Samtalskväll om kvalitet i förskolan – bör maxtaxan indexjusteras?

Onsdagen den 13 juni arrangerade Kristdemokraterna på Norrmalm tillsammans med Barnverket och Sveriges fristående Förskolor ett samtal om kvaliteten i våra förskolor. Det blev ett viktigt samtal om politikens ansvar för bättre kvalitet i förskolan och inte ensidigt fokus på att garantera en plats.

Varje vardag tillbringar över 3200 barn på Norrmalm större delen av sin vakna tid på förskolan. Det är därför en mycket angelägen uppgift för såväl politiker som föräldrar att arbeta för att förskolan ska hålla högsta klass. Barnomsorgspolitiken har dock under de senaste årtiondena i stor utsträckning fokuserat på tillgången till förskola, inte kvaliteten i verksamheten. Resultatet har blivit allt större barngrupper och kvaliteten kommit i andra hand.

Medverkade gjorde Hanna Broberg (M) ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd, Maria Ludvigsson ledarskribent på Svenska Dagbladet, Robert Thorburn från Sveriges Fristående Förskolor samt Gunilla Niss som är förskolepsykolog och har skrivit läromedel om små barn och deras behov i förskolan.

–          Arbetet med de minsta barnen är mycket betydelsefullt och kräver kvalificerade pedagoger. De vuxnas förhållningssätt och kvaliteten i samspelet avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin omgivning, sade Gunilla Niss.

Maria Ludvigsson ifrågasatte maxtaxan och menade att den uppmuntrar många långa dagar på förskolan. Samtalet leddes vidare in på varför maxtaxan inte justeras efter konsumentprisindex. Taxan har stått stilla sedan 2004. Hade taxan justerats upp med inflationen så skulle det bidra till bland annat bättre ekonomi för förskolorna som då kan satsa mer på verksamheten.

Gunilla Niss återvände ofta i samtalet till anknytningsteorin och hur den kan tillämpas och ge stöd i det dagliga arbetet. Stora barngrupper och många vikarier påverkar barns anknytning negativt, de behöver fasta relationer, menade Gunilla. Hon vill se att politikerna ska besluta om ett tak för barngrupperna.

Robert Thorburn slog ett slag för mångfalden hos huvudmän som bedriver förskoleverksamhet. Robert, som nyss gjort ett studiebesök i Tyskland, berättade hur många stiftelser driver förskolor på ideell basis i Tyskland och skulle gärna se fler sådana initiativ i Sverige.

Kristdemokraterna står för en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. Detta arbete kommer fortsätta under hösten.

Kontakta gärna ordförande Ella Bohlin, ella@kristdemokraterna.se om du vill engagera dig politiskt för Kristdemokraterna på Norrmalm!