Länets nya kulturplan snart på plats!

”Ett tredje område i kulturplanen som vi vill lyfta särskilt är just samverkan inom kultur och hälsa som är en viktig del i planen. Kultur stärker välbefinnandet både i förebyggande och läkande syfte och det är viktigt att alla, oavsett hälsa, ålder och livssituation, får möjlighet att ta del av kultur. Att använda det förebyggande arbetets positiva effekter tror vi är bra för hela länet såväl mänskligt som ekonomiskt.”

Det skriver bland andra Malin Silén, KD med anledning av Region Örebro läns nya kulturplan. Läs gärna debattartikeln nedan, tidigare publicerad i Länsposten.

 

För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala. Det är en mänsklig rättighet att ta del av kultur och att uttrycka sig konstnärligt. Kultur är därför ett av Region Örebro läns kärnuppdrag.

Snart har vi äntligen en ny regional kulturplan på plats. I februari 2018 inleddes arbetet med att ta fram planen och genom en dialogprocess under hela året har samtal förts med civilsamhället, länets kommuner, kulturinstitutioner och professionella kulturskapare. I våras gick planen ut på remiss och synpunkter från alltifrån enskilda kulturskapare och kulturinstitutioner till oss politiker och tjänstemän har inkommit och inarbetats.

Region Örebro läns kulturplan 2020-2023 med namnet ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv med kulturen som kraft” är den tredje i ordningen och har en klart tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Den lyfter fram hela regionens mål på ett klarare sätt än tidigare och innehåller tydligare politiska mål och höga ambitioner i hela länet vad det gäller exempelvis demokrati, samverkan samt kultur och hälsa. Varför behövs då en kulturplan?

Kultur är för det första en grundläggande del av människors behov, utveckling och delaktighet i samhället. Att ge alla människor, oavsett var vi bor, oavsett kulturell och social bakgrund en möjlighet till att få tillgång till kultur och skapande är en viktig grundsten i vår demokrati. Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Kulturen hjälper oss att bli hela som människor, och den har ett unikt egenvärde och får inte begränsas till en avgränsad sfär utan måste få genomsyra samhällets alla delar. Det främjar både demokratin och folkhälsan. Samspelet kultur-folkbildning utgör en av förutsättningarna för en lokalt förankrad kultur och stärker demokratin.

För det andra tar den nya kulturplanen fasta på samverkan såväl med utomstående kulturskapare som mellan regionala verksamheter, för att fullt ut ta tillvara kulturens möjligheter. Det handlar dels om enskilda föreningar och initiativ, men också om de regionala kulturinstitutionerna och andra regionala förvaltningar inom olika kunskapsområden. Dessutom är det viktigt att kulturen är levande i alla länets kommuner, från Ljusnarsberg i norr till Askersund i söder.

Ett tredje område i kulturplanen som vi vill lyfta särskilt är just samverkan inom kultur och hälsa som är en viktig del i planen. Kultur stärker välbefinnandet både i förebyggande och läkande syfte och det är viktigt att alla, oavsett hälsa, ålder och livssituation, får möjlighet att ta del av kultur. Att använda det förebyggande arbetets positiva effekter tror vi är bra för hela länet såväl mänskligt som ekonomiskt.

I oktober beslutar regionfullmäktige om den slutliga fyraårsplanen och vi ser fram emot att arbeta vidare med den nya kulturplanen i hela länet!

 

Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Region Örebro län

Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Region Örebro län

Malin Silén (KD), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Region Örebro län