Svenska Kammarorkestern – made in Örebro

”Svenska kammarorkestern sätter Örebro på kartan som kulturstad och bidrar till stadens attraktionskraft”

Det skriver Länsmusikens ordförande Gunn Öjebrandt (KD) i dagens NA inför önskekonserten på lördag:

Länsmusiken i Örebro AB har till ändamål att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet. Precis som elitidrottslag bidrar till bilden av en attraktiv stad bidrar en orkester i världsklass till att sätta en bild av en dynamisk, framåtsyftande stad som har förstått att kultur och samhällsutveckling är intimt sammanflätade.

Konserthuset med Svenska Kammarorkestern fungerar som ett nav för musiklivet och utgör en viktig part i den kulturella infrastrukturen. Svenska Kammarorkestern, som är en orkester i världsklass är en stor tillgång för staden och något för alla örebroare att vara stolta över. Konserthuset och orkestern betyder mycket för kulturskolans elever och för barn och elever i förskola, grundskola och på gymnasiet. Precis som i idrottens värld är professionella spelare/musiker viktiga som förebilder och inspirationskällor.

Kulturens betydelse för en positiv samhällsutveckling kan inte mätas i pengar. Men för att kunna erbjuda kultur med kvalité, som är Länsmusikens uppdrag, behövs en långsiktig stark finansiering. Kultursamverkansmodellen är underfinansierad och staten tar inte sitt finansieringsansvar fullt ut för den kulturella infrastrukturen. Det gör att Länsmusikens majoritetsägare får ta ett stort ekonomiskt ansvar för verksamheten.

Regional Musik i Sverige (RMS) är ett samverkansorgan som arbetar för de svenska regionala musikinstitutionernas intressen. Sedan 2012 har jag varit ledamot i RMS styrelse och deltagit i uppvaktningar av ansvariga beslutsfattare för att påtala statens ansvar för kulturinstitutionerna. Kulturministern visar förståelse för situationen, men tillräcklig uppräkning av medlen har hittills uteblivit.

Svenska Kammarorkestern sätter Örebro på kartan som kulturstad och bidrar till stadens attraktionskraft. Lördagen den 17 augusti ger orkestern en önskekonsert i Stadsparken i Örebro. Jag hoppas på att många tar chansen att komma och lyssna!

Gunn Öjebrandt (KD)
Styrelseordförande Länsmusiken i Örebro AB
Vice ordförande Regional Musik i Sverige
Ledamot i Kulturlyftet – Kultur i hela landet