• Ett tragiskt beslut för barnen

  MVT Debattartikel
  Foto: Skärmdump från MVT.se - 20150529_mvt_debatt

  Så var då beslutet om Villa Ekenäs taget av bildningsnämnden och socialnämnden. Det blev tyvärr som vi befarade, Solidariskt Motala fullföljde sina planer sedan länge att lägga ned Villa Ekenäs i sin nuvarande form. Trots att elever, föräldrar, personal, pedagoger och socialarbetare utanför kommunen och en samlad opposition har vittnat om en mycket bra verksamhet för de barn som det berör.

  Vi i Allians för Motala har försökt påverka majoritetspartierna på olika sätt in i det sista, men vi har mötts av en kompakt tystnad. Ingen har velat ta någon diskussion eller prövat sina argument mot våra. Vad vi förstår så är ett av deras argument att det skulle vara skadligt, eller rent av olagligt, för barnen att vistas en längre tid på Ekenäs. Verkligheten har ju visat på det motsatta.

  Genom att barnen har fått starta om med ny anknytning i en lugn skolmiljö där de fått inhämta kunskaper i deras egen takt och i en läkande omgivning, har de blivit så stärkta att fyra av fem barn kan återgå till sina ordinarie skolklasser med en fungerande skolgång. 80 procent är ett mycket bra utfall, för liknande skolor i övriga Sverige är motsvarande siffra i genomsnitt 50-60 procent. Framgångsfaktorer har bl a varit en mycket väl fungerande personalgrupp med hög kompetens och lång erfarenhet som därmed har kunnat hantera komplexa situationer. Denna resurs kommer nu att splittras.

  I beslutet ligger också att så tidigt som möjligt kunna identifiera barn med särskilda behov. Den delen ställer vi oss helt bakom. Vi har inget emot att man ökar samverkan mellan Båten, SU-gruppen på Ekenäs och externa aktörer såsom barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen. Detta för att så tidigt som möjligt kunna identifiera och sätta in de rätta åtgärderna för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller andra liknande svårigheter. Vi anser också att man kan pröva de föreslagna teamen som ska ambulera mellan skolorna.

  Vi ville också att Villa Ekenäs skulle få fortsätta i sin nuvarande form, då vi är övertygade om att det alltid kommer att finnas barn som behöver extra stöd utöver vad som erbjuds i den ordinarie klassen. Det skulle de ha kunnat få även i fortsättningen om Villa Ekenäs hade fått vara kvar.

  Beslutet att avveckla Villa Ekenäs i sin nuvarande form är i första hand tragiskt för de drabbade barnen och deras familjer. Men det är en förlust även i en vidare mening, då det förmodligen kommer att vara ännu svårare att attrahera duktiga och engagerade lärare och annan skolpersonal till kommunen, med tanke på hur detta ärende har hanterats av Solidariskt Motala.

  Alliansen Motala
  Caroline Unéus (M)
  oppositionsråd

  Kjell Fransson (FP)
  gruppledare

  Jan Arvidsson (C)
  gruppledare

  Nils-Ingvar Graan (KD)
  gruppledare

  Källa:
  www.mvt.se/asikter/debatt/ett-tragiskt-beslut-for-barnen-11078880.aspx
  www.alliansenmotala.se/?p=2014