Stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2019

Hjorthagen

Staffan Lorenz från exploateringskontoret gästade oss och berättade om Stockholms planer för Norra Djurgårdsstaden. Längst har man kommit i Hjorthagen-området, nu blir det inflyttning i brofästet, 600 lägenheter. Gasklockan är borta och revs under förra året. Högt bostadshus ska uppföras där. Bostadsbyggen ska göras vid Ropsten och vattnet ska fyllas ut, det blir högre hus. Samråd pågår om östra delen av Gasverket. 12 olika delområden i Hjorthagen-Ropsten. Söder om Lidingöbron kommer det att byggas mycket mer. Fortum vill få in ett kraftvärmeverk där. Värtahamnen, Energihamnen och Loudden kommer att bebyggas. Samtliga berörda bolag har gått med på att flytta från Loudden. Avflyttning klar till sista december 2021. 4000 lägenheter planeras i Loudden samt kontor, handel, skola och idrott m.m. Containerterminalen flyttar till Nynäshamn. I nuvarande indelning är det stadsdelarna Gärdet och Hjorthagen som byggs ut, norra Djurgårdsstaden har mer använts som ett projekt- och exploateringsnamn.

Från KD ställde vi en fråga om miljörisker och föroreningar genom att det mesta byggs på gammal förorenad industrimark. Lorenz svarade att man har varit mycket noggranna med denna sak, och området har renats fullständigt, och samma process blir i de fortsatta områdena som ska bebyggas som Loudden. Det ska vara totalt säkert när det gäller miljörisker i framtiden. Miljöförvaltningen är kotrollorgan och garanterar att området ska bli fullständigt renat. Vid gamla gasklockan är det en gastätgrund som särskilt ventileras.

Gasverket

Från stadsdelsnämnden ställdes vidare frågor om äldreboende och barnomsorg i de nybyggda områdena, och om grönområden och lekytor för barn. Allt är inte klart kring dessa frågor i minsta detalj, så det var en synpunkt som skickades till exploateringskontoret. Ett önskemål var att prioritera möjligheter för äldreboende, förskolor, grönområden och lekytor för barn.

Ärende 2-4 klubbade utan diskussion. Det var tre medborgarförslag om utomhusgym, grusbädd på Karlaplan och ny klätterställning lekplats Ravinen, Ekhagen. Nämnden följde förvaltningens förslag i dessa frågor.

Ärende 5 om balanslista över inkomna medborgarförslag. En allmän diskussion initierat av oppositionen. Deras huvudsynpunkt var att nämnden även ska ta ställning i medborgarförslag som skickas vidare till andra förvaltningar, frågor där nämnden inte har någon beslutanderätt. Majoriteten ville fortsätta med nuvarande praxis där de olika medborgarförslagen sorteras i olika grupper, och där bara vissa förslag tas upp av stadsdelsnämnden. Alla överens om medborgarförslagens betydelse. Diskussionen kommer nog att fortsätta i denna fråga.

Ärende 6 handlade om ny lokal för ungdomsmottagningen, en verksamhet som bedrivs i samarbete med flera stadsdelar. Oppositionen ville helst ha verksamheten inom vår stadsdel men hade inte något annat förslag till beslut.

Ärende 8 handlade om förlängning av entreprenadavtal för drift av Gärdets gruppbostäder och Ateljé Hjorthagens dagliga verksamhet. Nämnden ställde sig enhälligt bakom förvaltningens förslag att förlänga avtalen.

Ärende 15 och 16 om serveringstillstånd, förvaltningens förslag till beslut godkändes utan diskussion. Gäller Sushi Yama Izakaya och Matkafé Mätarhuset.

Ärende 17 handlade om övergripande samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Stockholms stad. Det syftar till att minska brottslighet och göra Stockholm till en trygg plats. Nämnden var mycket positiv till denna samverkan.

Ärende 18 handlade om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel, mellan region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Det handlar om hjälpmedel i särskilda boendeformer. Förvaltningen och nämnden ser positivt på att detta regleras på ett tydligare och mer konsistent sätt.

Ärende 19 handlade om samråd för Gasverket Östra. Från förvaltningens och nämndens sida önskas att äldre bebyggelse bevaras, mer lekplatser, samtidigt som det byggs tusentals nya bostäder. Betydelsen av allmänna lokaler i de nybyggda områdena poängteras.

Ärende 20 om planärende samråd, planläggning Smedsbacken 35 på Gärdet, förvaltningens förslag godkändes.

Ärende 21 handlade om hantering av träd, och nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ärende 23 handlade om månadsprognos. Inte några närmare kommentarer. Lades till handlingarna. Inte några anmärkningsvärda saker i räkenskaperna.

Ärende 24 verksamhetsuppföljning Nytida AB, förvaltningens förslag till beslut godkändes utan diskussioner.

Ärende 25-26 Bo Bergmans gården, kvalitetsobservationsrapport och Starrängsgården. Fem kvalitetsobservationer har gjorts på respektive enhet, klart godkänt med förslag på förbättringar som ska följas upp.

 

Stefan Swärd, ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd