Stadsdelsnämndens sammanträde i juni 2019

Dianagården

Östermalms stadsdelsnämnd möttes den 13 juni, som vanligt i Östermalmsskolans aula.

Huvudfrågan på agendan var Dianagården, det flyktingboende som planeras i Hjorthagen. Det är inte en fråga som hanteras eller beslutas av stadsd elsnämnden men de är de lokala partigrupperna och nämnden som får frågorna och kritiken från allmänheten för denna satsning. Nämnden har beslutat under politisk enighet att försöka göra det bästa möjliga av situationen, och att göra detta till ett mönsterprojekt för integration. Vi har också ansvaret för att garantera invånarna trygghet i området. Alla partier utom SD gör bedömningen att Östermalm måste också bidra till flyktingmottagandet, vi är den stadsdel som bidrar minst på det området.

Många invånare slöt upp vid stadsdelsnämndens möte då projektet om Dianagården ingående presenterades. Nämndens ordförande Andrea Ström höll en inledning och berättade om hur vi som lokalpolitiker har resonerat i denna fråga. Ström poängterade att stadsdelsnämnden har agerat för att det ska vara en tidsbegränsning med detta projekt. Ett sammanträffande som förstärkt oron bland Hjorthagenbor är att Frälsningsarmén nästan samtidigt i Hjorthagen öppnar ett boende för rehabilitering av missbrukare.

En företrädare för SHIS bostäder presenterade projektet. Han betonade att alla kommer att bo tillfälligt i Dianagården, det kommer inte att vara fasta bostadskontrakt. SHIS uppdrag är att ordna genomgångsbostäder, bland annat till nyanlända. Det kommer att vara ett boende för nyanlända som har hänvisats till kommunen. Det kommer att ges ett bostadssocialt stöd till de boende med hjälp att hitta egen bostad, och ordna ett jobb m.m. SHIS har 27 anläggningar idag. Planen är 1 års förhyrning av Dianagården, inte 1,5 år som har nämnts tidigare. Det finns inte någon strikt fördelning mellan stadsdelarna för dessa boenden, utan man skapar flyktingboenden där det finns lediga lokaler som passar för ändamålet.

Dianagården ägs av Micasa fastigheter. De har bestämt att Dianagården ska byggas om till seniorboende. Micasa planerar att börja bygga om Dianagården första kvartalet 2021.

SHIS fick förfrågan att hyra fastigheten. Micasa bygga om från första kvartalet 2021. 1 års hyrestid.

Frågor kom från närvarande boende i vilken utsträckning man kan ”lita på” att det blir denna tidsbegränsning. Andrea Ström poängterade att det är ett löfte från politiskt håll. Micasa har tagit ett inriktningsbeslut om hur man ska gå vidare med Dianagården. SHIS-representanten poängterade att kontraktet sägs upp nio månader i förväg enligt vanlig praxis.

Ida Burlin som är samhällsvägledare som jobbar med nyanlända berättade om hur Stockholm stad arbetar med samhällsvägledning. Det handlar bl.a. att hjälpa de nyanlända med ID, ansökan SFI, ställa sig i bostadskö m.m. Hon nämnde om fördelningen av mottagandet inom Stockholms stad. Östermalm har tagit emot mycket färre än övriga stadsdelar i innerstaden. Det finns ett drop-in nära Odenplan där man arbetar med integration i samarbete med civilsamhället. Kommunen arbetar inte med sysselsättningsfrågan, det sköter Arbetsförmedlingen om.

Östermalms stadsdelsdirektör Christina Klang presenterade verksamheten i stadsdelsförvaltningen.

Det var många publikfrågor. Kan det bli en förlängning av boendet med mer än 1-1,5 år var en fråga. Värdeminskning av bostäder i närheten påpekades. Varför inte Dianagården har renoverats direkt för äldre, var en fråga. Överlag var det skeptiska frågor från närvarande boende, allt tyder på att de bodde i närheten i Hjorthagen.

Det fanns frågor från boende uttryckte ståndpunkter som att det är vi politiker som har ordnat så att Hjorthagen ”drabbas” av dessa verksamheter. Jag som KD-företrädare gjorde i den frågan ett yttrande och strök under att det inte är vi politiker som bestämmer vad som ska bedrivas för verksamhet i olika byggnader på Östermalm. Det är berörda fastighetsägare som bestämmer denna sak, och det kan vi inte lägga oss i. Som boende i en storstad kan man drabbas av verksamheter som kan påverka fastighetsvärdet. Det kan vara många saker som är störande för de boende, t.ex. trafikomläggningar, restaurangetableringar, ändrad användning av en viss fastighet m.m.

Exempel på övriga frågor:

 1. Medborgarförslag om rökförbud, röstades ner. Inte enligt gällande lagar och regler.
 2. Medborgarförslag Tessinparkens bollplan, att upprusta, kommer att åtgärdas enligt fövaltningens förslag.
 3. En andra omgång av föreningsstöd delas ut och nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag utan diskussioner.
 4. Stadsrevisionen granskat Östermalms stadsdelsnämnd, årsrapport 2018 inlämnad. Överlag tycker man att vi sköter oss bra, några förbättringsförslag finns med i rapporten. Bland annat behöver arbetet med upphandlingar förbättras, förvaltningen har en nyrekrytering på gång för att åtgärda denna sak.
 5. Förvaltningen har gjort en rapport om lagar och regler angående migrationen som presenterades och lades till handlingarna.
 6. Rapporter från politikerbesök hos Linnégården och Rio. Linnégården präglas av låg personalomsättning, drivs av Ersta diakoni. 86 boende och 100 anställda. Rio har 90 boende och 120 i personal, ombyggnad pågår just nu av alla kök. Rapporterna visar att verksamheterna fungerar bra.
 7. Oppositionen har kommit in med en skrivelse om hur förvaltningen arbetar med psykisk ohälsa. Ett svar har kommit från tjänstemännen som politikerna har varit nöjda med.
 8. Några nya serveringstillstånd godkänns vid varje nämndsammanträde, så även denna gång.
 9. Policy för sociala medier i Stockholms stad har antagits, noterades av nämnden utan diskussion.
 10. Förskoleundersökningen 2019 presenterades och diskuterades. Både majoritet och opposition var mycket nöjda över att Östermalm ligger mycket bra till i dessa mätningar, då föräldrarna på Östermalm är mycket nöjda med barnomsorgen.
 11. Ett förslag från stadsdelsnämndens ordförande Andrea Ström om satsning på föräldravandringar med fokus på Hjorthagen och norra Djurgårdsstaden. Hon har förankrat detta inom majoriteten och nämnden godkände detta förslag, med ett bidrag till föreningen Föräldravandrarna med ett specifikt projekt kring denna sak.

 

Stefan Swärd, ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd