Nu måste platserna utökas

ID-10057568

Det brådskar med att skapa en hållbar situation på Stockholms förlossningskliniker. Vi kan inte ha en situation där säkerheten för barn och mammor hotas. Inom kort kommer vi båda att föda barn. Att vara gravid innebär en tid av förväntningar och förhoppningar, men med den situation som nu råder i Stockholm känner vi också av en viss oro. Just nu funderar vi över om vi kommer att bli skickade till Uppsala, Västerås, Eskilstuna eller rentav Sundsvall när det är dags för förlossning. Många blivande Stockholmsmammor är i samma situation. Rummen är dessutom ofta så fullbelagda att det inte finns plats för pappa/partner, trots att det första dygnet med en nyfödd är en stor och omvälvande händelse. Att inte ha den andra föräldern vid sin sida kan upplevas som en besvikelse och en stor förlust.

Vi är enormt tacksamma gentemot de barnmorskor som varje dag gör hjälteinsatser inom förlossningsvården på de sex BB som finns runt om i Stockholms läns landsting. Dessa kvinnor och män gör en enorm insats för att barnen ska få en så bra start i livet som möjligt. Under våren har barnmorskor runt om i Sverige tagit initiativ till demonstrationer för bättre villkor, bland annat utanför landstingshuset i Stockholm. Vi sympatiserar med deras anspråk. Deras krav är inte orimliga. De vill kunna gå på toaletten, vara säkra på att det finns personal till födande kvinnor och ha möjlighet till lunchrast under sitt arbetspass. Barnmorskorna har en ansträngd situation och en arbetsmiljö som i de flesta andra yrken hade varit oacceptabel. De som arbetar inom förlossningsvården har rätt till en säker och trygg arbetsmiljö.

De satsningar som alliansen i Stockholms läns landsting presenterat i sin budget för nästa år räcker inte när situationen är så här kritisk. Därför skulle vi vilja uppmana våra alliansvänner i landstinget att utöka antalet förlossningsplatser. Med den befolkningsutveckling vi har i länet är detta helt nödvändigt. Vi vill att landstingspolitikerna omgående fattar ett beslut om att förlossningar får ske även vid Sophiahemmet och vid S:t Görans sjukhus.

Det har pratats om en ny förlossningsklinik vid S:t Görans sjukhus i åratal, men ingenting har hänt. Det är dags att dessa tankar och idéer realiseras så att vi ser resultat i faktiska vårdplatser.

CAROLINE SZYBER (KD)
Riksdagsledamot, distriktsordförande
Stockholms stad

ELLA BOHLIN (KD)
distriktsstyrelsen Stockholms stad

Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)

Fira 1:a Maj i Uppsala

– Socialdemokraterna kräver allmän förskola för två-åringar och hotar att skrota vårdnadsbidraget. Folkpartiet vill ha allmän förskola från ett års ålder 30 timmar i veckan. Vi behövs verkligen i dag, ett parti som vill ge makten tillbaka till föräldrarna – och är högljudda om det!

Det säger Mikael Oscarsson inför årets Första maj-demonstration. I år är det nionde gången Uppsala-distriktet inbjuder till Familjemanifestation på Första maj.

– Vi vet att vi göra skillnad. Genom åren har vår marsch synts i riksmedia, och vi har också varit med och utformat partiets egen familjepolitik, säger Mikael.

Temat för årets manifestation är ”Familjen först”. Det pekar på att familjen och dess frihet är första prioritet för Kristdemokraterna, men också att det därefter följer något på andra plats, på tredje plats osv.

I år kommer något av gräddan av tidigare års talare att medverka. Louise Hallin, känd från Sveriges radios Knattetimmarna och från TV4, kommer med ett tydligt budskap om vikten av ett generösare vårdnadsbidrag. Marcus Birro ställer sig i år på andra sidan bordet och blir konferensier och utfrågare. Dessutom Första maj-debuterar tv-journalisten Lars Adaktusson, som nyligen tillkännagav sin kandidatur för Kristdemokraterna i EU-valet 2014.

– Men det är ingen klyscha när jag säger att allra viktigast är alla deltagare som var och en bidrar till att göra vår manifestation till den största i Uppsala. Då får vi genomslag. Därför behövs just du på Första maj i Uppsala, avslutar Mikael Oscarsson.

Skolavslutningar bör kunna hållas i kyrkan

Inför varje skolavslutning dyker den vanliga debatten upp – är det lämpligt att fira skolavslutningar i kyrkan? Det kan räcka med ett par upprörda föräldrar och skolor tvingas flytta firandet från vackra kyrkor till trista aulor.

Detta även om de allra flesta elever och föräldrar uppskattar traditionen.

Skolverkets tolkning av skollagen går ut på att man kan fira högtider i kyrkan så länge de töms på sitt religiösa innehåll; undantaget är om man kan hävda att de har blivit ”tradition”. Gränsdragningen förblir oklar. Och om skolavslutningarna i kyrkan ifrågasätts borde Skolverket i konsekvensens namn ha synpunkter på elevernas årliga firande av det kristna helgonet Sankta Lucia?

Grunden till diskussionen om skolavslutningar finns i skollagens sjätte paragraf, som lyder ”Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell”. Till detta vill Kristdemokraterna lägga: ”Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna”.

Med denna förändring säkrar vi att beslutet får fattas på den nivå där det hör hemma: På den en-skilda skolan. Rektorer, lärare och föräldrar måste få förtroendet att själva avgöra var och hur de ska fira skolavslutningar.

I Sverige spelar de kristna högtiderna en odiskutabelt viktig roll för vårt kulturarv och vårt sätt att leva idag. I generationer har svenska elever firat högtider i olika kyrkor. De allra flesta elever tycker att skolavslutningarna är en mysig och vacker tradition. Den som är trygg i sitt eget kulturarv, är också öppen att möta andra kulturer och traditioner.

Skolan har betydligt större utmaningar än att analysera om skolelever ska få sjunga ”Nu tändas tusen juleljus”. Nej, vi ska fokusera på antimobbning, god arbetsro och höjd status för lärare istället för att ägna oss åt denna löjliga diskussion varje år!

Ella Bohlin KD Norrmalm

Pulicerad den 25 december i Mitt i Vasastan

Skapa en fond som stöttar barn

Rent statistiskt riskerar en knapp åttondel av alla sexåringar som börjat skolan i Stockholm i höst att hamna i utanförskap. Detta leder inte minst till mänskligt lidande, men även till stora ekonomiska kostnader för samhället.

Vi behöver ha bättre framförhållning när det gäller att i ett tidigt skede hjälpa ungdomar som riskerar att få sociala problem och fara illa.

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att Stockholms stad startar en social investeringsfond med fokus på barn och ungdomar. Denna typ av fonder har redan införts i flera kommuner. Fondens medel ska användas för att stödja de barn och unga som löper störst risk att få sociala och hälsomässiga problem i framtiden.

Fonden ska finansiera en rad olika satsningar, det kan till exempel handla om stöd till familjehemsplacerade barn, förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro, trainee för nyanlända, praktikplatser och jobb för personer med funktionsnedsättning och stöd till de som hoppar av gymnasiet.

Genom tidiga åtgärder med stöd i familjer, förskola och skola minskar vi risken att ungdomar hoppar av skolan, blir långtidsarbetslösa, fastnar i drogmissbruk, kriminalitet eller får psykiska sjukdomar.

En socialfond kan hjälpa till att skapa ett varmare och mänskligare Stockholm där vi ser våra barn och unga i tid.

Ella Bohlin, ordförande KD Norrmalm

Insändare publicerad i Mitt i Vasastan den 18 september 2012

 

 

Samtalskväll om kvalitet i förskolan – bör maxtaxan indexjusteras?

Onsdagen den 13 juni arrangerade Kristdemokraterna på Norrmalm tillsammans med Barnverket och Sveriges fristående Förskolor ett samtal om kvaliteten i våra förskolor. Det blev ett viktigt samtal om politikens ansvar för bättre kvalitet i förskolan och inte ensidigt fokus på att garantera en plats.

Varje vardag tillbringar över 3200 barn på Norrmalm större delen av sin vakna tid på förskolan. Det är därför en mycket angelägen uppgift för såväl politiker som föräldrar att arbeta för att förskolan ska hålla högsta klass. Barnomsorgspolitiken har dock under de senaste årtiondena i stor utsträckning fokuserat på tillgången till förskola, inte kvaliteten i verksamheten. Resultatet har blivit allt större barngrupper och kvaliteten kommit i andra hand.

Medverkade gjorde Hanna Broberg (M) ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd, Maria Ludvigsson ledarskribent på Svenska Dagbladet, Robert Thorburn från Sveriges Fristående Förskolor samt Gunilla Niss som är förskolepsykolog och har skrivit läromedel om små barn och deras behov i förskolan.

–          Arbetet med de minsta barnen är mycket betydelsefullt och kräver kvalificerade pedagoger. De vuxnas förhållningssätt och kvaliteten i samspelet avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin omgivning, sade Gunilla Niss.

Maria Ludvigsson ifrågasatte maxtaxan och menade att den uppmuntrar många långa dagar på förskolan. Samtalet leddes vidare in på varför maxtaxan inte justeras efter konsumentprisindex. Taxan har stått stilla sedan 2004. Hade taxan justerats upp med inflationen så skulle det bidra till bland annat bättre ekonomi för förskolorna som då kan satsa mer på verksamheten.

Gunilla Niss återvände ofta i samtalet till anknytningsteorin och hur den kan tillämpas och ge stöd i det dagliga arbetet. Stora barngrupper och många vikarier påverkar barns anknytning negativt, de behöver fasta relationer, menade Gunilla. Hon vill se att politikerna ska besluta om ett tak för barngrupperna.

Robert Thorburn slog ett slag för mångfalden hos huvudmän som bedriver förskoleverksamhet. Robert, som nyss gjort ett studiebesök i Tyskland, berättade hur många stiftelser driver förskolor på ideell basis i Tyskland och skulle gärna se fler sådana initiativ i Sverige.

Kristdemokraterna står för en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. Detta arbete kommer fortsätta under hösten.

Kontakta gärna ordförande Ella Bohlin, ella@kristdemokraterna.se om du vill engagera dig politiskt för Kristdemokraterna på Norrmalm!

Låt Stockholm bli mer som New York

Mälarens vatten och de många broarna gör Stockholm till en unik och
vacker stad.Inte konstigt att Stockholm kallas Nordens Venedig. Vårt
nordliga läge gör dock att den ljusa årstiden är ganska kort. Belysning
längs med gator och vägar, på torg och i parker är ett viktigt inslag för
att göra Stockholm ljusare och vackrare. Belysning gör också staden
till en säkrare plats att vistas i. Det finns många exempel på brottsutsatta
offentliga platser som blivit tryggare med belysning och uppfräschning.
Den borgerliga Alliansen i Stadshuset har satsat mycket på en tryggare
och vackrare stad. Byggnader, torn, stränder, skulpturer och kajer
ljussätts. Men det finns mer att önska när det gäller Stockholms broar.
I många andra stora städer runt om i världen väljer man att belysa broar
på olika kreativa sätt för att lyfta fram deras form, prakt och arkitektur.
Västerbron till exempel skulle bli så mycket trevligare med en ny rejäl
satsning på belysning. Denna magnifika bro syns knappt nattetid.
Med LED-teknikens hjälp skulle Västerbron kunna hamna i klass med
Brooklyn Bridge. Även Barnhusbron som förbinder Norrmalm med
Kungsholmen förtjänar ny belysning ovan eller varför inte under bron.
Nu får politikerna överge komplexen och låta sig inspireras av
internationella broar. Mer Brooklyn i Stockholm!

Ella Bohlin, joggande Vasastansbo