• Budget 2016 – För en god ekonomisk hushållning

  Foto: Emma Brandt/Alliansen Motala - 20151002_budget2016_image_15
  I dag presenterade Alliansen Motala sin skuggbudget för 2016 med plan för 2017-2018.

  – Framförallt vill vi stärka och utveckla det som lagstiftningen kräver av Motala kommun, såsom skola och omsorg. Vår ambition är att skapa goda förutsättningar för kärnverksamheten och samtidigt ta långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi. Vi har inte med en skattehöjning i vårt budgetförslag, berättar Nils-Ingvar Graan gruppledare för Kristdemokraterna.

  Till följd av den ekonomiska situationen präglas budgetförslaget av nytänkande och återhållsamhet.

  – Med en växande pensionsskuld på över 1 miljard, en stigande investeringsskuld och eftersatt beläggnings- och fastighetsunderhåll kommer kommunen – om man fortsätter på den inslagna vägen – att få en ekonomi i fritt fall, säger Nya Moderaternas oppositionsråd Caroline Unéus. Vi måste tänka om och tänka nytt för att behålla den investeringstakt vi är vana vid fortsätter Unéus.

  Den största och högst prioriterade investeringen för 2016, 2017 och 2018 är Västerskolan, en ny F9-skola som ska byggas om och byggas till på befintliga Mariebergsskolan har lyfts ur Alliansens budgetförslag.

  – Västerskolan är fortfarande den högst prioriterade investeringen, men Motala kommun har inte råd att investera 155 mkr i dagsläget. Vi föreslår därför att skolan externfinansieras med hjälp av entreprenörer och näringsliv. Kommunen behöver således inte stå för investeringen, men vi betalar fortfarande driftskostnad till fastighetsägaren, säger Centerpartiets gruppledare Jan Arvidsson.

  Nämnderna står inför tre återhållsamma år där man måste tänka nytt för att effektivisera verksamheten. Allianspartierna välkomnar privata initiativ inom såväl äldreomsorgen, skola och annan verksamhet som drivs i kommunal regi idag för att få ner kostnaderna och erbjuda Motala kommuns invånare högre kvalitet på välfärdstjänster. Politiska prioriteringar måste tas inom ram.

  – Samtliga politiska prioriteringar som föreslås kommer leda till högre kvalitet på den kommunala verksamheten och leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Vi föreslår bland annat att Motala kommun ska börja utnyttja de GIS-system man tidigare investerat i, lägga ut viss verksamhet på externa utförare och införa en personalförvaltning. Vi vill dessutomskapa förutsättningar för samtliga barn i Motala kommun att klara kunskapsmålen i skolan och arbeta förebyggande för att förhindra att barn och ungdomar faller mellan stolarna genom att återinrätta SU-grupper för låg- mellan- och högstadiet, säger Kjell Fransson gruppledare för Folkpartiet.

  Motala kommun har ett högt investeringsbehov, men alla önskemål från förvaltningarna medges inte i budget. I budgetförslaget uppgår investeringar till 213,818 mkr, vilket innebär en lånefinansiering på knappt 54 mkr varav 10,45 mkr är lönsamma investeringar.

  > Budget 2016 – För en god ekonomisk hushållning

  Kontakt:
  Caroline Unéus, oppositionsråd (M), 070-511 98 55
  Nils-Ingvar Graan, gruppledare (KD), ​070-516 01 04
  Kjell Fransson, gruppledare (FP), 070-360 95 47
  Jan Arvidsson, gruppledare (C), ​070-634 91 39

  Alliansen Motala

  Källa: www.alliansenmotala.se/?p=2206