokraterna i Lindesberg

                                        Ingrid Åberg                                                          Sven Öberg

 

         Till kommunfullmäktige i Lindesberg  2014-03-05            MOTION

           Parkeringsplatser för bil med husvagn.

 Vi vill att personer med husvagnar skall stanna till i Lindesberg, då  behövs det plats att stanna på. Sommaren närmar sig med stormsteg.

Lämpliga  parkeringsplatser i kvarteret Bulten utmed Banvägen. Sätt upp skyltar om detta så att husvagnsägarna hittar dit.  Närhet till centrum och handeln. 

Det är inte tänkt för övernattning/ camping. Skyltar skall tala om hur det fungerar och ev  markering av platser.

OBS!  Inte den del som är tänkt till försäljning för en ny vårdcentral.

 Kristdemokraterna i  Lindesberg föreslår att:

 Kommunen anordnar parkeringsplatser för dessa gäster eventuellt kommande kommuninvånare.

 För Kristdemokraterna i Lindesberg 

Ingrid Åberg, ordförande 

Till  Kommunfullmäktige i Lindesberg

Motion

Bygg om Mosebacke i Vedevåg till lägenheter för ungdomar och äldre.

Behovet av lägenheter för ungdomar är stort i kommunen.

Vi kämpar för vårt gymnasium Lindeskolan, där byggdes för något år sedan ett elevhem. Det är fullt. Flera elever önskar bosätta sig i kommunen efter genomförda studier, men vi har inga bostäder att erbjuda dem. Nya elever önskar att få studera på Lindeskolan från andra kommuner, men vi har inga bostäder till dem heller.

 Akut behov av nya ungdoms-lägenheter till höstterminen 2013.LIBO har en fastighet som stått tomt i flera år Mosebacke i Vedevåg.Den fastigheten är utmärkt att bygga om för mindre lägenheter dels till ungdomar, dels till äldre som önskar lämna/flytta från sina hus men ändå vara kvar i Vedevåg.Bra bussförbindelser finns under dag/kvällstid varje timma i båda riktningarna Lindesberg – Vedevåg.

Ett plus för en fastighetsägare är att erbjuda sina hyresgäster att hyra en bil för kortare eller längre tid (timmar).Att hyra en lägenhet på Mosebacke i Vedevåg kan vara ytterligare ett plus om man t ex har arbete i Örebro eller Arboga, med bra buss/tåg-stopp.

Kristdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom denna motion, med ombyggnad av klara lägenheter på Mosebacke inför skolstarten 2013.

Ingrid Åberg ordf KD, Lindesberg                                       130218 

Till Kommunfullmäktige i Lindesberg

 MOTION OM FRITT VAL I ÄLDREOMSORGEN

 Att själv få bestämma över sitt eget liv borde vara en självklarhet, men när du blir gammal är det kommunen som bestämmer över dig. Här i Lindesberg till exempel är det enbart kommunen som erbjuder äldreomsorg och därmed bestämmer hur du ska bo, när du ska få mat och vad du ska äta och hur ofta du ska få hjälp med allt från inköp till din personliga hygien. Men det behöver inte vara så. I två tredjedelar av Sveriges kommuner studerar man just nu möjligheten att införa Fritt Val under det här året.  Har socialnämnden av Socialdepartementet ansökt om bidrag för att utreda möjligheten att införa Fritt val i Lindesberg och den här motionen vill vara ett stöd för Socialnämnden att ta det rätta beslutet.

Vi kristdemokrater anser att äldre måste få större möjligheter att påverka sin vardag. Först och främst handlar det om var jag ska bo när jag blir äldre. Och om jag behöver hjälp, vem ska ge mig hjälp och hur ska hjälpen vara utformad? Det är alltför många äldre som berättar om att de känner sig ängsliga dagligen, för att de inte vet vem det är som kommer hem till dem och ska hjälpa till med de mest grundläggande saker. Och det handlar inte bara om att välja – det handlar förstås också om att välja bort. Det ger trygghet när jag kan påverka min situation.

Med Fritt Val i äldreomsorgen kommer människan i centrum, när man genom sitt eget val kan påverka både innehållet och utförandet. Kommuner som haft Fritt valsystem kan vittna om en ökad lyhördhet hos leverantörerna. Såväl kvalitet som effektivitet har förbättrats.

Varför ska politiker göra valet åt kommunens äldre? Genom den nya lagen om valfrihetssystem kommer inte längre de stora upphandlingarna av hemtjänst och äldreboenden där det enbart finns en vinnare att finnas kvar. I det nya systemet är det de äldre och deras anhöriga som gör valet åt sig själva. Priset var avgörande i det gamla systemet. I det nya fastställs ett pris, lika för alla. Det betyder att den som levererar bäst kvalitet får fler kunder. Och därmed förflyttas makten från politikerna till medborgarna.

Det måste bli ett slut på att göra sig till överförmyndare över de äldre och att ta sig rätten att bestämma hur de ska tas om hand över deras huvuden. För oss kristdemokrater är det en hjärtefråga. För människan är det väsentligt att ha inflytande över sitt eget liv – hela livet.

 Därför föreslår Kristdemokraterna

 att fullmäktige intar en positiv hållning till införandet av Fritt val i äldreomsorgen och ger i uppdrag åt Socialnämnden att genomföra detta.

 Lindesberg   18 februari 2013

  Ingrid Åberg                                               Hlödur BjarnarssonMOTION

Till Kommunfullmäktige i Lindesberg

Gör Stadsskogsskolan till ett modernt äldrecentrum.

När Stadsskogsskolan ska ersättas av en ny skola kan man fundera över vad de övergivna lokalerna ska användas till.

Vi Kristdemokrater anser att läget med fin natur och fina promenadvägar, en-planshus med stora och rymliga lokaler skulle lämpa sig mycket väl för ett äldrecenter. Här skulle kunna finnas olika boenden, lägenheter, demensboenden, trygghetsboenden m.m.

Lokaler för gymnastik, arbetsterapi, olika sysselsättningar, gemensam matsal, lokaler för personalkonferens/utbildning, cafeteria, kiosk m.m skulle kunna rymmas.

Om inte beslut redan vore taget för placering av en äldremottagning skulle det vara perfekt

att placera även den där.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att snarast utreda möjligheterna

  • att omvandla Stadsskogsskolan till ett äldrecentrum

Lindesberg 2016

För Kristdemokraterna

Ingrid Åberg                              Hlödur Bjarnason            Sven ÖbergTill kommunfullmäktige i Lindesberg

Motion

 

Högre kvalitet inom äldreomsorgen utan ökade kostnader i ett helhetsperspektiv

I nuläget vittnar anhöriga till personer inom äldreomsorgen liksom de som arbetar inom den verksamheten att det i mångt och mycket handlar om förvaring i stället för vård och omsorg. De ledande politiker som pratar om att ge mer och bättre vård och omsorg samtidigt vill spara inom vård och omsorg. Hur går detta ihop?

Det är många som idag inte har ett jobb att gå till. Kristdemokraterna i Lindesberg föreslår därför att arbetsuppgifter inom äldreomsorgen såsom städning, tvätt, servering av mat och disk i framtiden utförs av personer som saknar utbildning eller ligger långt från arbetsmarknaden.

Ett resultat av detta blir att undersköterskorna får mer tid att i vardagen aktivera/stimulera och vara sociala med de äldre. Det blir således både mer kvalitet och mer tid i äldreomsorgen. En annan effekt som kan uppstå är minskad medicinering och positiv påverkan på sjukdomsbilden för den enskilde.

Kostnaden för detta sett i ett helhetsperspektiv blir sannolikt inte så hög då flera personer kommer i arbete i stället för att vara beroende av bidrag och försörjningsstöd. Samhällsekonomiskt och socioekonomiskt borde det visa en vinst då alla berörda (boende, anställda och arbetslösa) får en bättre kvalitet i sina liv.

Kristdemokraterna i Lindesberg föreslår att äldreomsorgen med hänvisning till ovanstående utökas med mer resurser genom att personer som är arbetslösa och/eller ligger långt från arbetsmarknaden anställs inom äldreomsorgen för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning.

 

För kristdemokraterna i Lindesberg, 2016-09-15

Ingrid Åberg     Hlödur Bjarnasson   Sven Öberg 

Till kommunfullmäktige i Lindesberg

Motion

 Intresset för närodlade livsmedel ökar stadigt. Många är intresserade av att odla egna grönsaker och blommor men har ingenstans att göra det på. Nu har många som haft villa och trädgård och varit vana vid att kunna odla flyttat in i lägenheter och en kolonilott kan säkert vara ett komplement till lägenhetsboende. Många har en önskan att komma närmare naturen och umgås med andra odlingsintresserade.

Kolonilotter ökar andelen närodlade livsmedel, främjar hälsa och friluftsliv, tar till vara kreativitet och kunskap.

Det handlar också om ett hållbart bruk av naturresurser, minskar vår påverkan på miljön och gynnar biologisk mångfald.

Det finns också sociala och ekonomiska vinster att göra.

Kan användas i utbildning och är också integrationsskapande.

Ett kolonilottsområde bör vara utrustat med sommarvatten samt någon form av servicebyggnad med toalett, kök och förråd.

Kristdemokraterna föreslår därför att kommunen verkar för attmark iordningställs för tillhandahållande av kolonilotter med byggrättalt. utvecklar de områden som redan finns.

Lindesberg 2016-11-29

För Kristdemokraterna

Ingrid Åberg               Hlödur Bjarnason            Sven Öberg