Det görs inte nog för pensionärer!

Lars O Molin, Seniorförbundets ordförande i länet

 

 

 

 

 

 

 

Borttagande av skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer går för långsamt. Regeringen planerar att den ska vara borttagen först 2020. Kristdemokraterna menar att det ska göras redan 2018. Redan i december 2016 föreslog Kristdemokraterna att pensionärsskatten skulle tas bort helt. Säkerligen är regeringen pressad av det beskedet, men den är långsam.

Sammanhållning och tillit är grundläggande för samhället. Skatterna behöver vara legitima för att inte tära på tilliten. Då är det viktigt att komma ihåg att pension är uppskjuten lön och inte ett bidrag. Nu är det hög tid att slopa pensionärsskatten! Pensionärer ska inte betala högre skatt än löntagare!

Lars O Molin, Ordförande i Kristdemokraternas Seniorförbund i Örebro län

Artikeln är den 21 september även publicerad i Nerikes Allehanda.

Nomineringsmöte i Örebro

Under kvällen tisdag den 5 september samlades ett 50-tal personer på Centrumgården i Örebro centrum för att lyssna till kandidater till Regionfullmäktige och Riksdagen. De 7-8 toppkandidater som är nominerade till regionlistan berättade om sin bild av en kristdemokratisk politik för en framgångsrik utveckling i länet.

De nio nominerade kandidaterna till riksdagen berättade om sina tankar för att bidra till att positivt Sverige efter en alliansseger vid nästa års val.

Lars-Axel Nordell meddelar att han inte kandiderar till riksdagen

Lars-Axel Nordell har meddelat partidistriktets nomineringskommitté att han inte avser att kandidera för ytterligare en mandatperiod i riksdagen.

– Det har varit en förmån att ha fått företräda Kristdemokraterna först som oppositionsråd i landstinget under många år och sedan som riksdagsledamot från januari 2009.

– Självfallet var regeringstiden särskilt spännande men det är lika angeläget att vara pådrivande i oppositionsställning. Både att få lyfta våra hjärtefrågor och frågor som är viktiga för hemmavalkretsen. Nu i september kommer jag att lägga nio motioner med fokus på Örebro län.

 

Läs mer

Lös lärarbristen tillfälligt med seniorer

Debatt i NA 2017-08-21

I dessa dagar börjar skolan och bara på Arbetsförmedlingen finns det idag drygt 2 500 annonser om lärarjobb i Sveriges kommuner att söka. Lärarbristen är akut i hela landet, vilket drabbar både eleverna och indirekt hela samhället. Om det inte finns tillräckligt med lärare för själva lektionerna finns det förmodligen inte heller någon som kan ta hand om barn som blir mobbade eller stötta de som har svårt att följa med i undervisningen.

Vi kristdemokrater har länge arbetat för att det ska skapas fler vägar in i läraryrket, där personer med akademisk utbildning och erfarenhet från andra yrken via en ettårig vidareutbildning ska kunna läsa in lärarbehörighet.

Men vi menar också att äldre lärare har mycket att tillföra skolan, inte minst i detta läge. För att skapa större incitament för skolor – och andra arbetsgivare – att anställa fler äldre vill vi ta bort den särskilda löneskatten för äldre som jobbar vilket minskar kostnaden för att anställa personer över 65 år. Vi vill också sänka åldersgränsen för dubbelt jobbskatteavdrag till 64 år så att fler äldre väljer att arbeta kvar något år extra.

Samhället behöver göra det enklare för äldre som vill jobba, speciellt nu när de behövs. Inte minst i skolan. Vårt samhälle behöver erfarenheten hos många äldre lärare!

Bo Rudolfsson (KD),
kommunalråd i Laxå kommun och mellanstadielärare

 

 

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Lars O. Molin, ordförande i Kristdemokraterna Örebro

Pressmeddelande
14 juni 2017

Kristdemokraterna i Örebro:

”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!”

– Läget i Afghanistan är mycket allvarligt. Utvisningarna till Afghanistan måste därför stoppas. Det vilar ett tungt ansvar på regeringen (S och MP) och Migrationsverket att tillse att så sker, säger Lars O. Molin, ordförande för Kristdemokraterna i Örebro.

Varje dag får vi rapporter om unga ensamkommande barn och unga vuxna som ska utvisas till en oviss och omänsklig framtid. Många av dessa är hazarer, som är en shiamuslimsk folkgrupp som länge varit utsatta för svår förföljelse. Talibanerna, som är sunnimuslimer, tvingade under 90-talet många hazarer till flykt till Iran. Att utvisa de unga ensamkommande till Afghanistan, där de ofta saknar släktingar är obarmhärtigt.

Många asylsökande från Afghanistan har under sin vistelse i Sverige omvänt sig till kristendomen. Ett återvändande till Afghanistan innebär med stor sannolikhet att de kommer att utsättas för förföljelse. De riskerar till och med att mista livet för sin nya tro. Läs mer

Småskalig vattenkraft behöver få ett andrum

Många småskaliga vattenkraftsproducenter riskerar konkurs på grund av att de varken har råd att avveckla sin verksamhet eller genomföra de åtgärder som länsstyrelserna kräver. Detta som en följd av ett utslag i Mark- och Miljööverdomstolen 2012, som innebär en ny praxis för tillämpning av den då 15 år gamla Miljöbalken. Länsstyrelserna tvingar nu dammägare att investera mångmiljonbelopp för att återställa den ursprungliga miljön, även då dessa åtgärder medför omfattande skador på kulturmiljö, jordbruk och tredje man.

Det skriver Lars-Axel Nordell (KD) i dagens NA.

Läs mer

Säkra barnens sjukvård

Under våren har det rapporterats om att det är så många stängda intensivvårdsplatser för barn i landet att barnen skickas utomlands för vård. Att vårdplatserna är stängda beror främst på att det i landet är brist på barnsjuksköterskor med erfarenhet av vård av svårt sjuka barn.

Allt fler barn räddas vid tidig födsel och från svåra sjukdomar. Därmed ökar behovet av sjukvård och av kompetent och erfaren personal.

Utbildningen för barnsjuksköterskor är idag främst inriktad mot hälsovård och barnets utveckling snarare än vården av ett sjukt barn. Kunskap inom området sjuka barn uppnås främst genom många års arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det kommer ta mycket lång tid att åtgärda den brist som finns på barnsjuksköterskor.

Till skillnad från andra specialistsjuksköterskor finns heller inte särskilda arbetsuppgifter kopplade till specialistutbildningen, som det finns exempelvis för operationssjuksköterskor. Många väljer efter avslutad specialistutbildning att arbeta inom barn- eller elevhälsovården, vilket kan vara naturligt då utbildningen främst har den inriktningen.

Till Kristdemokraternas riksting föreslår vi därför att utbildnings- och karriärvägar för sjuksköterskor inom barnsjukvården ska göras om, för att bättre matcha dagens och framtidens behov av sjuksköterskekompetens inom barnsjukvården.

Vi vill att barnen ska kunna vårdas så nära hemmet som möjligt.

Vi anser att tiden har sprungit ifrån dagens utbildnings- och karriärvägar. Det är dags att tänka nytt.

Landstings- och regionråd för Kristdemokraterna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:

Ewa Sundkvist, Örebro

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Sörmland

Malin Gabrielsson, Västmanland

Ingemar Kalén, Gävleborg

Elisabeth Kihlström, Värmland

Anna-Karin Klomp, Uppsala

Birgitta Sacredéus, Dalarna

I Nerikes Allehanda söndagen 28 maj 2017 skriver oppositionsråd Ewa Sundkvist (KD) tillsammans med rådskollegor ute i landet om en gemensam motion till Kristdemokraternas riksting i höst. Motionen syftar till att omarbeta utbildnings- och karriärvägarna för sjuksköterskor inom barnsjukvården för att bättre matcha de behov som finns.

Behcet Barsom blir nytt oppositionsråd i regionen

– Det är med stor glädje som distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Örebro har tagit beslut att till regionfullmäktige den 15 juni nominera Behcet Barsom som oppositionsråd i Region Örebro län, säger distriktsordförande Bo Rudolfsson.

– Att ta fram ett förslag till efterträdare till Ewa Sundkvist har krävt eftertanke och ett noggrant arbete. Behcet Barsom är en mycket kunnig och uppskattad politiker som mycket väl motsvarar den kravprofil som vi satt upp. Region Örebro län står inför stora utmaning när det gäller såväl sjukvården som de regionala utvecklingsfrågorna, menar Lars O. Molin ordförande i partiets uppdragskommitté.

Behcet Barsom är sedan 1998 ledamot av kommunfullmäktige i Örebro. Han har haft förtroendeuppdrag inom olika politikområden. Han är förnärvarande politisk sekreterare, ordförande för kulturnämnden, ersättare i kommunstyrelsen med flera uppdrag. Bland initiativ som Barsom har tagit kan särskilt nämnas Open Art, MR-veckan och Interreligiösa Rådet.
Behcet Barsom har också nationella uppdrag. Som ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse har han en viktig roll att påverka Kristdemokraternas politiska inriktning.
Behcet Barsom kommer att tillträda uppgiften som oppositionsråd efter sommaren. Han kommer då också att inta en plats regionstyrelsen. Barsom kvarstår mandatperioden ut som ordförande för kulturnämnden i Örebro kommun. Ewa Sundkvist fortsätter i regionfullmäktige och med uppdrag relaterade till sjukvårdsområdet.

Debatt: Människan måste alltid gå före systemet

De barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. Nu på måndag 15 maj är det den internationella familjedagen. Låt denna dag vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna och ge dem en större frihet och handlingsutrymme.

Läs mer

Minska kötiderna genom ökad primärvård

 


När man blir sjuk eller skadar sig måste det gå att få vård tillräckligt snabbt. Många gånger skulle det gå att få rätt hjälp i primärvården men det förutsätter att den är öppen och har tid. Om primärvården inte kan möta behoven är det naturligt att fler söker sig till akuten på sjukhuset. Det skapar långa väntetider och de som får vänta längst är personer över 80 år. Även om väntan i sig är plågsam är väntetiden i första hand en fråga om patientsäkerhet. Långa väntetider ökar risken för att en patient med ett allvarligt hälsotillstånd inte upptäcks i tid.

Kötiden på akuten är framförallt en effekt av att vi inte satsat tillräckligt på primärvården. Patienter uppfattar att vården är otillgänglig och vänder sig till akutmottagningen mer än vad som egentligen är nödvändigt eftersom det upplevs som den enda möjligheten att få rätt vård inom rimlig tid.

Vi föreslår därför att vårdgarantin skärps. Istället för att du som idag ska få träffa en läkare inom en vecka vill vi att du senast nästföljande dag ska få en besökstid hos rätt vårdprofession. För att klara det vill vi från staten tillföra 3 miljarder för att stimulera till en prioritering ute i landsting och regioner. Vårdcentraler, läkarmottagningar och närakuter behöver utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger för att möta dagens och framtidens vårdbehov. Genom en ökad satsning på primärvården minskas trycket på sjukhusets akutmottagningar så att de kan ta hand om de som verkligen behöver vara där.

Emma Henriksson (KD)
Riksdagsledamot och Socialutskottets ordförande

Ewa Sundkvist (KD)
Oppositionsråd Region Örebro län

Emma Henriksson och Ewa Sundkvist i Nerikes Allehanda (4 maj 2017).