Tänker regeringen avvärja hotet mot småskaliga dammar?

 

 

 

 

Pressmeddelande
Stockholm 23 mars 2017

Tänker regeringen avvärja hotet mot småskaliga dammar?

– Avser miljöministern att, mot bakgrund av den tid som går och risken för oåterkalleliga ingrepp i kulturmiljön, ta initiativ till att avvärja hotet mot småskaliga dammar runt om i vårt land?

Det undrar, Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, i en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP).

– Många småskaliga vattenkraftsproducenter riskerar konkurs på grund av att de varken har råd att avveckla sin verksamhet eller genomföra de åtgärder som länsstyrelserna kräver. Länsstyrelserna tvingar dammägare att investera mångmiljonbelopp för att återställa den ”ursprungliga” miljön, även då dessa åtgärder medför omfattande skador på kulturmiljö, jordbruk och tredje man.

I den energipolitiska överenskommelse, som ingicks i juni 2016 mellan S, M, MP, C och KD, ska vattenkraftsbranschen genom en fondlösning finansiera kostnaderna för omprövning av vattenverksamheter. Samtidigt ska prövningssystemet utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan. En proposition från regeringen väntas läggas inom kort. Kristdemokraterna arbetar konstruktivt tillsammans med övriga ingående partier i uppföljningen av energiöverenskommelsen.

Det är glädjande att det finns en bred enighet om problematiken och vikten av att småskaliga dammar värnas. Emellertid har det gått en tid utan att konkreta initiativ har kommit från regeringen. Det finns emellertid indikationer på att länsstyrelserna på sina håll, inför ”hotet” om ny lagstiftning, har intensifierat sina insatser för att sätta åt enskilda verksamhetsutövare. I Västra Götalands län upphävdes nyligen det moratorium för omprövningar som rådde under 2016.

Det brådskar nu för de dammar som hotas av förelägganden om utrivning eller andra kostsamma åtgärder. Innan en eventuell ny lagstiftning hinner träda i kraft, vore det önskvärt med ett tydligt besked om en andningspaus för berörda dammägare. En sådan andningspaus skulle kunna utgöras av förordningsändringar, ett nationellt moratorium eller inhibation av pågående processer i väntan på att ny lagstiftning träder i kraft.

 

För mer information:

Lars-Axel Nordell
riksdagsledamot
tel. 070-7708310

Martin Wisell
kommittéhandläggare
tel. 08-786 63 37