• Sjukvård utan köer

  Jämlik sjukvård under statens ansvar

  Kristdemokraterna vill:

  • Att staten ska vara huvudman för all sjukvård
  • Att sjukvården ska vara jämlik över hela landet

  Varför?  En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Trots det visar data från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, på oförsvarliga skillnader mellan olika regioner när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, följsamhet till nationella riktlinjer, läkemedelsanvändning, bemötande med mera.

  Fakta visar alltså att vården i Sverige inte är jämlik. I stället skiljer den sig åt beroende på var i landet man bor. Samtidigt finns det även stora skillnader inom regionerna – vilket är tecken på ineffektivitet. För att inte tala om vårdköerna…

  Naturligtvis kan skillnader mellan regioner vara positiva och driva på utvecklingen inom många områden. Men att medicinsk kvalitet och medicinska resultat skiljer sig så stort åt är inte rimligt när det gäller stora folksjukdomar.

  Den snabba medicinska utvecklingen gör att behovet av specialisering ökar. Det innebär att resurser och kompetens behöver koncentreras. Varje enskild region kan inte driva en sådan utveckling.

  Kristdemokraterna vill därför att staten tar över ansvaret för all sjukvård. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid. Effekterna för patienter, stat och nuvarande huvudmän måste belysas. Vården ska vara patientfokuserad, effektivare, rättvis, jämlik och jämställd. Vården måste utgå från människors olika behov och erfarenheter.

  Dessutom vill vi:

  • Korta vårdköerna generellt och inrätta en vårdplatsgaranti.
  • Satsa 500 miljoner per år på förbättrad cancervård.
  • Förbättra ungas psykiska hälsa via elevhälsovården, öka stödet till tonårsföräldrar och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Öka äldres självbestämmande genom att ge personer över 85 år rätt till äldreboende utan biståndsbedömning.
  • Införa rätt att välja äldreomsorg oavsett var man bor i landet.
  • Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen bland annat genom att förbättra maten och måltidssituationen inom äldreomsorgen.
  • Fortsätta sänka skatten för pensionärer när ekonomin tillåter.

  Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi måste värna deras rätt att bestämma över sitt eget liv så långt det är möjligt. De har erfarenhet och kunskap som ska tas tillvara.

  Du hittar mer information via denna länk: https://wp.kristdemokraterna.se/sormland/