• Stå upp för barnkonventionen – låt dagmammorna vara kvar!

   

   

   

   

   

   

  I olika kommuner runtom i Örebro län kan vi se hur pedagogisk omsorg, i vardagligt tal ”dagmammor”, läggs ner (Nora) eller är på väg att läggas ner (Kumla). Det är vi kristdemokrater djupt kritiska till. Förslaget kan tolkas gå emot både skollagen och barnkonventionen. Det är ett förslag som visar på ännu ett steg i en utveckling där det offentliga anser sig veta bättre än den enskilda medborgaren, i det här fallet vårdnadshavarna.

  Det skriver Paula Malinda Säker (KDU Örebro) tillsammans med kristdemokraterna Marlene Jörhag, Angelica Karlsson, Marie Magnusson, Sandra Linnéa Fröjdenstam, Inga-Lill Roswall, Gilite Rg Basole, Markus Lundin, Katarina Herlitz, Hans Sedström och Jonas Hansen i dagens NA.

  Barn är inte en homogen grupp utan barn har olika behov. På samma sätt som vissa vuxna fungerar och trivs bättre på stora arbetsplatser med många sociala kontakter och andra föredrar mindre sammanhang så är det likadant med barn. Somliga barn får de bästa förutsättningarna genom en liten barngrupp, vilket dagbarnvårdare kan erbjuda. Somliga har inte det behovet utan för dem fungerar en förskoleverksamhet utmärkt.

  Barns bästa ska beaktas. Vi ska ta hänsyn till det individuella barnets personlighet, förutsättningar och förmågor, så att barnet ska kunna leva ett fullt och tillfredsställande liv i samhället. Utifrån barnkonventionen (artikel 3,12 och 29) och skollagen (kapitel 25 §2 och 1 kap §4) argumenterar vi för att barn kan ha behov av pedagogisk omsorg. Detta då barn är en heterogen grupp med heterogena behov som vi ej ser kan uppfyllas i en homogen skolform, såsom att endast ha förskola. Att ha likvärdig utbildning är inte likställt med likadan. Vi är inte stöpta i samma form. Vi är olika.

  Barnets vårdnadshavare känner barnet allra bäst och vet vad det behöver och mår bra av. Vi kristdemokrater vill därför fortsätta att hävda föräldrars rätt att välja omsorgsform för sina barn. För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem.

  Naturligtvis ska all utbildning och pedagogisk verksamhet kvalitetssäkras.

  Även dagbarnvårdares arbete vägleds liksom förskolornas av Läroplan för förskolan,

  Lpfö18 (Skolverket, 2018). I den ingår uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete.

  Pedagogisk omsorg utgår med andra ord från precis samma pedagogiska uppdrag på vetenskaplig grund som förskolornas, men det genomförs i en annan form med mindre barngrupper.

  Dagbarnvårdare är personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet. I fråga om det kollegiala lärande, kompetensutveckling och insyn i det pedagogiska ledarskapet som en förskoleverksamhet innebär motsvaras allt detta av att dagbarnvårdare ofta ingår i nätverk med varandra, vilket även utgör den organisatoriska förutsättningen för att de på ett bra sätt ska kunna ta ut semester och sjukfrånvaro vid behov. Det kan förutsättas att de som frivilligt valt denna arbetsform anser att det är vad som passar dem bäst, och att de är nöjda med sina förutsättningar att genomföra det pedagogiska uppdraget med läroplanen som vägledning i denna form.Borttagande av pedagogisk omsorg slår hårt mot barn som av olika anledningar mår bättre i en mindre grupp i en dagbarnvårdarverksamhet än i en större förskolekontext. Det är beklämmande att beslut av dessa slag troligt kommer som ett besparingsförslag, eller med andra ord ”effektivisering” med förklädnad av olika slag såsom att dagbarnvårdarna behöver kunna ta sin rast. Det kan också vara som så att detta egentligen paketeras som effektivisering, men handlar i själva verket om en ideologisk skiljelinje. Här tycker vi Kristdemokrater att den kommun som väljer att lägga ner ”kommunal pedagogisk omsorg” bör breda väg för att privata aktörer ska kunna ta över. Vi tycker att valfrihet och trygghet är viktigt. Dessutom tycker vi att politiken bör lyssna in både barn, vårdnadshavare och personal istället för att gå emot dem. Därför vill vi säga till er som tänker lägga ner pedagogisk omsorg: Stå upp för barns bästa, stå upp för barnkonventionen! Låt dagmammorna vara kvar!

  Marlene Jörhag
  kommunalråd Kristdemokraterna Örebro

  Paula Säker
  Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro

  Angelica Karlsson
  Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro Län

  Marie Magnusson
  Kristdemokraterna Örebro

  Sandra Fröjdenstam
  Kristdemokraterna Örebro

  Inga-Lill Roswall
  Kristdemokraterna Kumla

  Gilite Rg Basole
  Kristdemokraterna Nora

  Markus Lundin
  Kristdemokraterna Lindesberg

  Katarina Herlitz
  Kristdemokraterna Karlskoga

  Hans Sedström
  Kristdemokraterna Askersund

  Jonas Hansen
  Kristdemokraterna Lekeberg