Så höjs läraryrkets status

Dagens Nyheter har inlett en artikelserie om svensk skola. Idag handlade artikeln om de personer som söker sig till läraryrket. Det visade sig att 123 studenter som antogs i höstas endast fått 0,1 på högskoleprovet men kom ändå in på lärarutbildningen. Så klart mycket skrämmande siffror. Vidare visade det sig att lärarstudenter tillhörde den kategori studenter som mest sällan läser morgontidningar. Vidare visar studien att lärarnas löner halkat efter rejält jämfört med andra akademiska yrken och jämfört med omvärlden. Under 2000-talet ökade lärarlönerna i OECD nästan tre gånger så mycket som i Sverige. Det visar sig också att svenska lärare tillhör de mest missnöjda efter att de påbörjat sin yrkesbana. Allt detta är självklart mycket alarmerande och hotar hela lärarkårens status och på sikt elevernas skolresultat.

Kristdemokraterna kommer i vår skolpolitiska rapport att föreslå en rad åtgärder för att höja statusen och öka intresset för läraryrket. Dels föreslår vi att antagningskraven till lärarutbildningen höjs. Det är rimligt att blivande lärare har ett högt betyg i Svenska för att kunna hjälpa elever med skrivning och läsförståelse. Det är också rimligt att det krävs höga betyg i de ämnen som en blivande lärare ska undervisa.

Vi föreslår också att det ska finans fler vägar in till läraryrket, att akademiker och yrkeskunniga ska kunna bli lärare utan att ta omvägen via lärarutbildningen. 60 poäng pedagogisk utbildning ska räcka. Det är ett sätt att öka rekryteringsbasen och få fler kompetenta att söka sig till läraryrket.

Vidare förelår vi att det ska finnas lämplighetsbedömning hos blivande lärarstudenter och att det ska bli lättare att stänga av uppenbart olämpliga elever från utbildningen. Lärare ska jobba med barn och ungdomar, det är därför inte vilket yrke som helst. Att därför redan vid antagningsskedet till utbildningen komplettera betygsintaget med en lämplighetsbedömning vore önskvärt.

Till sist vill vi öka lönespridningen. Duktiga lärare ska premieras och välutbildade akademiker kunna vara lockade att söka sig till läraryrket. Det är förmodligen en avgörande faktor för att locka fler till läraryrket. Antalet karriärvägar måste också utökas inom skolans värld för att på så sätt kunna erbjuda löner och utmaningar som lockar och som gör att lärare stannar kvar i sitt yrke. Tyvärr lämnar många duktiga lärare sin profession till förmån för andra yrken där lönen är högre. En sådan utveckling är mycket olycklig och oroväckande.

Detta är några av de förslag Kristdemokraterna har för att höja läraryrkets attraktivitet och därmed på sikt säkra ett skolväsende med kvalitet.