• Val 2022 – Uppvärdera föräldraskapet!

  Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra.

  Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

  Mer tid för vårdnadshavare tillsammans med sina barn
  Trenden under senaste decennierna är att allt fler små barn tillbringar allt längre dagar på förskola. Skulle du som arbetstagare acceptera krav på mer än åtta timmars arbetsdag? Många små barn tillbringar upp till tio timmar per dag i förskolan. Kristdemokraterna vill uppmuntra och möjliggöra för föräldrar och vårdnadshavare att få mer tid tillsamman med barnen.

  Sänkt skatt för föräldrar
  Vi vill stärka barnfamiljers ekonomi för att öka handlingsutrymmet genom ett jobbskatteavdrag för föräldrar. Avdraget uppgår till 150 kr/månad per förälder. För föräldrar med barn 0–3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa. Med större marginaler kan fler föräldrar välja att gå ned i arbetstid och därigenom få mer tid för familjelivet.

  Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer
  För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill Kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 200 kronor per månad för ett barn, 400 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn.

  Föräldrastöd och familjerådgivning
  Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det kommunen erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift.

  Flexibel föräldraförsäkring
  Familjers förutsättningar och barns behov kan se olika ut. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra den mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor- eller farföräldrar. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.